Now Reading
Uhulumeni wabanqobi, imuva nephambili
Dark Light

Uhulumeni wabanqobi, imuva nephambili

Ukubuyekezwa kwezinsuku ezili-100 ehhovisi akuyona into engaveza isithombe esiphelele ngaloyo osuke esesikhundleni okungaba nguMengameli wezwe, uNdunankulu noma uMphathiswa. Akuyona indlela ekunqubomgomo yokubuyekeza ukusebenza komuntu. Nokho esimweni esejwayelekile lokhu kuyakwazi ukuba ngumkhombandlela ngezinhloso kanjalo nangenqubomgomo yalowo osehhovisi.  Kulula ukwenza lokhu uma kuyikuthi osuke engena  enamandla usuke evotelwe ngenxa yezethembiso zakhe okhethweni.  

Kwisimiso sepolitiki yaseNingizimu Afrika kuthanda ukuba yinkinga ngoba abavoti kabaqoki umuntu kepha baqoka iqembu lona elijuba umuntu –  ngamafuphi ojutshiwe wenza lokho okushiwo yiqembu. Umbuzo uthi ngabe uHulumeni oholwa nguMaDube uza nezinguquko ezinqala noma uzoqhubeka kulokho okwabe kuqalwe nguKhuzeni naye owayejutshwe yiqembu?

Iqiniso lithi ayikho inqubomgomo eyehlukile kuleyo yeqembu kuzwelonke lohulumeni wesifundazwe ongaqhamuka nayo kepha okungabhekwa kuphinde kweluswe yikuthi loyo osehhovisi (ojutshiwe) usebenza kanjani ukuphumelelisa inqubomgomo.

Kulezi zinsuku ezili-100 kuningi okungabalulwa ngendlela labo abaphathiswe iminyango ababonakale benza ngayo umsebenzi wabo.

  UNdunankulu uMaDube Ncube

Kumele abe ngale kokuba nguNdunankulu wesifazane

Isipiliyoni sakhe kuhulumeni singengabazwe. Phambilini wayenguMphathiswa Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu kusuka ngoNtulikazi we-2009 kuya kowezi-2019, ube uMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho, nokuvakasha ngoNhlaba wezi-2019 kuya kuLwezi we-2020, UMphathiswa Wezimali ngoLwezi wezi-2020 kuze kube uqokwa kwesobuNdunankulu. Uke waba iNxusa eCzech Republic.

Ungene kwesobuNdunankulu eqhuga njengoba abelwe ivenge ngabanqobi emuva kokwehluleka ngisho ukuba nezinombolo ezanele zokuba ancintisane esikhundleni sokuba nguSihlalo nesanqotshwa nguDuma. Imilomo iyavunana lapha phandle ukuthi ukunikwa kwakhe isikhundla kwaba ngenxa yobuchule babanqobi abafuna ukushaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa; ukuletha uzinzo enhlanganweni nokuba ngabokuqala ‘ukubeka’ undunankulu wesifazane. Ukungabibikho kwakhe emicimbini ethile njengokungena kweSILO esibayeni nokunika uDuma ithuba lokukhuluma egameni likahulumeni kuphakela kumbono othi uphethe ephethwe. Inselelo abhekene nayo nokusasekuseni ukubona ukuthi uzophumelela yini ukuyixazulula ngeyokulungisa ihhovisi lakhe. Kusuka ngesikhathi sikaNdunankulu uWillies Mchunu kuze kufike kuKhuzeni leli hhovisi lehluleke lancama ukuqhamuka neqhingasu lepolitiki yezokuxhumana eveza   isithombe esiphelele ukuthi kuyini lokho okungumongo kahulumeni. Kunalokho leli hhovisi libukeka lincintisana neminyango uma kufika kwabezindaba. Yena qobo uMaDube uke waba yisisulu salokho ngesikhathi esenguMphathiswa kwezokuThuthukiswa koMnotho ngesikhathi ukhuvethe ludla lubi. Izwe libuke ngokumangala ukuncintisana kwehhovisi lakhe nelikaNdunankulu ngaleso sikhathi uKhuzeni. Kulokhu uMaDube kuyomele athathe isinqumo esinqala njengoba manje ezokuxhumana kuleli hhovisi zehluleka ekusivezeleni yena ngale kokuthi ungowesifazane. Ekwenzeni njalo kuyomele angalenzi iphutha lokucabanga ukuthi inkinga isezisebenzini, empeleni yipolitiki yeqembu lakhe ekapakela kuhulumeni bese ngisho isisebenzi esinekhono singakwazi ukuveza ngenxa yokwesabela ukugaxela. Asikazi nje ukuthi uza nasiphi isandla nokuthi uthi yini inkinga esibhekene nayo isifundazwe nokuthi ubuholi bakhe kulesi sikhathi esifushane esisele buzongenelela kuyaphi.

