Now Reading
Ukufukula abesifazane ukufukula izwe
Dark Light

Ukufukula abesifazane ukufukula izwe

Ukuhlonyiswa kwabantu besifazane ngazo zonke izindlela, kungaba kwezenhlalo noma kwezomnotho noma ngenye indlela akukhona futhi akufanele neze kube ngezinjongo zokuzuza ngokwezepolitki.

Akuyona-nje into esiza ukuthuthukisa abesifazane kuphela, kepha kusiza nomphakathi okungaba owasemakhaya noma emalokishini lokho futhi kulekelela nomasipala wendawo, isifunda, isifundazwe kanye nezwe uqobo.

Sonke sinezindima ezehlukene okufanele sizibambe ekwenzeni ngcono izimpilo zengxenye yabantu osekungamakhulu eminyaka ihlupheka. Abantu besifazane sekuphele isikhathi eside besesimweni sokuhlukunyezwa ngenxa yezimo ezingadalwanga yibo.

Njengoba amadoda ayesezikhundleni eziphezulu zezombusazwe, cishe zonke izimpi ezike zaliwa emhlabeni wonke zaqalwa ngamadoda kodwa abesifazane bazithola bethwele amachaphazelo alezozimpi. Ngesikhathi seMpi YaseNingizimu Afrika eyayiphakathi kwamaBhunu namaNgisi, abesifazane nabantwana abangamaBhunu bafakwa ezinkanjini zokuhlushwa lapho babe yizisulu zezifo, indlala nezinye izinhlobo zokushushiswa nosizi.

Buningi ubufakazi babesifazane abahlukunyezwa ngokocansi njengezindlela zokulwa izimpi.
Nxashane kuliwa izimpi ezinkulukazi njengeMpi Yomhlaba, amazwe alwayo, ngenxa yokuthi amadoda amaningi ayebuthelwe empini, aqasha abesifazane ukuba bakhe izikhali nezinye izidingo zezwe.

Nokho, lapho impi isiphelile, amadoda ayesinde empini abuya njengamaqhawe “abuyiselwe ezindaweni zawo lapho elawula khona umnotho”. Khonamajalo, cishe wonke umuntu wakhohlwa ukuthi ngesikhathi sempi abesifazane babekhombise ukuthi banekhono elifanayo nabesilisa. Ukuhleleka kwezenhlalo, ezombusazwe kanye nezomnotho kwagcinwa njengaphambilini.
Ukuthola amathuba, ikakhulukazi ezomnotho, kwabesifazane akumele neze kube yinto eyenzeka ngoba kuxazululwa inkinga esuke isidalwe ukungabikho kwamadoda. Ngeke sigcizelele ngokweqile ukubaluleka kokufukulwa kwabesifazane kwezomnotho. Ngokwezibalo zeStatistics South Africa , abesifazane bangama-51,1% kuthi ngokwe-General Household Survey yowezi-2021 nayo eyenziwe yinhlangano efanayo, kuvela ukuthi imindeni engaphezu kwama-42% ihholwa ngabesifazane.

Isenti ngalinye elitshalwe ekuthuthukisweni kwabesifazane linomthelela ngale kwalo wesifazane olamukelayo. Abesifazane bavame ukusebenzisa imali kwezemfundo, ezempilo kanye nenhlalakahle. Emsebenzini, amaqembu anobulili obahlukene aletha amakhono ahlukahlukene kanye nemibono, okuholela ekusunguleni amaqhinga axazulula izinking.

Iqhaza lethu njengesikhungo sezezimali esithuthukisayo lisibeka ethubeni elihle lokufaka isandla ekuthuthukisweni kwenhlalo-mnotho yezwe. Kusukela ekuxhaseni abesifazane ngezimali ezimbonini ezithathwa ngokuthi “ezabesifazane” njengokubhaka nothunga, ezinsukwini zakudala, kuya ekusunduzeni imigoqo kanye “nokungena bengamenywanga” ezimbonini “zabesilisa” ezinkulu, njengokwakha, ezamandla, sibe nesandla ekuthuthukiseni hhayi kuphela abesifazane njengabamukeli boxhaso lwethu kodwa nezwe.
I-IDFC iyakholelwa ekutheni ukufukulwa kwabesifazane kumele kungashunyayelwa-nje kuphela kodwa futhi kwenziwe kubonakale futhi baphinde banikwe amandla noxhaso oludingekayo ukuphumelela.

