Now Reading
Ngabe bayolibusa? Isizukulwane esisha sabaholi singahle sibhekane notalagu
Dark Light

Ngabe bayolibusa? Isizukulwane esisha sabaholi singahle sibhekane notalagu

Izwekazi i-Afrika linomkhokha uma kufika kwipolitiki nobuholi. Lokhu sekunesikhathi njengoba kwaqala ukugqama uma nje izwe lokuqala elathola inkululeko iGhana lazithola selisemlandweni omubi wokuketulwa kombuso, kuguqulwa nobuholi. Kusuka lapho namanye amazwe alandela leli chilo nokwaholela ekulahlekeni kwemiphefumulo nasekubhujisweni kwengqalasizinda nokuwohloka komnotho ngenxa yezimpi zomkhaya.

Ucwaningo ngalezi zigameko e-Afrika luveza ukuthi imvama into edala konke lokhu kuba ngumbango wobuholi okuhlanganisa ukuqembukelana ngaphakathi enhlanganweni ebusayo noma ephikisayo, ukwahlukana kwemibono nendlela yokwenza phakathi kwezizukulwane zamalungu nabaholi enhlanganweni.

Izwe iKenya ingelinye  ezwenikazi lapho ukungqubuzana kwabaholi bezizukulwane ezahlukene kwenze omkhulu umonakalo. Udaba luka Mnu uThomas Joseph Odhiabo Mboyo (owayedume ngelika Tom Mboyo) nowayengumholi omncane kepha owabe enamakhono yilo olugqamayo.

Lo mholi owayemncane wahlangana nezingwevu zomzabalazo ngaleso sikhathi uMnu uJomo Kenyatta kanye noMnu u-Oginga Odinga bakha iqembu iKenya African Union (KANU). Lokhu kwabukeka njengento enhle ngoba iqembu abalibumbayo lalingale kobuhlanga. Nokho konke akuphethanga kahle ngoba zontathu lezi zingqalabutho ezikhathini ezahlukene zahlukana phakathi. KuKenyatta no-Odinga kwabe kungqubuzana ontanga kanti ku-Odinga noMboyo kwabe kungqubuzana izizukulwane.

Nalapha eNingizimu Afrika saba khona isiwombe esinjalo lapho labo ababeyintsha kakhulu ku-African National Congress (ANC) beholwa nguMnu uRobert Mangaliso Sobukwe baphuma inxiwa ngowe-1959 bakha ikhaya labo elisha iPan Africanist Congress (PAC).

Yize kokunye lapha kwabe kwehlukana imibono yepolitiki okunye okwabe kukhona wukungqubuzana kwezizukulwane, esidala sithi akulandelwe indlela enokunxenxa ababusi bangaleso sikhathi kuthi intsha ngakolunye uhlangothi ithi akungabe kusachithwa sikhathi, inkululeko manje. Ubufakazi balokhu kukhona nangendlela ebhalwe ngayo imiqulu eyabe iphikisana, owentsha wango-1949 iProgramme of Action kanye naloyo obizwa ngeFreedom Charter.

Sekwenzeke konke lokhu umlando uveza abaholi besizukulwane esidala emzabalazweni bebanalo ithuba lokubusa noma ukuphatha izintambo zombuso kanjalo nokuhola iqembu. Nokho kuhamba kuhambe kufike isikhathi sokuba laba abadala bashenxe. Abanye njengoMandela noMntwana waKwaPhindangene bayazihoxela badedele abanye abaholi besizukulwane esisha ukuba baqhubeke kuhulumeni naseqenjini.

ENingizimu Afrika namuhla iningi lamaqembu liholwa yisizukulwane esisha sabaholi kuzwelonke nakuzifundazwe. Kusuka kwiqembu elidala kuleli i-ANC kuya kwiqembu elisha nelithulwe nyakenye iBuild One South Africa kaMnu uMmusi Maimane. Laba baholi kababasha ngeminyaka kepha bayisizukulwane sakamuva emzabalazweni waboHlanga kuleli uma usuka kubaholi abafana noMandela, uTambo, uSobukwe, uMakwetu,  uMntwana, ukaMadikizela Mandela nabanye.

Yize kuthakaselwa ukuba khona kwalolu hlobo lwabaholi kukhona ukusola ukuthi iningi labo kabazifikelanga ebuholini kepha bakhiqizwe  yibo laba besi zukulwane esidala nokwenza kube nokwesaba ukuthi bayokwazi yini ukuveza eyabo indlela yokwenza noma bazolokhu beqhubeka kuleyo yabaholi besizukulwane esidala.  Lena akuyona ‘inkinga’ yabaholi abadala kepha nabantu lapha enhlabathini basakholelwa kubaholi besizukulwane esidala nokuphoqa ukuthi oqhamuka nokusha kumele ahambe acophelele. Isibonelo iningi labantu ngaphakathi nangaphandle eqenjini basakholwa zimfundiso zoMntwana owayengumholi we-Inkatha Freedom Party (IFP).

