Now Reading
Amahubo ezintombi ziseMkhosini woMhlanga
Dark Light

Amahubo ezintombi ziseMkhosini woMhlanga

Zulu Bayishintsha inkosi Qala:

Bayede We Ndabezitha

Ukuvuma: Zulu wayishintsha inkosi O bayenza usheleni

Oqalayo: Ndabezitha wonani kwenu

Ukuvuma: Izwe liyaphenduka bahlangene ngawe Ngonyama Uyaliwa kathandwa ndawo.

Nangeshishimezi IMbube

Oqalayo: Ngiyengwe ingonyama

Ukuvuma: Ngonyama yethu x2 Nangeshishimezi mbube

Oqalayo: Ithambo lenyoka seliyohlabe limzondayo

Ukuvuma: Ngonyama yethu x2

Oqalayo: Alikaboni nje liyohlabe limzondayo

Ukuvuma: Ngonyama yethu x2 Nangeshishimezi mbube

Uyamemeza OkaNdaba

Oqalayo: Uyamemezo okaNdaba uyinkosi yohlanga

Ukuvuma: Hha…..Hha uyinkosi yohlanga

Oqalayo: Uyinkosi yohlanga

Ukuvuma: Hha…hha uyinkosi yohlanga

Oqalayo:Wasibiza savuma uyinkosi yohlanga Uyinkosi yamakhosi

Ukuvuma: Hha..hha uyinkosi yohlanga

Amabheshu ethu anxanye

Oqalayo:Yeka amabheshu ethu anxanye

Ukuvuma: Heshe

Oqalayo Amabheshu ethu anxanye

Ukuvuma: Uthi asixakazi zikhali zethu Zemkhont’ inyamazane

Oqalayo: O sayigwaza yadlul’ inyamazane

Ukuvuma: Heshe

Oqalayo: O sayigwaza yabaleka (Osayigwaza ngomkhonto)

Ukuvuma: Uthi asixakazi zikhali zethu zemkhont’ inyamazane.

Yith’ uZulu

Ukuqala: Wayihlaba wemka’nayo Ukuvuma: Yith’ uZulu

Ukuqala: Wayihlaba wemkanayo Ukuvuma: Usibikela amabhunu esiyengeni x2

Ukuqala: Wenza kahle Malandela Ukuvuma: Yith’Zulu

Ukuqala: Wenza kahle Mgwagwa weZulu

Ukuvuma: Usibikela amabhunu esiyengeni

Ukhethomthandayo

Zibuyil’uKhethomthandayo Isiziba esimnyama eNhlophenkulu

Izintombi zalapha

See Also

Qala: Izintombi zalapha awubhek’ amabelazo

Vuma: Hhololo mama

Asephelil’ amandla

Qala: Nangu Somandla

Vuma: Ashiya We Somandla x2 Qala: Asephelile amandla

Vuma: Uyangena uyangena Uyangena lo mphakathi komkhulu

Ayilale mqamelweni

Qala: Ge-ge-ge

Vuma: Ayilale mqamelweni yiyo le ntombi

Qala: Isheshe yagana

Vuma: Ayilale mqamelweni yiyo le ntombi

Qala: Emqamelweni Emqamelweni Ayilemqamelweni yiyolentombi

Uhulumeni mama

Qala: Uhulumeni mama Vuma: Sithi khuz’ uhulumeni

Qala: Uhulumeni uyaganga sohlolwa thina

Vuma: Sithi khuz’ uhulumeni

Qala: Iphalamende mama

Vuma: Sithi khuz’S iphalamende Liyadakwa sohlolwa thina Uhulumeni uyadlala ngathi Qala: Uhulumeni uyadlala ngathi Vuma: Uhulumeni uyadlalangathi Qala: Uthi asilale Vuma: Uthi asilale sothola imali yeqolo Uhulumeni uyadlala ngathi

Scroll To Top