  UMhlo uDuma

Injolozela ikuye ekufukuleni umnotho

Cishe isipiliyoni sakhe seminyaka ecela kweyisi-7 kuSishayamthetho singamlekelela ekwenzeni  ukuxhumana okuncono phakathi kukahulumeni neSishayamthetho. Kule minyaka eyedlule lokhu bekuntuleka njengoba iSishayamtehtho besehluleka ukwelusa ukusebenza kweKhabhinethe ngoba kuliqembu elilodwa.  UDuma uke waba yiphini likasihlalo we-African National Congress Youth League KwaZulu-Natal nokwenza kuye abantu abasha babone ukuthi nabo bayingxenye yokubusa.

NjengoMholi wezindaba zikahulumeni (Head of Government Business) kanye noMphathiswa ezindabeni ezibheke phakathi kokunye umnotho, injolozela izobe ikuye. Zonke izinkinga zezomnotho ezagubuzela isifundazwe kuzolindeleka ukuba kube nguye osekhaleni lesixazulululo. Ngaphansi kwakhe kukhona izinhlaka ezimqoka zomnotho okuyi-Ithala Development Finance Corporation (IDFC), iTrade and Investiment KwaZulu-Natal (TIKZN), iKZN Growth Coalition kanye neKwaZulu-Natal Tourism Authority. Ngeshwa zonke lezi zikhungo zisabukeka  zingasemadolobheni ukusebenza kwazo kungezwakali noma kubonakale  lapha kobantu nayilapho uDuma uma kulandelwa izinkulumo zakhe kulezinsuku ezili-100 agxile khona. 

Ukuphawula kwakhe ngesidingo sentuthuko ezindaweni zasemakhaya kanye nasemadolobheni kungahle kusho izinguquko ezidingekayo. Kumqoka ukubheka ukuthi engabe izinhlaka aziholayo nomnyango uzolizwa yini ikhwelo lakhe. Ukulizwa nokungalizwa ikhwelo lakhe kuzoba nomthelela ekutheni iqembu lakhe nawusihlalo liyahlomula yini okhethweni lukazwelonke noma yena uqobo uvela njengomholi ongaba nguNdunankulu nokuyinto elindeleke ukuba yenzeke uma iqembu lakhe lidla umhlanganiso ngowezi-2024.

  UMhlo uDKT UMahlaba

Uzokwelapha ingqalasizinda

Kwabaningi kwakulindeleke ukuba aye emkhakheni awazi kangcono wezempilo. Nokho iqembu lakhe libone kukuhle ukuthi azokwelapha ingqalasizinda kanjalo nokuqinisekisa ukuthi lokho okuqoshwe kumthosisekelo wezwe mayelana nelungelo lophahla kuyavezeka kweleNdlovukazi uMthaniya. 

Umlando wakhe wokuba yimeya ungahle umuwelise ngelibanzi ekuqondeni isidingo sezindlu kubantu. Nokho lomholi usethubeni eliyingqayizivele lokulungisa inhlekelele ebhekene nesifundazwe manxa kufika kwizakhiwomahhovisi KwaZulu- Natal okuthiwa sekwaba yinsengwakazi yamaNdiya nabelungu.

