Now Reading
Ukugqabuka kwegoda: UShenge uyashiya njengoNdunankulu kaZulu noweSILO
Dark Light

Ukugqabuka kwegoda: UShenge uyashiya njengoNdunankulu kaZulu noweSILO

Emuva kweminyaka engama-69 uShenge uyaqhela ekubeni ludondolo lweSILO noZulu


Emasontweni amabili edlule elaboHlanga lishicilele isihloko esithi: Ngabe igula likaJama lichithekile? Nobekungumbiko oveza ukwehlukana kwemibono eduze neSihlalo nokuthinta ISILO, uNdunankulu waso nowesizwe, aMakhosi kanye namalungu eNdlunkulu.

Namuhla elaboHlanga selingakubika ukuthi nembala lichithekile igula likaJama kulandela isinqumo esingahle sihlukanise isizwe phakathi nokuyisinqumo sokwehla koMntwana waKwaPhindangene esikhundleni sokuba nguNdunankulu kaZulu noweSILO.  Yize uvuthondaba kube wudaba oluthinta ukuqokwa kukaSihlalo weBhodi le-Ingonyama Trust ufa bese luvese lukhona.  NgoLwesithathu uMntwana ukhiphe isitatimende nayilapho abebiza khona umhlangano waMakhosi kaZulu: “Ngifisa ukwedlulisa nasi isaziso esiphuthumayo.  Ngimema onke Amakhosi embusweni wakwaZulu ukuba aphelele emhlanganweni ophuthumayo ongoLwesihlanu zingama-26 kuNhlaba ngowezi-2023; ekuseni ngehora leshumi ekuseni; indawo Empangeni; ehholo elibizwa ngeMbizo. Nginomlayezo ophuthumayo okumele ngiwedlulisele eMakhosini ngengozi esilengela iSizwe sikaZulu njengamanje.  Kuyaphuthuma,” kusho isimemezelo sikaShenge.

Akukho ukungabaza ekutheni lokhu kuzobeka obala ukugqabuka kwegoda eduze kweSihlalo nokungahle kube nomthelela ongemuhle esizweni. Leli phephandaba lixoxe naMakhosi kanjalo nezinduna neziphawule ngaphansi kwesivumelwano sokuthi angevezwe amagama ngenxa yokucija kwemikhonto ngalolu daba.

Enye induna yezinsizwa ebisemhlanganweni ophuthumayo ngempelasonto eyedlule nayilapho lolu daba lokugqabuka kwegoda belidingidwa khona ithe: “Cha umbiko esiwuthole njengezinduna mayelana nodaba lomhlaba nokungaboni ngasolinye kweSILO noNdunankulu awusiphathanga kahle, empeleni sidumele. Sidumele ngoba ufa lolu lungento ebucayi engeshaywe indiva umhlaba. Yithi zinduna esisebenza umhlaba nsukuzaphuma ngakho uma abadala bethu behlukana ngalolu daba ngeke nathi singathinteki, thina namakhosi ethu kanjalo nemiphakathi yethu,” kusho lenduna.

Induna ezinze eGoli ekhulume nelaboHlanga ithe izindaba lezi zifikile nakubo. “Enye yezinduna ebingasekhaya ifike nalezi zindaba yaseluleka ukuthi lusazoxoxwa udaba nesibe nethemba lokuthi umlilo uzakubhulwa nokho silale izolo (ngoLwesithathu) seziqina izinkulumo zokuthi isimo kasisihle. Sitholile futhi ukuthi kungahle kube nomhlangano. Sesiyolandela kulokho nokho kaseneme siyizinduna ngoba lokhu kuzosibuyisela emuva kakhulu,” kusho induna.

Nakuwo aMakhosi imibono iyehluka. Kukhona akhomba ukudideka kanti amanye alibeka ngembaba ukuthi sekuyisiqalo sesiphetho, liyagqabuka igoda.

