Now Reading
Imuva nomlando wethu
Dark Light

Imuva nomlando wethu

Inyanga uMasingana ingemqoka kakhulu kubeNguni naboHlanga jikelele. Kungale nyanga mhla zingama-22 kuMasingana ngowezi-1879, okhokho bethu bavikela khona lokho esabe sikunikwe nguNkulunkulu – umhlaba.

Njengakuzo zonke izizwe uNkulunkulu wabela aboHlanga umhlaba ukuze bafuye, badle futhi baphile. Kukulo mhlaba lapho kutholakala izinto ezifana negolide, isiliva namalahle konke uNkulunkulu ayekuhlinzekele leso naleso sizwe.

AmaZulu nawo njengezinye izizwe ayenomhlaba owabe uvundile uyikho konke. Kulomhlaba ayengenawo umona ngoba babefika abanye bezinye izizwe nabo bafike babelwe umhlaba ukuze baphile. Ngeshwa kwakukhona abantu ababenganeliswa yilokhu abanakho nabagcina sebehamba umhlaba wonke bethatha imihlaba yabantu. Laba bafika nalapha KwaZulu-Natal. Ekuvikeleni umhlaba wabo aboHlanga abangamaZulu balwa nabahlaseli eduze kwentashana eyaziwa ngeSandlwana eNquthu.

See Also

Lapha uZulu wanqoba. Kusuka ngaloyo nyaka kuba nomgubho walokhu kunqoba. Njengokulayeza kweSILO esidala esisanda kukhothama, lo mgubho akusewona owokunqoba kukaZulu kuphela kepha usukhumbula nazo zonke izinsizwa ezalwa lezo zaboHlanga nabahlaseli. Kule mpelasonto kuzobe kukhunjulwa umlando waseSandlwana nokunqoba kukaZulu naboHlanga!

Scroll To Top