Now Reading
Impi efungelwe ngegazi: U-Israeli nomhlaba kunoxhaka weHamas
Dark Light

Impi efungelwe ngegazi: U-Israeli nomhlaba kunoxhaka weHamas

Kuhlale kulukhuni satshe ukwehlukanisa ipolitiki kanye nomnotho. Lokhukudalwa phakathi kokunye yiqiniso lokuthi izinqumo(noma ukungenzi zinqumo eziyizo) zepolitiki kuyaba nomthelela kumnotho wezwe , isifunda ngisho nomhlaba jikelele. OkwenzekaeGaza namuhla kuwubufakazi balokhu.

Impi ephakathi kukahulumeni wakwa-Israeli nebutho le-Hamas yenabele kuqalakwizakhamuzi zakwa-Israeli kanye nalezo ezakhele iGaza. Namuhla iGaza isiyizimvuthu emuva kokuziphindiselela kuka-IsraelikuHamas eyavuka ekuseni mhla zili-7 kuMfumfu yahlasela kuleli yazwe.Kepha umbuzo uthi ngubani ongenhlakulempi? AmaPalestina emazingeni aphansi cishe alahlekelwe yikho konke engaqalinjengoba njalo manxa idumelana kuba yiwo agcina esakazwe ngamabhomu. Nakulokhu isibalo sicela e-1000 asebefile oningi labokuthiwa zingane.

Ngakolunye uhlangothi no-Israeli unawo umbongozini. Okokuqala ngqa emuva kweminyaka kulempi u-Israeliulahlekelwe yinqwaba yabantu abacela ezi-1500 kubo kubalwa namasosha. Khona lapho ukugasela kwe Hamas idle abantuphakathi kwa-Israeli kudale ukwesaba nokwehla kokwethenjwa kukahulumeni kanye nezinhlelo zokuphepha. Emuva kwalokhukuhlaselwa umphakathi wakwa-Israeli kawusefani–sewethuke kakhulu kunakuqala.UNdunankulu wakuleli yazwe uNetanyahu uhlehlelwa zikhuni njengoba ebhekene nenkanankana, okuyizitha zezwe ngaphakanye nomphakathi wakwa-Israeli nomsola ngokwehluleka ukuletha ukuvikeleka. Naye ngakolunye uhlangothi usola izinhloli.

Embhalweni wakhe ekundleni i-X uNetanyau uthe: “Akukho lapho kuke kwaxwayiswa khona uNdunankulu uNetanyahungokuphathelene nezinhloso zempi zeHamas, esikhundleni salokho, zonke iziphathimandla zezokuvikela nokuphephaokuhlanganisa nezinhloko zezobunhloli embuthweni wezempi nenhloko yeShin Bet, abebengacabanga ukuthi iHamas ingaphelelwaamandla ekwenzeni lokhu.”Lenkulumo isolwe kakhulu ngabantu nosopolitiki bakwa Israeli nokuphoqe ukuba awususe. Lokhu kuxoveka komphakathi kanyenobuholi kwa-Israeli bekuyinhloso ye-Hamas egadle ngesikhathi vele lelizwe linokungaboni ngasolinye nokuthinta izinguqukozomthetho ezethulwa nguhulumeni kaNetanyau nothathwa njengontamolukhuni. Kusuka kuqala lonyaka izakhamuzi zakwa-Israelibezigcwala izitaladi kube nomdoniswano namaphoyisa okuyinto engavamile kuleliyazwe. Ngenxa yokuhlasela kwe-Hamassekukhona abasola uhulumeni ekuthini izenzo zawo yizo ezingenise amanzi endlini ngokuhlokoloza inyoka emgodini.

Isimomazwe nama Arabhu

Okunye okusobala ukuthi bekuhloswe yi-Hamas nesikuzuzile wukwembula u-Israeli izinqe ngokuwuholela ophathe. Lokhukwenzeka ngesikhathi lapho lelizwe lizama ukuba nobudlelwane namazwe ama-Arabhu. Okwenzeka eGaza sekube nomthelelaongemuhle nakupolitiki yesimomazwe njengoba amazwe eseqalile ukuhlukana phakathi kusuka kwi-United Nations. Amazweamakhulu nanamandla okwenza izinqumo ezinqala ku-UN Security Council ahlukene phakathi njengoba amanye afana ne-UnitedState of America (USA) eseka u-Israeli kuthi ngakolunye uhlangothi iRussia ne China yona ingaphesheya. Lokhu kungaboningasolinye kwamazwe sekwenze kwabanzima ukuthatha izinqumo ezinqala.