Lokhu kusho ukuthi abaholi besizukulwane esisha kuleli qembu abafana noMengameli walo uHlabisa noSihlalo weqembu KwaZulu-Natal uMnu uNtuli kungayingozi ukuthi baqhamuke nokusha kodwa, kepha kuyomele bakhele kulokhu okukhona nokuthandwa ngabantu. Nabo bobabili uHlabisa noNtuli ngabesi zukulwane esingafani nokuvame ukuba nezingqinamba zakho emaqenjini aboHlanga.

 KuKhongolose KwaZulu-Natal kukhona okufufusayo nokungasho ukungqubuzana kwezizukulwane. Abaholi abasha abaholwa nguMnu uDuma babukeka beza nezinguquko ezithile ekuphatheni izindaba zeqembu nase kuguqululeni indlela isifundazwe esibukeka ngayo. Lokho kuzongqubuzana nabaholi abadala abafana noMnu uZuma.

Lokhu sikubonile uma kuvela izindaba zokuthi ubuholi besifundazwe buqhamuke negama elithi, uZuma yena washo okunye elekelelwa yindodakazi yakhe engenaso isikhundla eqenjini. Kukhongolose alikho ilungu elinguMengameli kepha kukhona ilungu nje elilingana namanye.

See Also

Ukuphawula njengelungu ubuholi bakho sebuphefumulile kungahunyushwa njengokubeya. Inkoleloze kuKhongolose KwaZulu-Natal wukuthi uma ungasekwa nguZuma ngeke uphumelele nokuyinto obungekho ubufakazi bayo uma kuliqiniso ukuthi ubuholi obukhona bukaDuma wabe engabeseki uZuma. Nakhu nomuntu ayethi kabe nguMengameli weqembu engalibonanga elidlalayo.

 Yize i-Economic Freedom Fighters (EFF) yakhiwa ngabantu abasha kuMalema nesigungu sakhe. Iqinisio lithi kungekudala nakubo siyoba khona isidingo sokuba izihlabathi zigqibane, liyoqhamuka kungekudala elinye igagasi labaholi abazoba yisizukulwane sesibili kulandelwa uMalema nezakhe. Lokhu kungahle kusho ukwehlukana kwemibono manxa kungahlelembelwa kahle. Kube khona abesizukulwane esidala abathi uMalema kaqhubeke ngoba ungubuso nomazibuthe weqembu, bese kuba khona abanye abazothi akudedelwe abanye.

UMnu uMaimane uke waba nethuba eliyinqabakutholwa eholwa iqembu oningi lamalungu kungabelungu.  Lapha wayengesona nje isizukulwane esisha kuleli qembu kepha wabe  engowokuqala owoHlanga ukuhola iDemocratic Alliance (DA). Lokhu kuyisimo esifanayo noMnu uMncwango owayehola leli qembu KwaZulu-Natal. Bobabili laba baholi bakhaliphile futhi ngokushesha sebewufundile undlalo wepolitiki. Umbuzo uthi njengoba sebephume amanxiwa nje uMaimane esengumholi weqembu iBuild South Africa noMncwango esehola i-Action SA ngabe abantu baseNingizimu Afrika ngevoti bazobanika yini ithuba lokuba babuse kuzwakale isandla sabo?

Ungowesifazane wokuqala ukuphatha elinye lamadolobha amakhulukazi e-Afrika iGoli. Loyo nguDkt uMpho Phalatse. Lo mholi ongowesizukulwane esisha eqenjini lakhe nakuhulumeni bendawo njengeMeya uphethe ejeqeza njengoba kuhlongozwa ukuthi akube nomlenze wesibili wokuba akhishwe esikhundleni.  Uma lokhu kuphumelele kuzosho ukuthi kasekho owesifazane ophethe uMkhandlu omkhulu.

NgoZibandlela uKhongolose uqoke uMnu uMbalula njengoNobhala Jikelele okuyisikhudla esiphezulu njengoba eseyinhlizinyo nenjini yeqembu. Umbuzo nalapha uthi ngabe uzokwazi yini ukuhola ngaphandle kwezinkinga eqenjini elinamagagasi ngamagagasi ezizukulwane zonke ezifuna ukuzwakala. Omunye nguMnu uMatshatile. Umkhokha oqala kuSekela Mengameli uMabuza wokungabi nehlandla lesibili uzokwenza nakuye kube lula ukuba aphathe ihlandla elilodwa bese bemdumela angafinyelele kwesobuMengameli wezwe. Ngakolunye uhlangothi ezakhe zithembe ukuthi uma ngahle uphenyo lwasePhalaphaphala lungamuweza asheshe alibuse. Nokho, bakhona nabathi nakuye kungekudala imikhonto izocija njengoba naye enezimekemeke zakhe.

Isethombe esikhona nesinobufakazi obuqandula ikhanda wukuthi yebo amaqembu asenaso isizukulwane ezisha sabaholi kepha asikho isiqiniseko ukuba bazolibusa emaqenjini abo nakuhulumeni ngoba kungekudala uma bengenzi ngamandla siyakhula futhi esinye isizukulwane. Kwipolitiki izihlabathi ziyagqibana selokhu kwathi nhlo.

Scroll To Top