Now Reading
Hloma Ngesakho ISihlangu Mbube Yomhlaba!
Dark Light

Hloma Ngesakho ISihlangu Mbube Yomhlaba!

ISILO noZulu ethubeni lokuzimela ngale kukahulumeni.

Izolo isizwe silale sididekile emuva kokuphuma kwesinqumo senkantolo esethulwe nguMehluleli uDavis ecaleni elingu Nombolo: 19891/2022. Kulokhu kudideka babodwa ababethi uZulu kasenaso ISILO abanye bethi lesi sinqumo kasisho lutho ngoba ‘iNkosi kayibekwa zinkantolo’.

Esinqumeni sakhe uMehluleli ubephendula umkhuleko walabo ababephikisana nesinqumo sikaMengameli wezwe owaqopha igazathi yokwamukela isinqumo seNdlunkulu kaZulu sokuqoka loyo ozothatha endaweni yeSILO esidala uMdlokombane. Igama elamukelwa lamenyezelwa nguMengameli uRamaphosa kwaba ngelikaMisuzulu Sinqobile Hlomangesakhoisihlangu Zulu. Ngokwesinqumo sikaMehluleli uDavis, ekwenzeni njalo uRamaphosa kalandelanga imigudu ethile, ngamafuphi wavuna labo abebesola lokho. Khona lapho uMehluleli uDavis ube esenquma ukuthi udaba alubuyele kuye uRamaphosa kulandelwa umthetho i-Traditional and Khoi-San Leadership Act 3 of 2019.  

Ekubuyiseni udaba kuRamaphosa kusho ukuthi uzoqala phansi ukwenza uphenyo hayi ukuqoka iNkosi ngoba njengoba uMehluleli eshilo, ISILO ngokwesiko siseSihlalweni. Nokho lesi sinqumo sibukeka sizophoqa ISILO noZulu ukuba badwebe umugqa odabeni olumqoka .

Uma ithi iNkantolo iphikisa isenzo sikaRamaphosa noma ukwamukela kukahulumeni isinqumo sikaZulu oyiSILO noZulu kumele baphendule ekutheni kambe kumqoka ngani ukwamukelwa nguhulumeni ngaphandle kokuhlinzeka oyiSILO ngezinto ezithile? Yebo  uma ISILO noZulu bethi kazigcine uRamaphosa izinto zakhe kuyoba nesimo esingejwayelekile ezweni.

Empeleni uhulumeni kuyomele uqhamuke nezindlela ezahlukene zokuxhasa imikhosi kaZulu okuyilungelo likaZulu ukuba ixhaswe njengoba eyixhasa eminye imicimbi ezweni. Naso ISILO noZulu kuyomela bamukele ukuthi izinto ‘zabo’ kuyomele ziqhaswe futhi zeluswe yibo. Isibonele imikhosi yamaNazaretha noma amaRoma iphathwa yiwo bese uhulumeni manxa eceliwe aseke noma aphekise.

Uma uhulumeni njengoba ake asho owakwaZulu-Natal ethi ngoba umengameli kaka samukeli ISILO ngakho ngeke axhase ukusebenza kweSILO uZulu uyophoqeleka ukubuyela lapho ayekhona ngesikhathi eziphathela imikhosi yakhe . Ngesikhathi uRamaphosa engaka gazethi, ISILO noZulu kabamanga ukwenza imisebenzi yesizwe.

Lendlela yokuzibambela kweSILO noZulu uma kusaqala ingaba likhuni ngakho ngoba iyobe ingejwayelekile kepha iyobe iyisinqumo esinqala ekukhululekeni kukaZulu ekwenzeni izinto zakhe ezweni elimbalabala.  Kuningi ISILO esidala kanye nalesi eSihleli ababekhala ngakho okungameva ahlaba uZulu namasiko akhe kule demokhrasi.

See Also

Lokhu uma kwenzeka kuyovusa emidala imilando lapho iNgonyama uDinuzulu ibhekene nesinqumo ihujwa, kwaba ngamadoda akwaZulu athi noma ingathombela ehlathini, iyiNkosi phezu kwawo, noma ingakhulela enqabeni kwaCeza ingenalutho iyobe iyiNkosi kuwo ngoba iSigodlo yiyo. 

Lesi simo kasikho ngaphezu kweSILO noZulu. Uma sizibambe zaqina ISILO kayukuba bikho oyothi nguye owasibekayo kepha kuyosho ukuthi sidondolozela ngoZulu, okuyiSihlangu saso, siyozicabela eyaso indlela yokubusa. 

Sikhuluma eMabhida kugujwa iminyaka engama-200 eLembe nangesikhathi seMbizo kaZulu Ondini , uMdlokombane wakusho ayekubona kuza ukuthi “ngelinye ilanga kuyofika isikhathi lapho uZulu uyozimela ngoba imithetho yaseNingizimu Afrika yenza uZulu imilanjwana kwabo”, kubhodla Onganezwe lakhe . Umbuzo uthi ngabe lesi sinqumo sika Davis asihlelembeli lokho na? Kungenzeka ukuthi leli yithuba eliyinqabakutholwa leSILO noZulu ukuba kuphunywe inxiwa?

Scroll To Top