Now Reading
Kufeziwe: INgonyama Trust ithathe isinqumo esicisha iMbube noMntwana 
Dark Light

Kufeziwe: INgonyama Trust ithathe isinqumo esicisha iMbube noMntwana 

Kunokwesaba ukuthi emuva kwalesi senzo ayangena amarethi ezindaweni zaMakhosi

Ukukhuluma kwabo ezinsukwini zokugcina kwabe kuhunyushwa ngezindlela ezahlukene. Kwakukhona ababebuka samakhehla nje abe ethanda ukubalisa.Kanti abanye babekuthatha lokho ababekusho njengesexwayiso kokunye nesiqalekiso. UMdlokombane noMntwana wakwaPhindangene babe ngaphikisana kukho konke kepha cha manxa kufika odabeni oluthinta umhlaba kaZulu. 

Kwala ngisho loyo owayenguMengameli uMotlante owayengumngani kaMntwana egila imikhuba enikiza iNgonyama Trust nayethi kayivalwe,  ISILO noMntwana bama ndawonye bayidudula. Bobabili bebambisene babiza iMbizo kaZulu oNdini nokwaphoqa uMengameli uRamaphosa ukuba ehle eze KwaZulu ukuzobhula umlilo.  Abadala ( ISILO noMntwana) ezinkundleni ezehlukene bebexwayisa ngalokhu ababethi kuyeza kuzodunga uZulu kuphinde kuqede ngoBukhosi.

Ezinsukwini zabo zokugcina kungene amacala amabili nabezamazamisa ubukhona namandla eNgonyama Trust. Elokuqala labe lithinta ukukhethwa kwamakomiti ezindaweni zaMakhosi. Lapha iNgonyama Trust Board ( ngokujutshwa yiSILO) yabe ingavumelani nesenzo somnyango obhekele izindaba zaMakhosi KwaZulu-Natal kanye nenhlangano yokhetho kuleli i-IEC. Yize lelicala lingafikanga esiphethweni kepha umnyakazo we-ITB wakwazi ukumisa ukhetho ngaleso sikhathi.

Elesibili icala ngelithinta i-Council for the Advancement of the South African Constitution (Casac) kanye ne-ITB. Lapha abe Casac behambisana neRural Women’s Movement (RWM) bacela inkantolo ukuba i-Ingonyama Trust “ingenzi abantu iziqashi kodwa babe ngabanikazi bomhlaba”

Baqhubeka bathi bafuna kushicilelwe emaphepheni nasemisakazweni yesiZulu, i-Ingonyama Trust ( empeleni aMakhosi)  iziqhelelanise nokukhokhisa abantu intela yomhlaba. Inqunyelwe ugwayi katiki wokuthi lokhu kufanele kwenziwe kabili ngesonto emisakazweni sasemaphepheni, esikhathini esiyizinyanga ezimbili. Bathi isimemezelo sifakwe naseHhovisi le-Ingonyama Trust sigqame, sihlale izinsuku ezinhlanu.

Ngokwabo babethi lokhu (isaziso) kufanele sisatshalaliswe nasemasontweni, ezinkantolo zaMakhosi, nasezinhlanganweni zomphakathi eKZN ezaziwa yiBhodi noma ezikhethwe ngabammeli babamangali. Bathi iBhodi lenze umbiko ngencwadi efungelwe ichazela iNkantolo ukuthi liyifezile yonke imigomo ebekwe yiNkantolo esinqumeni sayo.

Liphinde linikeze bonke abafake izicelo zokuhlaliswa amaPTO, liphinde licime zonke izivumelwano zokuthenga sakuqasha elike lazenza, libonisane noNgqongqoshe kaZwelonke noMphathiswa wesifundazwe. Liphinde libonisane noNgqongqoshe kaZwelonke nowesifundazwe mayelana nezinyathelo zokwamukelwa kwezimvume zokuhlala amaPTO uma evuselelwa.

Emaphepheni asenkantolo ayefakwe yi-ITB ngobufakazi bukaMehluleli uNgwenya wabalula ukwehluleka kwabamangali ukulandela inqubo esemthethweni. ISigaba 49 soBuholi boMdabu nokuphatha eKZN (KwaZulu-Natal Leadership and Governance Act 2005), kanye neSigaba 21 soMthetho woBuholi boMdabu ochitshiyelwe (Traditional Leadership and Government Act 2003 as amended). Yomibili le mithetho icacisa ngezindlela zokuxazulula lapho kungekho ukubona ngasolinye mayelana nemithetho yomdabu. Ihambisana nemitheshwana ngaphansi kwesigaba soMthetho Wezokuphatha (ITB Administration/Regulations 25). Le mitheshwana ilawula ukuthi ngaphambi kokuthi kungenwe ezinkantolo kumele udaba luyiswe kubaxazululi kuqala. 

Khona lapho iBhodi lathi emaphepheni alo abamangali basheshe bendlala intombi ingakafiki, isimangalo asinaso isisekelo esibambekayo nesimiselwe emthethweni.

