Now Reading
IBhodi le-INgonyama Trust liziphethe? Lithatha isinqumo ngaphandle kwaMakhosi nemiphakathi
Dark Light

IBhodi le-INgonyama Trust liziphethe? Lithatha isinqumo ngaphandle kwaMakhosi nemiphakathi

AMakhosi athi ayakweshwama lokhu okukhulunywa ngenhlabathi ayengamele  egameni lesizwe.

Ngonyaka wezi-2012 kwafika koMkhulu imibiko eyahlukene ngohlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust. Ukukhuluma okwabe kwethulwa kwiSILO kwabe kungebhodi lalolu hlaka nelabe liholwa nguMehluleli uJerome Ngwenya.

Lezi zikhalo zabe zivela kumalungu eNdlunkulu, aMakhosi, osomabhizinisi nabaMnumzane. Ibhodi likaMehluleli uNgwenya labe lisolwa phakathi kokunye ngokwehluleka ukuxhumana nabantu – okwakuhlanganisa aMakhosi kanjalo nemiphakakathi eyakhele izindawo zaMakhosi. Babebodwa ababethi lesi simo sidalwa nguNgwenya owabe “enekhanda eliqinile”.

Naye uNgwenya ezingxoxweni ezahlukene neSILO wabeka lokho ayekubiza ngezingqinamba kanjalo nobuhle obabe benziwa yibhodi egameni laso ISILO njengeSethenjwa (Trustee).

Sesilale zonke izinhlangothi, ISILO samemezela lokho esakubiza ngendlela entsha yokusebenza kwebhodi. Sagcizelela ukubandakanywa kwaMakhosi ezinhleweni zebhodi.

“AMakhosi lawa angabanikazi benhlabathi. Abakhongi bemiphakathi eyahlukene kaZulu. Ngakolunye uhlangothi ibhodi leli noMehluleli uNgwenya yisandla sami sokuphosa. Zombili lezi zinhlaka zisebenzela uZulu, zombili zingabavikeli bengubo kaZulu umhlaba. Uma sivumelana ngalokhu abukho ubuhlakani ekutheni isandla sokudla singazi ukuthi esobunxele senzani, kanjalo nesobunxeke singazi ukuthi kwenzakalani”, kusho ISILO .

Le nkulumo yalandelwa yileyo esayethula eSishayamthetho eMgungundlovu ngonyaka olandelayo nayilapho sasimemezela umhlangano wokuqala we-Ingonyama Trust nowawuzodingida udaba lwezimbiwa ezindaweni zaMakhosi. Lapha ISILO sathi :”Somlomo iqiniso lithi isifundazwe sethu sicebile ngezimbiwa. Njengoba ngisho lokhu, Ngizocela ukuveza ukuthi ukungacaci kokuhlomula komphakathi ngezimbiwa nezimayini kungaholela ekungabonini ngasolinye phakathi kwabanikazi bezimayini, umphakathi namaKhosi, “kusho iSILO.

Sengeza ngokuthi:  “Ukugwema lesi simo lapha KwaZulu-Natal , sengibize umhlangano ophuthumayo ngokwesikhundla sami sokuba ngusihlalo we-Ingonyama Trust Board, ozokwaziwa ngokuthi iKwaZulu-Natal Mining Dialogue. Lo mhlangano ozobanjwa ngoMbasa wezi-2023, uzohlanganisa abaholi bomdabu, iminyango kahulumeni ethintekayo, izinkampani zezimayini, izikhulu zomhlaba we-Ingonyama Trust, izinhlangano zabasebenzi nezomphakathi.Angingabazi ukuthi lomhlangano uzoza nokwehlukile okuzoqinisekisa ukuthi konke okusikhathazayo kunohlelo olulodwa olufanayo, okuzokwenza kube lula ukusebenza,” kusho ISILO.

Ephawula ngalokhu loyo owayenguSihlalo uNgwenya wathi: “Okwenziwe ISILO ukwakha ibhuloho elizokwenza kube nokuxhumana phakathi kwezinyunyana, osopolitiki, abaholi bomdabu, umphakathi nosomabhizinisi,” kusho uMehluleli uNgwenya.

