Now Reading
Siyaqhubeka nemidlalo yakudala yezingane nezifundo eyayinazo
Dark Light

Siyaqhubeka nemidlalo yakudala yezingane nezifundo eyayinazo

Kuqhubeka kushicilelo olwedlule:

Kuthathwa izintingo ezimbili eziqinile kuthi ngokuyela phakathi naphakathi nazo zikipilitwe. Kulapho kukipilitwe khona-ke lapho umuntu ebeka khona unyawo kuzo zombili izilezi axhongozele ntingo lezi. Uthi esuka lapho-ke umuntu ebe ehamba ngazo izintingo.

Abaningi unoxhongo bahamba ngaye lapho sekuhwalele, ukuze basabise abanye.

Ngesinye isikhathi kuba khona nomjaho wabo onoxhongo labo.

Ingina

Ngumdlalo wabantu abadala besilisazane ngezikhali

Kuphuma iqembu lamadoda nezinsizwa kuyozingelwa izinyamanangezinja.

Ingina lena ihlelwa ibe nophondo lwesokudla, ibe nesifuba iphinde ibe nophondo lwesokunxele.

Kuba khona umholi umthonga, kukhona nemithetho egcinwayo njengalapho abantu beyiwaze kanyekanye inyamazane noma izinja zabo ziyibambe kanyephunywa inqina.

Kukhona amaphisi amakhulu okuzingela ajabula afe lapho.

Unyoni matana

Lo mdlalo udlalwa ngamantombazana nabafana.

Kuhululwa ummbila omusha ubekwe phansi. Kuthi lona oqalayo aphume ahlale yedwa ngakwelinye icala, kanti iqembu leli elizakumvumela limcuphe nokuba asheshe ashe ukuze kungene omunye walo, nalo libe seceleni.

Uhamba kanjena-ke lo mdlalo: Ehlabelela oyedwa uthi: “Ngithatha lo.”

Abavumayo: “Inyoni matana.”

Oyedwa: “Nalolu.”

Abavumayo: “Ingani balele.”

Oyedwa: “Nalolu.”

Abavumayo: “Ajiji.”

Oyedwa: “Nalolu.”

Abavumayo: “Ajiji.”

Oyedwa: “Nalolu.”

Abavumayo: “Ajiji.”

Ngesikhathi ha ummbila, ukhobe ngalunye ngalunye, ulufaka oyedwa lo ethi: “Ngithatha lolu, nalolu, nalolu,”

Oyedwa: “Sengiyamkhwebula.”

usho emlonyeni.

Ukuthi ajiji kushiwo kube yisibalo esithize okuvunyelenwe ngaso.

Kulukhuni-ke ukuba lona oyedwa akhumbule ukuthi sekushiwo kangaki ukuthi: “Ajiji.” Uzakuthi esuka ngokukhohlwa kwakhe abe ethi: “Sengiyamkhwebula” kungakafaneli, bese esha, esephuma sekungena omunye.

See Also

Iqanda lenjelwane

Umdlalo wokugqiba into ethile phansi engaboni omunye bese umkhohlisa uthi kukhona okuhle laphaya, usho ukhomba. Kuthi lapho evula ahlangabezane nento ayenyanyayo mhlawumbe.

Abafana bavamisa ukugqiba nendle bona.

Qagela ngiphetheni

Lo mdlalo wenziwa ngabafana noma ngamantombazane. Umuntu ufumbatha into ethile esandleni bese ecela omunye ukuba aqagele ukuba uphetheni. Kukhona abanye abantu abanethonya lokuqagela, abavele bashaye emhloleni. Kuyashintshwana-ke kwenze lo, kubuye kwenze lowaya.

Ukufihlelana into

Lo mdlalo wenziwa kanje: Kusuka oyedwa athi abanye kabacimeze noma asithele ngale bese efihla into kwesinye sezandla. Bese ethi kulaba abanye kabaqagele ukuthi ukhozo lommbila noma ntoni ayifihle kulesi esinye isandla ingakusiphi isandla. Umuntu uqagela kanye.

Okufakwa emlonyeni “kwehle ngemithambo yengalo”

Lo mdlalo nyeni kanti uyazi yena. Bese ehlina-ke eseshwiba umzimba sengathi udlalwa ngokuba kusuke oyedwa enze sengathi ufaka into emlokukhona ubuhlungu abuzwayo, bese evula isandla lokho abebethi laba ekade bebuka ukugwinyile, bakubone sekusesandleni asesivulile.

Ukwakha unyawo lwenkukhu nombhede

Umuntu uthatha indophi ayibophe ekugcineni bese iba yindilinga nje elingene. Aphicaphice-ke kuze kuvele isakhiwo esifana nomatilasi, nonyawo lwenkukhu, nenkomishi nesosi. Kukhona abafunda ukwenza cishe zonke izinto ezingakhiwa kanje. Bese kujahwa-ke, kubonakale ukuthi ngubani oyoqeda ukwakha umbhede masinyane, njll.

Ukhozo oluhambayo

Umuntu ufaka ukhozo esandleni esisodwa afumbathe bese efutha esephakamisa isandla esethi lolu khobe selu zohamba luye kwesinye isandla. Nempela athi uma evula kubona kale lesi sandla sesinokhozo. Usuke evele ebaphice kwasekuqaleni walufaka lapho ebevele efuna lube khona khona kamuva.

Scroll To Top