Imbokodo Iyazenzela Women in Business Training
I-IThala Development Finance Corporation (IDFC) ngokubambisana noMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo, i-South African Revenue Services (SARS) kanye noMnyango wezeziMali KwaZulu-Natal, yethule lokuqeqesha abesifazane abakwezamabhizinisi. Ukuqeqeshwa kwezamabhizinisi, okuhlomulise abesifazane abangama-215 ngonyaka wezimali odlule, kuhlanganisa izihloko ezithi:
• Ukuphathwa kwebhizinisi
• ukuhlanganisa uhlelo lwebhizinisi
• ukufinyelela ezimakethe
• ukuphathwa kwezimali
• uhlelo lothengwa kwempahla
• Ulwazi lokuhambisana nezimfanelo zentela ngamabhizinisi afufusayo kanye nesizindalwazi sabahlinzeki-mpahla kuhulumeni.
Bring Her Up Business Training & Golf Day

I-Ithala Development Finance Corporation (IDFC) ibambisene neKwaZulu Natal Gaming and Betting Board (KZNGBB), iTourism KwaZulu-Natal kanye ne-Mother of All Golf Days (MAGD) zibambisene ohlelweni lwe “Bring Her Up Day Golf”.

Uhlelo lwe-Bring Her Up (BHU) wuhlelo lwe-MAGD Women Empowerment okuhloswe ngalo ukuthuthukisa amakhono nokufukula izingane zamantombazane, intsha kanye nabesifazane kwezamabhizinisi. Lolu wuhlelo lokuxoxisana nomphakathi oluhlose ukuxhumanisa abesifazane bayo yonke iminyaka emphakathini wethu ngaphansi kwenhloso yekusasa elingcono. Uhlelo lwe-BHU luphinde lubhekane nesihlava sodlame olusekelwe kubulili, ukubulawa kwabesifazane kanye nobundlobongela bamadoda.

Umlenze wokuqala walolu hlelo wawubanjelwe eDurban Country Club (DCC) mhla zili-14 kuMfumfu wezi-2022. Lolu hlelo lwaluhlanganise umhlangano wokucobelelana ngolwazi wezinsuku ezi-3 wokuthuthukisa abesifazane olugxile ekuthuthukisweni komuntu siqu, ezokuhumana nokukhuluma emphakathini, ukuphathwa kwezimali, ukuthuthukiswa kwemiqondo yebhizinisi, ukukhangisa ngomqondo webhizinisi, ezamabhizinisi nokubhaliswa kwawo, ukuhlaziya izimakethe, ikuhlonza amathuba ebhizinisi nama-akhawunti ebhizinisi.

See Also

Umlenze wesibili walolu hlelo ubanjwe ngoZibandlela. Ukuqeqeshwa kwezamabhizinisi kwezinsuku ezi-3 kugxile kulezi zihloko ezibalulekile ezilandelayo:
• Ukuxoxa ngezempilo ngokomqondo(izimpawo zokhwantalala nokulwelapha)
• Ukubhalisa ibhizinisi lakho ezinkundleni zokuxhumana.
• Ukuphathwa kwezimali( ukubhaliswa kwamabhizinisi, isitifiketi sokukhokha intela, imithethosisekelo,ukubhalise ohlwini lezinkampani ezingahweba nohulumeni)
• Ukukhangisa nokwenza nolwazi lokuthi amakhasimende angobani, ahlalaphi, angakanani, futhi athandani)
• Ukuphathwa kwezimali – Ingxenye 1 nengxenye 2
• Ukubeka ngebhzinisi lakho

Ngonyaka wezimali wezi-2022/23, i-IDFC ifake izigidi ezingama-R99.7 emabhizinisini aphethwe ngabesifazane. Nonyaka kuhamba kahle nakuwo njengoba sekuvele sekufakwe izigidi ezingama-R20.3 ukuxhasa amabhizinisi abesifazane.

Asigcini-nje ngokuxhasa amabhizinisi aphethwe ngabesifazane, siqinisekisa nokuthi abesifazane bayahlomula ezinhlelweni zethu zokuthenga. Ngonyaka wezimali wezi-2022/23, amaphesenti angama-26 yisamba semali eyizigidi ezingama R301.4 esetshenziswe ukuthenga kumabhizinisi abesifazane. Kulo nyaka wezimali, kwikota yokuqala, sesithenge ngamaphesenti angama-23.7 wezimpahla nezinsiza enanini lezigidi ezingama-R49.7.

Okusijabulisayo ngukuthi ngokuxhasa ngezimali ama-SMME angabanikazi bawo besifazane siphinde sidale amathuba emisebenzi njengoba kusukela mhla lu-1 kuMbasa wezi-2022 kuya zingama-30 kuNhlangulana kowezi-2023, kudalwe amathuba emisebenzi angama-480 ngamabhizinisi aphethwe ngabesifazane.

Ngokusobala, akekho ongalokotha angabaze ukubaluleka kokufukulwa kwabesifazane kwezomnotho ezweni lakithi. Lona ngumkhankaso ekungafanele usehlule.

Scroll To Top