Lesi sinyathelo ngokusho kweSILO kwabe kuyisiqalo sokusebenzisana phakathi kwebhodi nezinhlaka ezahlukene. Nembala kusuka lapho ibhodi belingalenzi iphutha lokuba lingawafaki aMakhosi ezinqumweni zalo ezimqoka.

Zijikile izinto

ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi ibhodi elisha lenze okwehlukile kunalokho obekwenzeka kusekhona ISILO esidala kanye noNdunankulu waso. Kulokhu leli bhodi lithathe isinqumo sokuhoxisa icala.

Ngesonto eledlule elaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: Kufeziwe: INgonyama Trust ithathe isinqumo esicisha iMbube noMntwana, elaboHlanga laveza ukuthi leli bhodi selithathe isinqumo sokuhoxisa icala nokuthi kunokwesaba kwezinye izingxenye ukuthi lokhu kungangenisa amanzi endlini.

See Also

Lo mbhalo welaboHlanga ugxekwe kakhulu yilowo okhulumela ibhodi uMnu uSiphiwe Mxakaza nothe lombiko wabe uthatha uhlangothi. Yize engabange esazisho izinhlangothi kepha uvumile ukuthi isinqumo lesi sithathiwe. “IBhodi libone ukuthi amathuba okuphumelela kulelicala mancane kakhulu kangangoba ukutshala imali kulona bekuzofana nokuthi liyayichitha. Lesinqumo asithathwanga kujahiwe njengoba umbhalo wakho uveza. IBhodi lakha uhlaka phecelezi i-task team yokucubungula wonke amacala asenkantolo nasazofakwa khona. Maningi amacala acutshungulwe ile-task team yenza izincomo ngawo”, kusho uMxakaza.

Khona lapho uMxakaza ukuqinisekisile ukuthi kabawathintanga aMakhosi noma izinhlaka zoBukhosi ngaloludaba , ubeke izaba wathi : ” NjengeBhodi sibheke ngeso lokhozi ukusebenza kwezimali zeNgonyama Trust ngakhoke akuzona zonke izinqumo esizozidlulisela emakhosini ngoba ukubiza amaKhosi endaweni eyodwa kuyimali le esingenayo.”

Uqhube waveza okuyisimanga lapho ethi : “Isinqumo sokwedlulisa leli cala enkantolo ephezulu asithathwanga yiBhodi elaphuma kepha umuntu oyedwa kuleloBhodi waqhamuka eselivumisa. Akaze kubizwe umhlangano wamakhosi ukuthola uvo lwawo ngokwedluliselwa kwecala enkantolo ephezulu. Okwenzeka nje ukuthi amaKhosi atshelwa emva kwendaba.” . Kabange esasho ukuthi ngubani loyo kepha uma lokhu kuliqiniso uMxakaza ufakazele khona ukuthi ibhodi noma izikhulu ze-Ingonyama Trust ziyazithathela izinqumo ngaphandle kwaMakhosi.

AMakhosi athi konke ayakweshwa

USihlalo weNdlu yaMakhosi KwaZulu-Natal , iNkosi uShinga ikuqinisekisile ukuthi nembala njengaMakhosi kabaziswanga lutho ngalesi sinqumo okungangabazisi ukuthi sizothinta ukusebenza kwezinhlaka zoBukhosi. “Thina esisakulindile kwibhodi yindlela yokusebenza nalo. Lafika ezinyangeni ezedlule lizozethula kubuholi obuphezulu. Savumelana ukuthi aMakhosi amaningi kawekho ebuholini ngakho sincoma ukuba kubizwe imbizo yaMakhosi. Sisalinde lokho ke sesizwa ngalesi sinqumo.”Kubeka iNkosi uShinga. 

UMxakaza ekuphawuleni ngokungena kwamabhange ezindaweni zaMakhosi uzisonte ulimi esho khona ukuthi avele asengene, angakuphendulanga wukuthi afakwa ngubani “Angiboni ukuthi ukuhoxiswa kwecala yiBhodi kungaba namuphi umthelela ekungeneni kwama reyithi ezindaweni zasemakhaya. Amabhange wona kade angena emhlabeni weNgonyama Trust, lezakhiwo ezikhona zama malls, ama- garage kanye nokunye zakhiwa ngemali ebolekwe emabhange ngohlelo lwe lease ngakhoke akuzwakali kahle ukuthi uthini ngamabhange” kuphawula yena.

Scroll To Top