Now Reading
Ukuxhaphaka kwenganono kufaka ingebhe kubantu
Dark Light

Ukuxhaphaka kwenganono kufaka ingebhe kubantu

Yize uhulumeni ezishaya isifuba ngokuthi kunokwehla okukhulu kwamacala obugebengu athinta ukusetshenziswa kwezibhamu ezweni, kepha ukukhuluma kuyehluka kubantu emazingeni aphansi.

Okwabe kubonakala njengedlela ekhethekile nephephile yokuqapha
izindawo nemizi, eyachuma ezindaweni zabaMhlophe ibizwa ngeNeighbourhood Watch, isingene nakwaboHlanga ngenxa yobugebengu.

Kwezinye izindawo ezakhele iTheku amakomidi aqapha umphakathi abizwa ngamaForum aseshaye nomthetho wewashi ukugwema ukuthi bangabi wuvanzi ngesikhathi esingafanele. Phakathi kukaMbasa noNhlangulana nonyaka kubulewe abantu abayi-6 228 eNingizimu Afrika. Kulezi zigameko ezili 5 540 kuzo kusetshenziswe izibhamu.

NgokweHhovisi likaKhomishana Wamaphoyisa Kuzwelonke uFanie Masemola lesi sibalo sokubulawa kwabantu sehlile nge-196 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka ozayo. Kwababulewe abayi-1 188 bekungabesifazane nezingane. Ukukhuluma kubantu ngokuthi maningi amanye amacala okubulalana kusetshenziswa izibhamu agcina engabikwanga.

Ukukhishwa kwalezi zibalo zakamuva zokufa kwabantu ngenganono kuqubule ukukhuluma okudala okuthi kukhona ukungaqini komthetho okugcina kuholele ekusabalaleni kwezibhamu. Lezi zibalo zifakazela lokho kokukleliswa kweNingizimu Afrika emazweni alishumi adume ngokuxhaphaka kwezibhamu. Ngaphadle kwezibhamu ezijwayelekile ezinye okuvela ukuthi zixhaphakile emphakathini ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ngezokuzakhela ezibizwa ngoqhwasha.

Ngokwezibalo zakamuva abantu bakuleli banezibhamu ezili- 5 350 000, kodwa ezisemthethweni ziyizigidi ezintathu kuphela. Sekukaningi kugxekwa uMthetho Wezibhamu kuleli. Kukhona abathi uchemile njengoba kuthatha isikhathi eside ukucutshungulwa kwelayisensi yesibhamu noma umuntu enayo yonke imininingwane nobufakazi bokuthi usidingelani.

Kulokhu akusebona nje kuphela abanikazi bemizi nabamabhizinisi abakhalayo ngokuxhaphaka kwezibhamu, kepha umphakathi wonke ngokubanzi. Othisha nabazali bakhala zinsuku zaphuma ngokuqedwa konogada ezikoleni njengoba abafundi kokunye befika behlomile, kanti sekube namacala amaningi okubulawa kothisha ngaphakathi emagcekeni ezikole.

ElaboHlanga laxoxisana nesakhamuzi esikhathazekile ngokuthi izibhamu zisezandleni zabantu abangalungile, futhi abazithola ngaphandle kokulandela umthetho, kuthi labo abaqondile bakhale ngaphansi.

UMnu uThabiso Mkhaliphi waseBhekulwandle ngaseManzimtoti uthi wayilandela yonke imigudu wabeka nezizathu ezenza adinge isibhamu wathumela nezincwadi ezifungelwe kodwa akwenzeni. “Okuxakayo ukuthi singenelwa ngabantu ezindlini zinsuku zaphuma sibanjwe inkunzi kwebiwe impahla kuhlonyiwe, ungazi ukuthi bona bazithola kanjani izibhamu, “ kuzikhalela uMkhaliphi.

UMthetho Wezibhamu bathi unqinda abanikazi bemizi ilungelo lokuba nesibhamu okwenza bazithole njalo beyizisulu zobugebengu kusetshenziswa zona lezi ezingekho emthethweni. NgoMfumfu wezi-2018 uMthethosivivinywa owawuphakamisa ukuthi kususwe isigaba sokuzivikela njengesizathu esinqala sokuba nesibhamu wadala intukuthelo kubantu abanezibhamu ezisemthethweni. Sekukaningi iNkantolo YoMthethosisekelo ikhipha izinqumo ngokuthi ukuba nesibhamu akulona ilungelo kodwa kuyinto umuntu angakwazi ukuba nayo ngoba emelana nakho konke okuhambisana nayo.

Akukho ukuvumelana

See Also

Ngokusho kuka-Advocate uJackie Nagtegaal Wenkantolo YoMthethosisekelo: “Kumele uqale ngokuyoqeqeshwa ngaphambi kokuba nesibhamu emuva kwalokho ufake isicelo selayisensi yesibhamu.

Kunemibandela enqala njengokuthi kumele ube yisakhamuzi ngokugcwele. Kumele ube neminyaka engama-21 noma ngaphezulu, nasemqondweni ube ngumuntu ophilile ngokwanele.

Akumele ube necala lobugebengu futhi ungabi ngumuntu onenkinga yezinto ezinjengezidakamizwa.” Uma unesibhamu esisemthethweni kodwa ungasayivuseleli ilayisensi yaso, awehlukile nomuntu ophethe isibhamu esingekho emthethweni.

Ngonyaka wezi-2000 kwaphasiswa uMthetho iFirearm Control Act 60 ngenhloso yokulawula ukukhishwa kwamalayisensi. Enye yezinhloso ngalo Mthetho kwabe kuwukuqinisekisa ukuthi ukufa kwabantu ngenxa yesibhamu kuyehla. Abanikazi bezibhamu ezisemthethweni bathi inkinga ayikho kubona, kodwa ikulabo abanezibhamu ezingekho emthethweni nabaphatha izibhamu budedengu.

Ngokusho kweGun Free South Africa, kunezibhamu ezili-9 855 ezilahlekayo ezinye ezintshontshwayo ngonyaka.

Scroll To Top