Now Reading
Okubhekene noMaSabela: Ubulungiswa noma isijeziso?
Dark Light

Okubhekene noMaSabela: Ubulungiswa noma isijeziso?


Kukhalwa ngomkhuba wamaphoyisa wokubopha kuqala bese kuphenywa kamuva


INingizimu Afrika iyizwe lemithetho lapho wonke umuntu kungakhathaleki ukuthi ukusiphi isigaba sempilo evikelekile. Kulelizwe ngisho abenze lokho izwe elikuthatha njengecala elibovu noma ichilo nabo banamalungelo alinganayo nabangenzanga lutho. Phezu kwalesi siqinisekiso esikumthethosisekelo wezwe kuhlale kukhona ukukhala ekutheni ezinye zezinhlaka ezigunyazwe ukuba ziqinisekise ubulungiswa azenzi kahle. Kusuka emaphoyiseni kube wuphiko lokushushisa kuze kokunye kusoleke ngisho izinkantolo imbala.

Kusuka ngesikhathi sowayenguMengameli wezwe uMnu uMbeki kuya kowayenguMengameli uZuma izinsolo zokusebenziseka budedengu kwezinhlaka zokushushisa ukulwa izimpi zeqembu zagqama. Kusuka emaphoyiseni, izinhloli, amaScorpions (oFezela), iNational Prosecution Authority (NPA), iDirectorate for Priority Crime Investigation (DPCI) edume ngoKlebe kanye neSpecial Investigative Unit (SIU) kukhona ukukhuluma okuthi kulezi zinhlaka akhona amazambane abolileyo. Lokhu kwengezwe nawuphenyo lwakamuva njengoba elinye lamaphuzu agqame kakhulu ngesikhathi kwethulwa ubufakazi kwiKhomishini ebiphenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso nebiholwa nguMehluleli uZondo, kube wudaba lokusetshenziswa kwezinhlaka zezokuphepha.

Namanje lezi zinsolo zivukile ngalokho okwenzeke KwaZulu-Natal ngesikhathi oKlebe begasela ezindaweni ezehlukene ngoMsombuluko bashaqa phakathi kwabanye uDkt uNonhlanhla Mkhize onguMqondisi Jikelele wesifundazwe, uDkt uMthokozisi Duze oyiChief Executive Officer yoMhlathuze Water nesamisiwe kanye nommeli uMnu uRalph Mhlanga nabanye. Icala lingezinsolo ezithi abanye kwizikhulu eziphezulu bayathinteka ekukhipheni isamba semali eyizigidi ezingamashumi amathathu nesikhombisa.   Konke lokhu ngokwamaphepha asenkantolo kulandela isimangalo sikaSihlalo weBhodi loMhlathuze Water nowabika ‘ngezinsolo zokungalandelwa komthetho ekuqokeni ababezokwenza umsebenzi nathi kuphambene nomthetho wenkampani’.

Nokho okukaDkt uMkhize kuthiwa kwehlukile ngoba yena uboshelwe izinsolo zokuphazamisa ukusebenza komthetho nokusabisa  njengokusho kokhulumela oKlebe, uBrigadier uThandi Mbambo.

Oklebe bathe ukuboshwa kukaDkt uMkhize kulandela isimangalo esifakwe nguSihlalo nokhale ngokuthi wesatshisiwe.  Nokho okukhalisa abathile abakhulume nelaboHlanga yilokhu abakubize ngesihluku uma kufika kuDkt uMkhize. “Umuntu ongathathanga mali kanikwa ibheyili ahlaliswe izinsuku ezingaka. Kusobala lapha ukuthi inhloso wukumlulaza emphakathini nakozakwabo,” kusho umthombo oweseka uDkt uMkhize nothe ucela ukungadalulwa.  Uphinde wanombono wokuthi sikhona isandla sepolitiki kulokhu.

ElaboHlanga libuze uqweqwe lommeli uMnu uZikalala weZikalala Attorney’s Inc ngokuhlaliswa kukaDkt uMkhize izinsuku ezingaka. UKhuzeni ubabaze umkhuba osuwanda emaphoyiseni wokubopha kuqala bese kuyima kuphenywa. “Sekuyishwa ukuthi sekukhona okungenzeki ngasohlangothini lwamaphoyisa. Esimweni esejwayelekile amaphoyisa kumele eze enkantolo noma abophe umsolwa esenobufakazi obanele ngecala. Kepha osekwenzeka manje yikuthi umuntu useyaboshwa bese kuyima ethi amaphoyisa afuna isikhathi esanele sokuphenya. Umbuzo uthi yini le ekuvimbe ukuthi uphenye kuqala bese ubopha”, kusho uZikalala. 