“Kufika isimemo soMntwana nje, besisanda kuthola esivela kwaCogta naso esisimema eThekwini. Namhla oMdala (ISILO) simemezela izinguquko ebhodini le-Ingonyama Trust sabe sibizwe nguye uCogta oLundi. Okwasimangaza lapho ukungabibikho koMntwana njengoNdunankulu ekubeni kudingidwa udaba lomhlaba”, kusho iNkosi yesizwe. Enye iNkosi ithe “ Inkinga wukuthi yini ebizwa nguMntwana , yimbizo noma ngumhlangano wokusazisa okuthile. Uma kuyimbizo kuzakuba khona ukubuza ekutheni engabe ISILO sikugunyazile yini lokho kepha uma kuwumhlangano wokucobelelana ngolwazi cha uyobe kaqali uMntwana ukusibiza. Lokhu ngikusho ngoba lapha enhlabathini sesiqalile ukuxovwa kuthiwa uMntwana ubiza imbizo. Ayinqandwe lento ngoba uma iphathwa budedengu izosiqhatha hayi kancane,” kusho leNkosi.

Umcimbi iNkosi ekhuluma ngawo elaboHlanga lithole ukuthi ngobizwe nguMphathiswa uMaSithole-Moloi. Emlayezweni othunyelwe yiSekela likaSihlalo weNdlu umcimbi lona uyisidlo sakusihlwa .  Umlayezo othunyelwe eMakhosini ubufundeka nje: “Ngikhuleke kwabeNdlovu. Ngokulawulwa uSihlalo wethu INkosi uShinga ngifisa ukudlulisa umbiko othi: NgoLwesihlanu mhla ziyi-19 kuNhlaba ngowezi-2023 uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nobuHoli boMdabu esiFundazweni saKwaZulu-Natal umema amaKhosi onke esiFundazweni ukuba ahlanganyele kunye naye esidlweni sakusihlwa … kuyobe kuzobungazwa iNyanga ye-Afrika,” lomlayezo ubhalwe yiNkosi eliSekela Sihlalo weNdlu yamaKhosi, iNkosi uSithole.

Ezinye izizathu nobufakazi bofa

Ukungaboni ngasolinye okuqoshiweyo phakathi kweSILO noMntwana kubukeka kuvele obala emuva kokuphambana kokukhuluma mayelana naloyo ozoba yisandla seSILO sokuphosa kwiBhodi leNgonyama Trust.  UMntwana wamemezela kwabezindaba ukuthi ISILO emuva komhlangano ayenaso sithe uMehluleli uNgwenya kaqhubeke nokuba nguSihlalo kuze kube kuba nomhlangano othinta ISILO, uMntwana kanye naye uMehluleli. UMntwana umemezela lokhu nje emaphepheni athunyelwe kuNgqongqoshe nakuNdunankulu igama likaSihlalo omusha yiNkosi uMzimela.

Esitatimendini sakhe uMntwana wathi: “NgoLwesihlanu zingama-28 kuMbasa ngokunxusa kweSILO, kwabanjwa umhlangano ukuze mina neSILO sidingide izinto ezithinta i-Ingonyama Trust. ISILO sangibeka esithombeni ngokuqhubekayo nami ngasitshela ngomlando we-Ingonyama Trust, njengomsunguli womthetho owaholela ekuzalweni kwe-Ingonyama Trust, futhi njengoNdunankulu weSILO.

“Umhlangano wethu wawuhanjelwe ngaBantwana baseNdlunkulu, okuhlanganisa nabaNtwana abaKhulu uThulani Zulu, uThuthukani wakwaNxangiphilile, uNdabuko was’Onkweni, nendodana yami uMntwana oMkhulu uNtuthukoyezwe Buthelezi. Kwakukhona noMeluleki Womthetho weSilo neMeya uThulasizwe Buthelezi.

Kulowo mhlangano, ISILO sashayela ucingo, Inkosi uMzimela wasamukela isicelo sakhe sokuhoxisa ukuphakanyiswa kwakhe. ISILO sabe sesishayela ucingo uMhlonishwa uNgwenya eqinisekisa ukuthi uyaqhubeka njengoSihlalo weBhodi,” kuchaza uMntwana. Sekungumlando ukuthi ISILO emhlanganweni waMakhosi olandelayo samemezela iNkosi uMzimela njengesandla saso sokuphosa. Inkosi uMzimela useqalile ukusebenza eminye imihlangano yeBhodi.