Ngokwezibalo zeRoyal Institute of Chartered Accountants, amaphesenti angama-70 omnotho emhlabeni avela ebuninini bezakhiwo. Ezweni elinjengeNingizimu Afrika imboni yezakhiwo ineqhaza elikhulu  ekuthuthukiseni abantu ngokwezomnotho. Ngokwezibalo zeSouth African Property Owners Association, zonyaka wezi-2015 zengeniso yemali ezweni (Gross Domestic Product) imboni yezakhiwo yaKwaZulu-Natal ifaka amaphesenti ali-16.46 emnothweni wezwe kanti uMasipala omkhulu i-Ethekwini khona ibifaka amaphesenti angama-8.67.

Ophenyweni olwenziwe ngelaboHlanga ngalo mkhakha KwaZulu-Natal kuvele isithombe esishaqisayo nesiveze ukuthi aboHlanga bale emsileni manxa kukhulunywa ngokuzuza kulo mkhakha. Okunye okuvelayo yikuthi uHulumeni wesifundazwe usazoqhubeka nokuba yinsengakwazi yabelungu namaNdiya.

Izibalo zoMnyango Wezemisebenzi KaHulumeni okuyiwona obhekene nomsebenzi wokuqasha amabhilidi uma iminyango yakaHulumeni idinga amahhovisi noma izindawo zokugcina impahla kulesi sifundazwe kunezivumelwano zokuqashiselwa izakhiwo ezili-184 kanti kulezi zivumelwano aboHlanga banesabelo esili-15 nje kuphela. Noma kukhona lapho aboHlanga behlanganyele khona nabezinye izinhlanga, lezo zivumelwano zimbalwa.

AmaKhaladi ahlomule ngesivumelwano esisodwa, abamhlophe banezingama-41 abomdabu baseNdiya banezivumelwano ezingama-82. Uma lokhu kubekwa ngezibalo zemali amaNdiya ahlomula imali eyizigidi ezingama-R400, abamhlophe izigidi ezili-R115, aboHlanga bona bacoshe kuphela izigidi ezingama-R40. Labo abasebenzisanayo beyizinhlanga ezahlukene bacosha izigidi ezingama-R79.

Umbuzo kulolu tavatava yikuthi engabe uDkt uyokwazi yini ukwenza izinto zenzeke bangene naboHlanga kulo mnotho nokuyinto eyahlula abeza phambi kwakhe abagcina ngokukhuluma-nje.

  UMhlo uZikalala

Ethubeni lokuzigeza

Usebenze njengoNdunankulu wesi-8 waKwaZulu-Natal kusukela ngowe-2019 waze wesula ngowezi -2022 waphinde waba nguSihlalo we-African National Congress (ANC) esifundazweni kusukela ngowe-2015 kuya kowezi-2022. Usebenze njengoNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha NezeMvelo. Kulokhu iqembu lakhe limphathise umnyango obheke ohulumeni bendawo kanye nezindaba ezithinta aMakhosi. Akuyona imfihlo ukuthi ngenxa yombango weqembu uZikalala ube eseba manaphanapha  ngazo zonke izinsolo lezi.

Ngakho ukungena kwakhe emnyangweni omqoka kangaka kungamnika ithuba lokuba azibonakalise angakwenza ngaphandle kwengcindezi. Uma enyathele kahle ekusebenzisaneni naMakhosi nezinhlaka zoBukhosi kuyoshaya unyaka we-2024 eyingqwele lapha enhlabathini.

Futhi uma esebenze kahle lapha komasipala angalephula irekhodi likaDkt uNdebele owasebenzisa umnyango wakhe kwezokuthutha ukwenza izinto zenzeke nokuphendlela iqembu lakhe indawo ezinhliziyweni zabavoti  kakhulu ezindaweni zakobantu.

Lokhu uKhuzeni angakwenza ngokuthi angalandeli kepha abe ngaphambili futhi eluse ubudlelwane phakathi koBukhosi nohulumeni. Konke kusezandleni zakhe ngoba inhlabathi yokwenza okuyikho ivundile.

