Now Reading
Indaba yofudu nesigubhu esasikhiqiza ukudla
Dark Light

Indaba yofudu nesigubhu esasikhiqiza ukudla

 

-Efriam Duke wayeyinkosi yasendulo yaseCalabar. Wayeyindoda enokuthula, futhi engayithandi impi. Wayenesigubhu esimangalisayo, okwathi lapho sishaywa, kwakuwukunikeza inala yokudla okumnandi neziphuzo. Kwathi noma yiliphi izwe liphakamisa impi ngokumelene naye, wayebiza zonke izitha zakhe, ashaye isigubhu sakhe; khona-ke okwamangaza wonke umuntu, esikhundleni sokulwa nabantu bathola amatafula egcwele zonke izinhlobo zezitsha, izinhlanzi,  isobho,  nenqwaba yewayini.

Ngaleyo ndlela walithulisa izwe lonke, waxosha izitha zakhe ngokuziduba ngokudla nangomqondo ojabulisayo nowenelisekile. Kwakunesiphazamiso esisodwa kuphela sokuphatha isigubhu, okwakuwukuthi, uma umnikazi wesigubhu ehamba phezu kwanoma iyiphi induku emgwaqeni noma esitebhisini esiwile, konke ukudla kwakuzokonakala ngokushesha, futhi kwakuzovela amadoda angamakhulu amathathu e-Egbo. Izinduku neziswebhu zishaye umnikazi wesigubhu nazo zonke izimenywa.

U-Efriam Duke wayeyindoda ecebile. Wayenamapulazi amaningi namakhulu ezigqila, inqwaba yezimbewu ogwini, namafutha esundu. Wayenamakhosikazi angamashumi amahlanu nabantwana abaningi. Wonke amakhosikazi akhe ayemahle, ephilile, elungile, futhi bonke babenabantwana abaningi, okwakufanele indlu yenkosi. Njalo ngemva kwezinyanga ezimbalwa inkosi yayikhipha izimemo kubo bonke abantu bayo ukuba beze edilini elikhulu, kwakumenywa ngisho nezilwane zasendle; zazifika izindlovu, izimvubu, izingwe, izinkomo zasehlathini, nezinhlwathi, ngoba ngalezo zinsuku zazingekho izinxushunxushu njengoba zazinobungane nomuntu, futhi  zazingabulalani zodwa. Bonke abantu nezilwane babenomona ngesigubhu senkosi befuna ukusithatha kodwa inkosi ayizange ihlukane naso. Ngolunye usuku ekuseni u-Ikwor Edem, omunye wamakhosikazi enkosi, wathatha indodakazi yakhe encane waya nayo emthonjeni ukuze ayigeze, njengoba yayigcwele izilonda ezimbi emzimbeni wonke. Ufudu lwaluphezu kwesundu, maqondana nje nomthombo, lusika amantongomane ukuze ludle emini; kwathi esasika, elinye lamantongomane lawela phansi, phambi komntwana. Intombazanyana, lapho ibona ukudla okumnandi, yakhala ngakho, futhi unina, engazi lutho, wacosha inati lesundu walinika indodakazi yakhe. Ufudu lwakubona lokhu lwehla esihlahleni, lwabuza owesifazane ukuthi likuphi intende yakhe. Waphendula wathi unike ingane yakhe ukuthi idle. Khona-ke ufudu, olwalusifuna kakhulu isigubhu senkosi, lwacabanga ukuthi luzokwenza ubisi oluningi phezu kwalokhu futhi luphoqelele inkosi ukuba imnike isigubhu, ngakho yathi kunina womntwana:

“Mina ngihluphekile ngagibela esihlahleni ukuze ngizitholele ukudla kwami nomndeni wami. Wabe usuthatha intende yami wayinika ingane yakho, ngizoyibika yonke indaba enkosini ngibone ukuthi ithini. athi uma ezwa ukuthi omunye wamakhosikazi akhe untshontshe ukudla kwami,” ngoba lokhu, njengoba wonke umuntu azi, kuyicala elibi kakhulu ngokwesiko lendabuko.

U-Ikwor Edem wabe esethi kufudu, “Ngibone intende yakho idindilizile, ngathi iwile esihlahleni, ngayinika intombazanyana yami ukuba idle, angizange ngiyintshontshe. Umyeni wami inkosi icebile, uma kuwukuthi unanoma  yisiphi isikhalo ongasibeka ngami noma ngomntwana wami, ngiyakukusa phambi kwakhe. Wathi eqeda ukugeza indodakazi yakhe emthonjeni wahambisa ufudu kumyeni wakhe, wamtshela ukuthi kwenzekeni. Inkosi yabe isibuza ufudu ukuthi izokwamukelani njengesinxephezelo ngokulahlekelwa yinkomane, yase ilunikeza imali, indwangu, izinhlamvu namafutha esundu, konke lokho ufudu lwenqaba enye ngemva kokunye.