“Nakuba ummangali wokuqala enabe kakhulu ngamalungelo abantu ngamaPTO ayahlukunyezwa kodwa ahlulekile ukukhombisa ngisho noyedwa walaba bantu onesikhalo sabo ngokwencwadi efungelwe. Ofake incwadi efungelwe uMnu uNaidoo ohlala eKapa ubufakazi bakhe obusekelwe yincwadi efungelwe kaSolwazi uThandabantu Nhlapho. Ingqikithi yayo ithi uyinjulabuchopho yezomthetho wesintu nesizwe saKwaZulu. Kwabafake isicelo sasenkantolo akukho noyedwa othi wafaka isicelo sePTO kodwa sanqatshwa. Kunalokho kwaphoqeleka ukuthi athathe ilizi”, kusho amaphepha esethulo seBhodi.

Okwabe kungahlalisile kahle abadala

ElaboHlanga ezikhathini ezahlukene lakhuluma nabadala ngalokhu nokwagqama ukuthi ekutheni umhlaba ngowabantu kwakuzwakali kungeyona inkinga noma into eyabe ingaletha inkulumo mpikiswano  ngoba kakade umhlaba ngokwesiko uhlale ungowabantu. Okwabe kukhathaza abadala wudaba lwama PTO ababe kuhumusha ngokuthi kungahle kuvule umnyango ukuze kungene kobantu amareyithi kanye namabhange.

Ngokwesinqumo somehluleli uMadondo nomehluleli uMnguni ecaleni u-KZN No: 12745/2018 bathola ukuthi Ingonyama Trust yenze ngokungeyikho yephula uMthethosisekelo ngokuvumela ukuba abantu banikwe amalisi ekubeni babevele behlala kulezo zindawo futhi benamalungelo  nasemhlabeni kaZulu okungumhlaba wokhokho babo nesizukulwane. Nokho emuva kwesinqumo iNkantolo eNkulu yakhipha isinqumo sokwedlulisa icala kodwa yabuyisela eceleni iphuzu lokuhoxisa ukuze libe yingxenye yokwedluliswa kwecala.

See Also

Ngenxa yalokhu ibhodi langaleso sikhathi elabe liholwa nguMehluleli uNgwenya laphikisana nalokhu kwathi noma ingxenye yesinqumo yabe ibachitha esinqumweni  baqhubeka bazama ukungena ngenxeba nayilapho babesola uMehluleli uMadondo noMehluleli uMnguni ongasekho ngokuthatha uhlangothi. Lokhu ngokwe-ITB kwabe kubangwa wukuthi bobabili abehluleli babeyizakhamuzi ezindaweni zaMakhosi nokwakungenzeka ngokwesethulo sabe-ITB ukuthi babe nemibono efana neyabamangali. Ngenxa yalokhu bathi isinqumo sabo oMadondo noMnguni kasibekwe eceleni.

Ekuhumusheni isinqumo sikaMadondo noMnguni   ongothi bomthetho, uMnu uThembela Kepe noMnu uSiyabulela Manona  embhalweni wabo othi: The High Court Ruling Against Ingonyama Trust: Implications for South Africa’s Land Governance Policy, baphawula bathi :

“Isinqumo kwaba yigxathu elikhulu elihambisana namalungelo obunikazi bomhlaba kwabawumsinsi wokuzimilela, kodwa lesinqumo mancane amathuba okuthi singaguqukela kunqubomgomo ecacile. Esikhundleni salokho sithukulule ngisho nokudideka okwafika nabaqoneli okuhambisana nobandlululo nensila yalo kanjalo nokuncintisana ngemingcele”.

Ukuhoxiswa kwecala

Icala lokubuyekezwa bekumele lingene kuleli sonto esikulo nokho kufika usuku nje abe ITB base bebhalele abameli bebazisa ukuthi ibhodi leli seliyahoxa. ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi lesi sinqumo sithathwe yibhodi elisha eliholwa yiNkosi uMzimela. Ummeli waziswe mhla zingama -24 kuMfumfu.  Lokhu kuhoxa kwebhodi akukedluliselwa eMakhosini  nezizwe okungabanikazi bomhlaba kube yisinqumo sebhodi elisha.

Ukuhoxa kusho ukuthi isinqumo senkantolo yaseMgungundlovu simile kakhulukazi odabeni oluthinta amaPTO.  Uma ufunda isinqumo kanjalo neziphakamiso ezedlule ngabantu abafana noMnu uMotlante ababesho khona ukuthi akube nezinguquko ku-Ingonyama noma iphele. Ukuhlaziya lokhu okwabe kungukwesaba kwabadala kusobala ukuthi ikusasa leNgonyama Trust nokusebenza kwayo kwayizolo kungeqinisekiswe muntu. Ukuthi engabe njengoba kwakwesaba abadala , ukungena kwama reyithi namabhange ezindaweni zaMakhosi akuseyona into okungathiwe ingenzeke mhlawumbe inkulumo isangaba sekutheni lokhu kuzokwenzeka nini – umbuzo uthi engabe ibhodi elisha likwenze likwazi noma likuqonda yini lokhu kuhoxisa isimangalo noma kukhona ingcindezi nezizathu ezithile.

Akukho ukungabaza ekutheni lesi sinqumo sizovusa izinkulumo ezizobuza ngabamele uBukhosi kuleli bhodi kanye nangezinhloso zeSILO esibusayo ngebhodi. Ngesonto eledlule leli phephandaba libike ngemibiko yokuthi ISILO sesimhoshile loyo oyisandla saso sokuphosa iNkosi uMzimela nokuyinto ephikwayo yiNkosi uMzimela , ihhovisi leSILO kanye nomnyango nokho okuqinsekiswa nguMnu uMnisi owethulwa njengomhlobo weSILO.

Scroll To Top