  UMhlo uSimelane

Ukhuvethe lumqinise ukhakhayi kwezempilo

Kamusha kulo mnyango njengoba esebenze njengoMphathiswa wezeMpilo KwaZulu-Natal kusukela ngoNhlaba wezi-2019. Wabe ethwase njengelungu lesiShayamthetho ngoNhlaba wezi-2014. Uke waba nguSihlalo weKomidi lezoLimo lesiShayamthetho kusukela ngowezi-2014 kuya kowezi-2019.  Izindaba ezithinta ezempilo iningi lazo zisuka kuhulumeni kazwelonke okuba mqoka wukuba khona komphathiswa okwazi ukuba ngumkhongi ohloniphekile nokwazi ukukhuluma nabantu. Okuqondene nomphathiswa wezempilo kucaciswa kusigaba sama-25 seNational Health Act. Sithi kumele uMphathiswa alandelele inqubomgomo yomnyango wezempilo kuzwelonke ezifundazweni. Abaphathiswa banesibopho futhi sokwenza neminye imisebenzi abanikwa yona ngokulandela uMthethosisekelo nanoma yimuphi uMthetho wePhalamende njengePublic Finance Management Act (PFMA). 

UkaSimelane njengoba izwe seledlule nje kubhubhane lokhuvethe usethubeni eliyinqabakutholwa lokuba afundise ngezenzo nangemikhankaso ukuthi ezempilo ezweni akuyona into yezibhedlela nemitholampilo kuphela.

Ukuqhakambisa ukuthi impilo yabantu besifundazwe nezwe inomthelela kwezemfundo, kwezomnotho nenhlalakahle.

  UMhlo uNkonyeni

Amava akhe nesipiliyoni kuzofaka umnyango kubantu

NgoLwezi wezi-2004, waqokwa njengoMphathiswa Wezempilo. UNkonyeni uqokwe njengoSomlomo wesiShayamthetho ngemuva kokhetho lukazwelonke ngowe-2009. Ngowezi-2013, uqokwe njengoMphathiswa wezeMfundo, okuyisikhundla asibambe waze wehliswa esigungwini esiphezulu ngowezi-2016. Wafungiswa njengelungu lePhalamende laseNingizimu Afrika, iPhalamende eliphansi, ngoNhlolanja wezi-2018. Ngemuva kokhetho lukazwelonke lwangowezi-2019, ubuyele esiShayamthetho saKwaZulu-Natal waqokwa njengoMphathiswa wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi. NgoNdasa wezi- 2021, waqokwa njengoMphathiswa wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi.

Umnyango akuwo awukho emehlweni wabantu kepha uma kunohlelo oluyilo lomnyango nohulumeni kuningi angakwenza ukufundisa ubumqoka kwehhovisi lakhe kanye nokulondolozwa kwemali yizakhamuzi okumqoka ekuzungezeni kwemali emiphakathini njalo njalo.

  UMhlo uHlomuka

Inselelo yokugelezisa umnotho ngezokuthutha

Uke wasebenza njengoMphathiswa wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu kusukela ngoNhlaba 2019 kuya ku-Ncwaba wezi-2022. UHlomuka ufungiswe njengelungu lesiShayamthetho sesiFundazwe ngoNhlaba wezi-2019. Yize esuswe emnyangweni abekuwo ngesikhathi eseqala ukwejwayela futhi sekucishe kubonakala lapho eyakhona lomholi osemcane ngeminyaka uvela njengomuntu ozinzile emqondweni. Uphathiswe umnyango ongagcini nokuba nesabelomali esikhulu kepha khona lapho unomthwalo omkhulu ekufukulweni komnotho. UHlomuka usethubeni lokuqinisekisa ukuthi umnyango wakhe akuwona nje kuphela owokubabaza izingozi emigwaqeni kepha uba yisithako esimqoka emnothweni wesifundazwe. Ukuthi umnyango lo akuwona nje kuphela owokuyolamula osomatekisi kepha owokuthuthukisa yona lemboni ibe yingxenye yomnotho.