See Also

Khona lapho inkulu ingcindezi ebhekene nabaholi, ababusi kanjalo nabaholi bezenkolo emazweni ama-Arabhu . Legcindeziivela kakhulu kuzakhamuzi ezizwelana nabantu baseGaza. Lezi zakhamuzi selokhu kwaqala impi zingena emgwaqeni kuzo zonkeizinhlokodolobha zamazwe ama-Arabhu nayilapho isiqubulo sisinye–‘Phansi ngo-Israeli’.Izwe loBukhosi base Jordan libuyise inxusa lalo elika Israeli ngenxa yalokho elikubize ngesihluku esibhekiswe kubantubaseGaza. “UNgqongqoshe Wezangaphandle u-Ayman Safadi unqume ukubuyisa ngokushesha inxusa laseJordan kwa-Israel,” kushoisitatemende somnyango wezangaphandle ebesihambisana nokuzwakalisa ukungayizwisisi impi ehlasele kwa-Israel lapho kufekhona inqwaba yabantu abangenacala eGazaPhambi kwezinkumbi zabantu uMengameli wase Turkey u-Erdogan usole amazwe asentshonalanga ngobumbulu. Uwasolengokuba nemizwa manxa kufa abantu e-Ukraine kepha bese kuthula du manxa kufa abaseGaza. Wexwayisile ukuba bangayihlokoziinyoka emgodini, ukuba bangavusi emidala imilando nayilapho abeNkolo yoBusulumane babedudulana nabeNkolo yobuKrestu.Aphoqeleke nawo ukuba ayingene kulandela ingcindezi yezakhamuzi kulawo mazwe. Amazwe abukeka eyingozi ku-IsraeliyiLebanon kanye ne Iran. Womabili lamazwe ayayiseka ngandlela thize iHamas. Sekuvele kuqalile ukujikijelana phakathi kwebutholeHezbollah eLebanon no-Israeli. Ngakolunye uhlangothi uSobaba wabenkolo yobusulumane e-Iran u-Ali Khamenei kananazangawalikhipha lema elokuthi amazwe ama-Arabhu kawamise ukuthumela uwoyela nokudla kwa-Israeli.

“Ukuhlasela ngamabhomu eGaza kumele kume, indlela yokuhambisa u-oyela nokudla kuhulumeni weZion kumele kume,” kushoiKhamenei ikhuluma nabafundi eTehran. UMengameli wase-Iran u-Ebrahim Raisi uthe u-Israel usuyinyathele emsileni eGaza,okuzophoqa ukuthi kugcine sekwenze wonke umuntu wathatha izinyathelo. Uqhube wathi nobugebengubukahulumeni weZionsebudlulele nakho okuzophoqa ukuba wonke umuntu asukume. “IWashington isicele ukuthi singenzi lutho, kodwa bayaqhubekanokunika usizo nokwseka u-Israel. I-United States of America ithumele imiyalezo icela ku-Axis of Resistance kodwa yatholaimpendulo esobala ngempi,” kuphetha yena.

Okunye ukwesaba kakhulukazi kwabase ntshonalanga no-Israeli wukuthula komholi we Hezbollah uHassan Nasrallah. Lo mholiunabalandeli abaningi futhi kuyakholakala ukuthi ezakhe zihlobe ukwedlula uhulumeni waseLebanon. Izihonga ze Hezbollahkuthiwa zilinde igama kulomholi nokuyothi angathi kayihlome kudale ingcindezi. Ukwesaba kweMelika ekutheni lempi ingahleikapakele kwamanye amazwe nokuthi u-Israeli ungahle uhlaselwe nxa zonke kubonakale ngokuthi isondeze imikhumbi yempieMiddle East ukuze yeluse i-Iran ne Hezbollah.Yize isenzo seHamas sigxekwe ngabaningi njegesilethe usizi eGaza olunye uhlangothi liyalitusa iqhingasu lalo lokuninda u-Israelinamuhla osubukwa ngabanye njengababulali. Khona lapho iHamas obese kungathi liyashabalala ilangabi layo ngesenzo sangomhlaziyi-7 kuMfumfu ikwazile ukugovuza ama-Arabhu kuwo onke amagumbi amane omhlaba, njengoba onke esebheke iGaza.

Scroll To Top