ElaboHlanga libuye lathola ukuthi kubuye kwaba nomunye umhlangano nayilapho uMntwana ekhale ngokuthi akusekho ukuxhumana phakathi kwakhe neSILO. Ube eseveza ukuthi kungenzeka ukuthi lokhu sekusho ukugqabuka kwegoda.

“Ngizibophezele  ngokungasilaxazi ISILO sami futhi ngizinikele ekukhonzeni ISILO ngokuzinikela nangokuzidela okufanayo engakwenza  kuyihlo nomkhulu wakho abangasekho. Kodwa oNgangezwe Lakhe wenza kube lukhuni satshe ukuqhubeka nokukhonza. Nginengebhe yokuthi kungenzeka ukuthi sesifike lapho kufanele ngichazele isizwe ukuthi kungani ngizithola ngiphoqeleka ukuba ngihoxe njengoNdunankulu.”

See Also

Enkulumweni yakhe uMntwana ucacise ngokweseka kwakhe uMehluleli uNgwenya:

“Uma kubonakala kungathi ngeseka uMhlonishwa uMnu uJerome Ngwenya ukuthi aqhubeke njengoSihlalo, yingoba iTrust idinga ukuphathwa ngumuntu oqonda kahle kamhlophe imvelaphi yayo nombono wayo, umuntu oziqonda kahle  izinsongo ezibhekene nayo, futhi okwaziyo ukuma kuze kube sekugcineni emelene nalabo abafuna ukugebenga ifa lethu. UMhlonishwa uNgwenya unolwazi namava amashumi eminyaka. Ngokuhamba kwesikhathi, uthole ulwazi olubaluleke kakhulu eBhodini nakuso iSILO uqobo; ulwazi lolu okungafanele luchithwe.

“Angilingabazi igunya noma ilungelo leSILO lokuqoka noma ngubani esifisa ukumqoka kulesikhundla. Uma oNgangezwe Lakho ekholwa ukuthi Inkosi uMzimela ingumuntu ofanele futhi ofanele ukubhekana nalezi zindaba ezinzima, kuyilungelo lakho ukuthi uyiqoke. Kodwa kuyiqiniso elimsulwa ukuthi Inkosi uMzimela ayinawo umlando ngezindaba ze-Ingonyama Trust. Uphonswa ekujuleni engenaso isikhathi sokunikezela, nokuyinto engalungile kuye, eNkosini kanye nakuTrust.”

ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi lomhlangano kawuguqulanga lutho njengoba ISILO simile eqinisweni laso ngeNkosi uMzimela nokubonakala ukuthi yikho phakathi kokunye okwenze uMntwana wabiza umhlangano waMakhosi ngesonto elizayo.

Umphumela ongemuhle

Kubo bonke abakhulume nelaboHlanga yize bengaboni ngaso linye kepha kukhona abavumelana ngakho ekutheni lokhu kugqabuka kwegoda kufika negsikhathi esibi kuZulu lapho izinto zimapeketwana nakhona eNdlunkulu. Uma kuphela inyanga ephezulu kulindeleke ukuba icala eliqoshwe njengo nombolo: 38670/22 eNkundleni eNkulu iGauteng Division liyangena nayilapho izinsizwa zeMbube endala  ziyobe zihlangana ngezimbono kubangwa ukuthi ngubani ozoba yindlamvuzo. Okunye ukwesaba kusekuthenini lokhu kungenze yini ukwahlukana nakuzo izinhlaka zoBukhosi okungasho ukuchitheka kwegula.

ElaboHlanga lithole ukuthi uShenge kulindeleke ukuthi emhlanganweni ozayo achaze ngofa olukhona phakathi kwakhe noMdala bese esho isinqumo sakhe.

Scroll To Top