See Also

Kepha okumqoka kakhulu ukuqinisekisa imigudu yokutholakala kokudla.  Isibonelo, impahla nokudla akugcini nje ngokusatshalaliswa kubantu abakhele isifundazwe kepha okunye kuyedlula kuye emachwebeni amabili, eliseRichards Bay naseThekwini. Ichweba eliseRichards Bay lisemqoka emithwalweni emikhulu futhi liyisimanje kunamanye. Yize lakhiwa ngowe-1976 ukuze lihambise amalahle kwamanye amazwe, selikwaze ukuba ngelemithwalo emikhulu kanye nemithwalo ehlukanisiwe. Ichweba laseThekwini, elaziwa ngokuthi kuseMtateni, lingelikhulu futhi elimatasa kakhulu lemikhumbi kuSub-Saharan Africa. Ngonyaka kudlula impahla eyizigidi ezingama-31.4 zamathani. Lingelesine ngobukhulu engxenyeni yomhlaba eseningizimu. Kanti futhi kuso lesi sifundazwe kune Dube TradePort.  Konke lokhu kudinga imigudu yezokuthutha ethembekile okusho ingqalasizinda ephezulu. Yilokho uHlomuka angaba ngushampeni wakho nokungamenza yena nomnyango wakhe babe ngabalingisi abamqoka ekufukulweni komnyango.

  UMhlo uKhoza

Umnyango ongubuso obumnene bukahulumeni

Usebenza njengoMphathiswa woMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi wesifundazwe. Uqokwe kulesi sikhundla ngoNhlaba wezi-2019.

Umongo wokusebenza komnyango wakhe uncike ngqo kumthethosisekelo wezwe kakhulukazi Isahluko Sesibili. Isibopho salo mnyango ukwenza ncono isimo sempilo yabantu ngohlelo oluhlanganyele lokuthuthukiswa kwenhlalakahle nokulethwa kwezidingo. Enye inhloso yawo ukuzibophezela ekuthuthukiseni nasekuqinisekiseni uzinzo nentuthuko esifundazweni ngokubambisana nezinhlaka ezithintekayo nomphakathi ngokubanzi. Lokhu kuwumsebenzi omkhulu odinga amakhono ehlukene kepha okumqoka ukusatshalaliswa kolwazi ngomnyango nezinsiza oza nazo. UMhlonishwa uKhoza uyadinga ukuqinisekisa ukuthi kulokhu umnyango unohlelo olusebenzayo lwezokuxhumana ukuqinsekisa ukuthi ubuso obumnene bukaHulumeni waKwaZulu-Natal buyavela njalo.

  UMhlo uSithole-Moloi

Umalamulela kwezomnotho nokudla

UMhlonishwa uMaSithole -Moloi kamusha kulesi sikhundla. Usenamava okuxhumana nezinhlaka ezahlukene okubalwa aMakhosi nabalimu. Esikhathini esiyiminyaka emibili eyedlule ubonakale eqhakambisa lomnyango okade unezigemegeme zokungena nokuphuma kwabaholi kwipolitiki nakwezokuphatha. Nakuba usekhona kungakabi nezigameko ezitheni kukhomba khona ukuthi usakwazi ukuwelusa umnyango. Nokho ikhona inselelo ekwenzeni kwakhe nohulumeni wesifundazwe. Hleze bengaqondile basehluleka ukubeka ezolimo hayi njengento ethinta izivande namarabi.

Basehluleka ukukuqhakambisa njengenye yezinsika zomnotho wesifundazwe. Inselele yakhe nethimba lezokuxhumana kanjalo nohulumeni jikelele wukubeka lomnyango endaweni oyifanele ekwakhiweni kwabusha komnotho, ukubekwa kwawo ezingxoxweni zangempela zokuthuthukiswa komnotho. Yiwo loMnyango ubambisene naMakhosi nezinhlaka zoBukhosi ongaqala indlela entsha yokwenza manxa kukhulunywa ngentuthutho ezindaweni ezingaphansi koBukhosi.