Inkosi yathi kufudu: “Uzothathani? Ungaba nanoma yini oyithandayo.”

Ufudu lwavele lwakhomba isigubhu senkosi, lwathi yilona kuphela elilufunayo.

Ukuze kuxoshwe ufudu inkosi yathi, “Kulungile, thatha isigubhu,” kodwa akazange atshele ufudu ngezinto ezimbi eziyomehlela uma enyathela esihlahleni esiwile, noma ehamba phezu kwenduku.

Ufudu lwajabula kakhulu ngalokhu, lwasithwala isigubhu lwaya naso ekhaya lathi kumkalo, “Sengiyisicebi manje, futhi ngeke ngisasebenza. Njalo lapho ngifuna ukudla, okumele ngikwenze ukushaya. lesi sigubhu, nokudla kuyakulethwa masinyane kimi, nenala yokuphuzwa.

Umkakhe nezingane bajabula kakhulu lapho bezwa lokhu, base becela ufudu ukuba luthole ukudla ngokushesha, njengoba bonke babelambile. Lokhu ufudu lwakujabulela kakhulu ukukwenza, njengoba lwalufisa ukubukisa ngengcebo yalo ayesanda kuyithola. Lwashaya isigubhu ngendlela efanayo naleyo ayebone ngayo inkosi lapho ifuna okudliwayo. Masinyane kwavela inala yokudla, ngakho bahlala phansi bonke benza idili elikhulu. Ufudu lakwenza lokho izinsuku ezintathu, kwahamba kahle konke; zonke izingane zalo zakhuluphala.  Lwaziqhenya kakhulu ngesigubhu salo, futhi ukuze luveze ingcebo yalo lwathumela izimemo enkosini nabo bonke abantu nezilwane ukuba beze edilini.

See Also

Lapho abantu bethola izimemo zabo bahleka, njengoba babazi ukuthi ufudu lwalumpofu kakhulu, ngakho babembalwa kakhulu ababekhona edilini; kodwa inkosi yazi ngesigubhu yafika, kwathi ufudu lushaya isigubhu, kwalethwa ukudla njengenjwayelo kwagcwala kakhulu, bonke abantu bahlala phansi bajabulela ukudla. Bamangala ukuthi ufudu olumpofu lwalukwazi ukujabulisa abantu abaningi kangaka, futhi batshela bonke abangane babo ukuthi yiziphi izitsha ezinhle ezazibekwe phambi kwabo, nokuthi babengakaze babe nesidlo sakusihlwa esingcono. Abantu ababengayanga badabuka kakhulu lapho bezwa lokhu, njengedili elihle, ngezindleko zomunye umuntu, alihlinzeki nsuku zonke.

Ngemva komkhosi bonke abantu babebuka ufudu njengomunye wezicebi embusweni, futhi wayehlonishwa kakhulu ngenxa yalokho. Akekho noyedwa, ngaphandle kwenkosi, owakwazi ukuqonda ukuthi kwenzeka kanjani ukuba ufudu olumpofu lunandise kangaka, kodwa bonke banquma ukuthi uma ufudu luke lwenza elinye idili, ngeke baphinde benqabe.

Kuthe sekuphele amasonto ambalwa ufudu luphethe isigubhu, lwaqala lwavilapha, lwangasebenzi, lwazulazula izwe lonke luqhosha ngomcebo walo. Ngolunye usuku ngemva kokuba luphuze kakhulu iwayini lesundu epulazini elikude, lwaqala ekhaya luphethe isigubhu salo,  Lwahamba phezu kwenduku, nebala yaphuka ngaso leso sikhathi. Kodwa lwalungakwazi lokhu, njengoba kwakungenzeki lutho ngaleso sikhathi, futhi ekugcineni lwafika endlini yalo lukhathele  kakhulu, futhi lungakabi kahle kakhulu ngenxa yokudakwa. Lwaphosa isigubhu ekhoneni lwalala. Lwavuka ekuseni lazizwa lulambile, kwathi umkalo nezingane bememeza becela ukudla, lwashaya isigubhu; kodwa esikhundleni sokuba kulethwe ukudla, indlu yagcwala amadoda ase-Egbo, ayeshaya ufudu, umkalo nabantwana bakhe kabi. Kulokhu ufudu lwacasuka kakhulu, lwazitshela ukuthi—

“Ngacela wonke umuntu ukuba eze edilini, kodwa kwafika abambalwa, futhi badla inala neziphuzo. Manje, lapho ngifuna ukudla kwami nomndeni wami, abakwa-Egbos bafika bazongishaya. Angiboni ukuthi kungani mina nomndeni wami kufanele sishaywe lapho ngenzele bonke abantu idili.”

Ngakho-ke ngokushesha lwathumela izimemo kubo bonke abantu nezilwane ukuba beze esidlweni esikhulu ngakusasa ngehora lesithathu ntambama.

Scroll To Top