Now Reading
Lwalufundisa usikompilo lokungavunyelwa kwezingane esifweni
Dark Light

Lwalufundisa usikompilo lokungavunyelwa kwezingane esifweni

Ngiyalikhumbula isikompilo noma isikonhlalo elihle laboHlanga elalisiqoqa siseyizingane. Lalilihle isikompilo lapho abazali babengasivumeli sibe yingxenye noma siye emngcwabeni, emathuneni siseyizingane. Yayingasaphathwa eyokubukiswa izidumbu ezisemabhokisini ngisho kungowasekhaya.

Wawukhula wazi ukuthi kukhona osewashona,isihlobo sakini sesashona. Kuthi sewukhulile, uhambe uye ethuneni losewashona, ukuyophosa igabade, uqhubeke nempilo. Okungasenzeki manje, ngoba sekuthathwa ngokuthi, ukuhlukumeza izingane uma zenqatshelwe ukuya emngcwabeni nokubukiswa isidumbu.Lafa elihle kakhulu!

Wawungancozuki ndawo futhi wawungakuthathi njengenhlukumezo ngokunqatshelwa ukuya emngcwabeni, emathuneni nokubukiswa izidumbu emabhokisini. Kanti futhi, kwakungelona idokwe elaligayelwe thina siseyizingane ukulobizela ukuya emngcwabeni, emathuneni. Sasingagqize qakala futhi kwakungadikizi nenqulu lapho sinqatshelwa ukuya emngcwabeni,emathuneni sasingazixaki ngalokho. Sasinaka okobungane esasikhuliswa ngabo ngokweminyaka yethu.

Bekungakuhle abazali bagweme noma singabazali boHlanga sigweme ukubukisa izingane izidumbu, ukuba zingayi emngcwabeni, emathuneni. Ngokomlando waboHlanga nabanye boHlanga ababengaphambi kwethu, kuyacaca ukuthi zazingayi emngcwabeni, emathuneni izingane. Zazitshelwa ukuthi akasekho, sewashona, ngeke esabuya emhlabeni usibanibani.Izingane zaboHlanga zazikhula zikuhlonipha lokho ezikutsheliwe.

Abanye bethu, bazokhumbula ukuthi sakhula futhi sitshelwa ukuba siyodlala buqamama negceke uma kushoniwe kodwa sasiwuqaphela umsindo wokukhala owawugqoza phezulu endlini.Sasingababuzi abazali ukuthi babekhalelani, kwakungowani lowomsindo, sasinaka okobungane kwazise sasiyizingane ezazingebona ondaba njengoba sekwenzeka manje.

Izingane zaziyalwa ukuba zingayi kwamakhelwane uma kushoniwe futhi zingabangi umsindo egcekeni. Kwakujika kufane noma kuzifanele ngoba sasidlala khona kunjalo sizibangele nomsindo, kucaca ukuthi sasingazi ukuthi lalidumephi. Bakithi yekani ubuhle bokuba yingane!

Ukungayi emngcwabeni,emathuneni ngikukhumbula ngiseyingane, singayanga nababengelama, sineminyaka eyayingaphansi kwemihlanu ubudala, kwenzeke ekhaya Kwamashu, kuyofihlwa ubaba osizalayo, uWilliam ‘uBhojabhoja kasomsengane’ Ndlovu,ngoNhlangulana kowe-1963.

See Also

Kanjalo asiyanga nasemngcwabeni wengane yesihlobo sasekhaya nomakhelwana ngowe-1964 nowe-1965. Angiyanga nasemngcwabeni kadadewethu omncane uPhumzile sengifunda esikoleni iPhuthumani Lower Primary School ngowe-1969.

Angiyanga emngcwabeni, emathuneni, asiboniswanga isidumbu sikababomdala uMshumbu Ndlovu owayehlala kwa-K ngowe-1971, kanjalo nasemngcwabeni kamalume u-Abraham ngowe-1972, nokagogo umaMthembu Biyela eNyoni ngowe-1973.

Ngaqala ukuya emngcwabeni,emathuneni nokubuka isidumbu sisebhokisini sikababa owayehlala kuChakide Road,sengibhalisele ukuyofunda amabanga aphezulu, esikoleni Isibonelo High School Kwamashu,kodwa ngangaqhubeka nokuyofunda,ngenxa yokulimala engozini yemoto, okwafa abayisithupha ngonyaka we-1974.

Scroll To Top