Lokhu kuguquka komqondo akudingeki nje kuphela emnyangweni kepha nakuwo wonke uhulumeni KwaZulu-Natal ngoba okwamanje ezolimo yizo ezingahamba ibanga elide ekuthuthukiseni isifundazwe kanye nasekuqinisekiseni ubukhona bokudla.

  UMhlo uFrazer

Angenza ezemfundo udondolo

Kuhlale kuletha ukulangazelela ukuqokwa komuntu emkhakheni ayekuwo. Lapha ithemba lisuke lisekutheni loyo oqokiwe uzoqonda kangcono okuyizona zidingo. Ukuqokwa kukaMphathiswa uMbali Frazer kutshale lelo themba. Yize ngokomthetho yezwe onguMphathiswa wezemfundo ekhonela kakhulukazi ukwelusa inqubomgomo, akukho okuvimba umphathiswa omusha ukuba  enze okuthe thuthu. Isifundazwe saKwaZulu-Natal singesinye lapho izinga lokufunda nokufundisa liphansi. Kuningi okudala lokhu, kwezinye izindawo kuba yingqalasizinda, ukuswelakala kwamakhono athize njalo njalo.

Umphathiswa omusha uyobe wenze ngakhona uma phezu kwalokhu okumhlalele njengokulayela komthetho abe sekhaleni lokufaka isiko lokufunda  kanjalo nomqondo othi ezemfundo ziwumgogodla womnotho namuhla nakusasa. Ngokwenza kwakhe enxenxa ukubambisana leli siko lingasabalala. Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinomlando lapho abazali nemiphakathi babakha bona izikole ngeminikelo yabo.  Lena kwabe kuyimizamo engale kwalokho uhulumeni anakho.

Ukufika lapha kudinga umuntu owaziyo ngezinkinga ezibhekene nothisha, abafundi nemfundo jikelele. Lapha injolozela kumele ibe ngale kwegidigidi lokuphuma kwemiphumela kamatikuletsheni. Kusasekuseni ukuthi uMphathiswa omusha angakwenza yini lokhu kepha indlela asuke ngayo manxa kuqala inika ithemba.

  UMhlo uMapena

Umdlalo wakhe ungahlelembela okukhulu

Yize esemusha kwipolitiki yesifundazwe nohulumeni kepha kwabe kukhona ukuvumelana ukuthi onjengaye uyadingakala kulo mnyango. Umuntu ongekho musha kuphela kepha okhaliphele ukwenza izinguquko ezinqala. Cishe kubaphathiswa abasha nguye ogqame kakhulu ngenxa yekhono lethimba lakhe lezokuxhumana.  Kulezi zinsuku  ezili-100 bukhona ubufakazi bokuthi ukwenzile okumqoka, okuwukubeka nokuveza ubumqoka balo mnyango.

Namuhla usuyaziwa ngoba uyakhuluma futhi uyabonakala. Nokho kumele awuqaphele unoxhaka wokumbeka njengoMphathiswa wemicimbi yezemidlalo hayi isikhuphekhuphe esisebenzisa ezemidlalo ukwakha isizwe nomnotho ophilayo. Bukhulu ubufakazi bokuthi ezemidlalo zingawufukula umnotho kanye nalokhu osekwaziwa emhlabeni njenge sport tourism. UMhlonishwa lona usethubeni lokuba ngubuso bendlela entsha yokwenza nokuyithuba engeke lihlale isikhathi eside

Impumelelo yesikhathi somuntu esehhovisi, kungaba umsebenzi okanye usopolitiki, sincike ekutheni izinto uzihlela kanjani. Ngaphandle kwezinselelo ezinzima, noma ngubani okulezi zikhundla, uhulumeni wabanqobi ubukeka usanyathela kahle kepha akukho ukungabaza ukuthi kusuka ngonyaka ozayo zizoguquka izinto.

Scroll To Top