Leli phephandaba lithole  ngomthombo ukuthi ngosuku alandwa ngalo ekhaya uDkt uMkhize abameli bakhe bafuna umphathi wecala okuthiwe ngu Colonel uMphako usuku lonke bezama ukuyofaka isicelo sebheyili kepha ubengatholakali nokusolwa ukuthi ‘bekungamabomu’.


Ibheyili inikwa abanjani, lapho kwenzenjani? Ngabe ezobulungiswa zinakho yini ukukhetha amabala

Umthetho waseNingizimu Afrika unamandla okunika isigwebo kulabo abaphule umthetho. Njengoba abameli besho, ukuthi noma yisiphi isigwebo kumele silingane necala umuntu alenzileyo. Khona lapho umthetho uyawavikela amalungelo kaloyo ongumsolwa nocala lakhe lisuke lingakaqulwa noma inkantolo ingakamgwebi. Elinye ilungelo limayelana nokunikezwa ibheyili komsolwa. Leli lungelo linemibandela  njengoba abanye benqatshelwa ibheyili. Ezinye zezizathu zokunqatshelwa komsolwa ibheyili kuba ngenxa yokwesabela ukuthi ukuphuma kwakhe angahle aphazamise (asabise) abasolwa noma kusatshelwa ukuthi umsolwa uma engathola ibheyili angashaya achithe aphume ngisho ezweni. Odabeni lukaDkt uMkhize abazwelana naye bamile ekutheni akukho obekungenza umseshi wecala abe nomuzwa wokuthi ukunikwa kwakhe ibheyili kungaphazamisa uphenyo nokumenza angayicoshi ibheyili.

Okwenza kudide okwenzeke kuDkt uMkhize yikuthi phezu kokuthi elakhe icala lingambeki enkohlakalweni kepha kuthathe izinsuku ehleli ejele kepha abaholi abathinteka kwizinsolo sezigidi bengalali ejele kusathethwa amacala abo. Phakathi kwabanye babaholi abaqavile nezikhulu ababhekene namacala abanganqatshelwanga ibheyili  emacaleni athinta izindodla kungabalwa uMnu u-Ace Magashule, uNkk uZandile Gumede, uMnu uBrian Molefe, uMnu uSiyabonga Gama, uMnu uZuma owaze waya ejele ngoba esegwetshiwe, uMnu uMike Mabuyakhulu, uNkk uPeggy Nkonyeni  bodumo lama Amigo nabanye. Akukho ukungabaza ukuthi loku ngafani ekwenzeni izinto kuzovusa izinkulumo ekutheni ngabe uDkt uMkhize ubejeziswa noma efundiswa isifundo yini noma bekusenziwa bona ubulungiswa.


Akugelezi amanzi eMhlathuze kepha izinkinga zokungenzi kahle ziyalakanyana

Kukodwa okulindeleke ohlakeni lukahulumeni uMhlathuze Water, wukuhlinzeka ngamanzi ahlanzekileyo emphakathi osezindaweni zasemakhaya nokuyinto eyinkinga. 

See Also

Nokho esikhundleni sokuba kwenzeke lokhu lolu hlaka lulandelwa zinsolo zomsanka kusuka ebuholini obuphezulu. 

Ngesikhathi kuhleli iKhomishini eyabe iphenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso igama loMhlathuze Water lavela ngezinsolo zenkohlakalo  ezabe zibhekiswe kuloyo owayenguSihlalo wayo uNks uDudu Myeni nokuthiwa wabe egila imikhuba kuyo lenhlangano.

Khona lapho ekuqaleni konyaka uNgqongqoshe uSenzo Mchunu wajuba uphenyo nolwalubheka onguSihlalo weBhodi uNks uThabi Shange (ngenhla bheka amanye amalungu ebhodi). 

Uphenyo lwenziwa emuva kokuvela kwezinsolo zokungahambisi kahle kukaSihlalo. Ezinye zezinsolo zazithi wayechitha isikhathi esiningi emaHhovisi oMhlathuze Water futhi enza imihlangano eminingi yeBhodi kunaleyo elindelekile ngokulawula komthetho.

Kanti ekuqaleni kwesonto eNkantolo kuvele oyiSikhulu eSiphezulu uDkt uDuze nezinye izikhulu kubandakanya nomumeli kanye noMqondisi Jikelele kuHulumeni waKwaZulu-Natal nalapho igama loMhlathuze Water kuyilo elisemaphepheni enkantolo.

Scroll To Top