Now Reading
Basathuka izanya abafundi eKhabazela ngokuzikhunga kukazakwabo
Dark Light

Basathuka izanya abafundi eKhabazela ngokuzikhunga kukazakwabo

Isigameko sakamuva sokuzilengisa komfundi wesikole samabanga aphezulu iKhabazela High School, eHillcrest Embo siqubule ukukhathazeka ezinhlakeni zomphakathi nasebuholini bomdabu. Lo mfundi oneminyaka eli-17 ofihlwe ngeSonto, kuthiwa uthathe lesi sinqumo emuva kwezinsolo zokusatshiswa ngabanye abafundi.

NgoMgqibelo ngaphambi komngcwabo wakhe kube nomhlangano wabazali nabamele izinhlaka zomphakathi kumenywe nabafundi kuzokhuzwa lomhlola.

Okuvelile kulo mhlangano ukuthi inkulu ingcindezi ebhekene nabafundi ezikoleni okuhlanganisa ukubhozomelana nokusatshiswa okugcina kuholele ekutheni abanye bashiye phansi ukufunda. Abanye abafundi abakhulume nelaboHlanga abebehambele umhlangano bathe baphoxekile yindlela umhlangano oqhubeke ngayo. Bathe bebelindele ukuthi kukhulunywe ngokuningi okubathintayo nokuholele ekutheni uzakwabo azikhunge kodwa kwashaywa indiva kwagcinakungazange kuphunywe nakhambi.

Abanye abafundi bagcine bewushiya phakathi umhlangano ngoba bethi akukhulunywa amaqiniso, esikhundleni salokho kuyambandazwa. “Asikwazi nokufunda kahle manje njengoba sibhala izivivinyo zamaphakathi nonyaka, ngoba okwenzekile kusihlukumezile,” kusho omunye umfundi.

Uqhube wathi kumele kuphenywe nangencwadi etholakele okusolwa ukuthi ingasiza ekutholeni umnyombo oholele ekuzilengiseni komfundi.

Ingcindezi nokhwantalala

Ziningi izinto eziholela ekuzibulaleni kwabafundi kusuka ekuncintisaneni ngamakhaya ephuma kuwo, isimo senhlalo kanjalo nokuchomelana ngobukhazikhazi kwazise kwezinye izikole sekufundwa nangezimpelasonto.

Enye intsha kuthiwa igcina ngokushiya phansi ezikoleni ngenxa yokwehluleka ukumelana nalesi simo. Kokunye kuba ukugconana kwabafundi osekwandile ezikoleni okuza nomthelela wokushiya ezikoleni nokuzibulala kwentsha. 

Phambilini ezikoleni zaboHlanga lo mkhuba ububukelwa kude ngoba bekuvame ukwenzeka ezikoleni zezinhlanga. Ngokwezibalo ezikhishwa minyaka yonke yisikhungo iChild Gauge, izingane eNingizimu Afrika zinengcindezi enkulu uma ziqhathaniswa nezinye zakwamanye amazwe. Ingcindezi enkulu kuthiwa ikhona ezikoleni phakathi kwabo abafundi ngenxa yokwehlukana ngokwamazinga empilo.

Ngokwalesi sikhungo izingane kuleli zihlala ngokuthuka izanya, kanti muva nje sezisabana zodwa. Izibalo ezakhishwa ngoNhlangulana we-2022 zithi izingane ezingaphezulu kwe-10% zizizwa zingaphephile emakhaya, ezi-13% zizibona zingaphephile ezikoleni, kanti ezingama-30% zizithola zingaphephile emphakathini eziphua kuwo ngisho nakomakhelwane. Lezi zibalo zifakazelwa nawukuthi esifundazweni iGauteng ngonyaka odlule kwabulawa izingane ezingama-45. Ezingama-20 zabulawa ezikoleni, ezinye zingasemakhaya.

See Also

Ngokwezibalo iKwaZulu-Natal neMpumalanga kuseyizifundazwe ezinesibalo esikhulu sokubulawa kwezingane ezinebala elimhlophe ngenxa yezinkoleloze. Izingane eziphila nebala elimhlophe zizithola zingaphansi kwengcindezi ngenxa yokwesaba. Ukulwa nokusabisana kwezingane ezikoleni sekuyinto ejwayelekile.

Ukubhozomelana kwabafundi

Lo mkhuba uqale ukugqama kakhulu kwaboHlanga ngesikhathi izikole zonke zivuleleka kuzona zonke izinhlanga. Bekuvame ukuthi izingane zaboHlanga zihlukunyezwe ngezabaMhlophe. Ngokuhamba kweminyaka kugcine ngokuba abafundi bahlukumezane ngokobuzwe ezikoleni. Esifundazweni iWestern Cape kuze kwaba nezikole okwaziwayo ukuthi kufunda abafundi bamaKhaladi kuphela ngenxa yokuhlukunyezwa kwaboHlanga. Ngokujwayelekile abafundi abavame ukuhlukunyezwa ngabanye ezikoleni kuba ngabahlukile ngokuthile.

Muva nje lesi sihlava singenise ezikoleni zaboHlanga njengoba kwehlile eKhabazela.  Unyaka ophezulu uvulwe ngesigameko  esikoleni iSonyongwane High, eCreighton lapho umfundi kaGrade 11 eqome ukuzibulala emuva kokuba engakwazanga ukubekezelela ukugconwa ngabanye abafundi abebethi mubi bembona nezici nangendlela okumi ngayo ikhanda lakhe. Ukufunda kulesi sikole akukabuyeli esimweni kuze kube yimanje ngenxa yokuthi sekuqubuke nezinye izigameko zabafundi abebehlukunyezwa kodwa befela ngaphakathi ngoba besaba ukubika.

UMphathiswa uNkk uNonhlanhla Khoza wathi uMnyango awuholayo unazo izinhlaka nezinhlelo  zokusiza abafundi uma bebhekene nalesi simo. UMhlonishwa wanxusa abazali ukuba baxoxisane nezingane zabo ngezinkinga ezihlangabezana nazo ezikoleni, kepha wathi bakhona nosonhlalakahle abaqeqeshelwe ukwenza lokhu esimweni lapho abazali bengekho khona.

Scroll To Top