Now Reading
Luphazamise nemigidi kaNtulikazi ukhuvethe
Dark Light

Luphazamise nemigidi kaNtulikazi ukhuvethe

Njengoba amaKhrestu ephazamisekile ukuhlaselwa kokhuvethe namaNazaretha adume ngebandla lakwaShembe, nawo azoshayeka emigubhweni yawo.

Amabandla kaKhrestu awakwazanga ukudumisa ngePhasika ngoMbasa, isililo sezwakala ngisho naseRome e-Italy lapho amakholwa ayekhala ngokuphuthwa ithuba lokuxhumana noMdali.

Le nyanga imqoka ebandleni lakwaShembe njengoba kuvamise ukuthi amakholwa adonse inyanga yonke edumisa ekomkhulu lawo ngokwehlukana.

Kuqalwa ngomkhosi okuthiwa umdedele owenziwa ngosuku lokuqala lwenyanga uNtulikazi. Amalungu amadala aleli bandla achaze umdedele njengosuku olumqoka.

“Umdedele umkhosi omkhulu oyingcwele wabantwana bamaNazaretha ohlanganisa abaphilayo nabangasekho. Ingakho abanye bethu bacela ngisho ematohweni ukulova ngoba usuku olumqoka. Uma singenisa umdedele sisuke sibangenisa nabo kulo mkhosi. Ezinye izidalwa ziyabuya zibonge zisho ukuthi nazo beziyingxenye yomkhosi,” kuchaza uMnu uMbhekiseni Mntungwa waseNanda.

UMnu uMtomuhle Mcambi oyilungu lophiko lwentsha okuthiwa iNabachu uthe yize edumele ngokuthi angeke adumise namanye amalungu ngobuningi, akukho abazokwenza ngoba kulandelwa imithetho kaHulumeni. Uthe banezinhlelo ezithuthukisa intsha yebandla abebezozethula kulo mkhosi.

“Kakade besesisontela emakhaya ngamaSabatha ngoba umholi webandla ugwema ukuthi abantu angeke bagwemeke, abanye bengangena baseqe lesi sibalo sabantu abangama-50 esibekiwe. Kona akujwayeleki ukusonta nibancane kodwa siphoqwa isimo futhi sihlalele ethembeni ukuthi yonke le nto izodlula sibuyele kusikompilo lwethu,” kusho leli bhungu.

Ukungabi bikho komkhosi uJulayi kulimaze nabangasonti khona. Osomabhizinisi okukhona nosomatekisi bakhala bayazithulisa. Omunye umshayeli ohambela eNanda, uMnu uMzwendoda Khumalo, uthe: “Isibulele le nto yokhuvethe. Besivamise ukulala amaphakethe equmbile ngenxa yokulayisha amalodi angaphezulu kwesivamise ukuwenza ngosuku. Abantu abaqhamuka ezinkalweni zonke zaKwaZulu-Natal bebethutheleka ngaphambi komkhosi kuphinde kube nebhizi sebegoduka,” kubeka uKhumalo.

Nabaphila ngokudayisa izinto ezifana nokudla okuphekiwe bayakhala. Bavamise ukuthola amasenti ngoba kusuke kunabantu abangenawo amadokodo (izindlu zokuhlala) okuziphekela abaphephela kubo ukuxosha inkemane.

Abanye baziphilisa ngokudayisa izingubo zokusonta okuthiwa imiNazaretha kanti abanye badayisa imvunulo, amafodo (izithombe ezinobuso bomholi), izihlabelelo, amacansi nezimbomu.

See Also

Kulo mgubho kaJulayi kuhlalwa inyanga yonke kudunyiswa kubuye kunikelwa imali nangezipho eziya emholini.

Ngaphandle kweSabatha, kusontwa nsuku zonke kwenziwa uVukanathi, okuwumthandazo wokuvuka ngehora lesi-9 noLala Nathi, okuwongokulala ongena ngelesithupha.

Ngezimpelasonto maphakathi nesonto kusuka kuduma izimbomu nezigubhu kushunqa uthuli esigcawini kunemigidi yeNtabayepheza (amakhosazane), izintombi, iNhlalisuthi (amadoda) neNgudlungudlu (abesifazane).

Enye inyanga emqoka kuleli bandla ekaMasingana njengoba kusontelwa entabeni. Ezinye izinhlangothi zishintshana ngentaba iNhlangakazi eseNdwedwe kanti olwaseBuhleni lusontela eKhenana Ozwathini.

Ibandla lamaNazaretha libalwa namanye amadala e-Afrika njengoba lasungulwa uMphrofethi u-Isiah “UBhombela iStimela samaMpondo” Shembe ngowezi-1910. Babalelwa ezigidini eziyisi-6,7 abangamalungu alo.

Scroll To Top