Now Reading
Ukungabi nenqubomgomo eqondile nokuhlehlelwa zikhuni kudala kuCope
Dark Light

Ukungabi nenqubomgomo eqondile nokuhlehlelwa zikhuni kudala kuCope


  • Uvuke okhukhwini ezwa elokumiswa
  • Amalungu amadala athi sekuya ngawenkehli

Umhla zili-16 kuZibandlela wezi-2008 wasiguqula isimo sombusazwe eNingizimu Afrika ngezindlela ezahlukene. 

Kwabanye kwakufana nokuzalwa kabusha kwenkululeko, kanti kolunye uhlangothi lolu suku lwaluyizinkomba zokuthi ubuholi be-ANC bangaleso sikhathi obabukhethwe ngonyaka wezi-2017 ePolokwane kuzomele buzibambe ziqine. Lolu wusuku okwasungulwa ngalo iCongress of the People (COPE) nguMnu uMosiuoa Lekota ephahlwe uMnu uMbhazima Shilowa noMnu uMluleki George ongasekho. Bonke laba kwabe kungamalungu ahlonishwayo kaKhongolose. 

Okwakuphambili ekusungulweni kwayo kwabe kuwukuthi izongenela ukhetho lukazwelonke lowezi-2009, okwenza yaba nesibunge kulabo ababengamuzwisisi uMengameli owayeseqokiwe we-ANC uMnu uJacob Zuma. Imiphumela yasePolokwane yayisho ukuthi uKhongolose uzogadla ngoMsholozi okhethweni lowezi-2009. 

Abahlaziyi bezepolitiki, ababhali nomphakathi jikelele waseNingizimu Afrika wachaza ukusungulwa kwaleli qembu njengokwakhele phezu kwenhlese yenzondo nentukuthelo emuva kwemiphumela yasePolokwane. Ngokhetho lowezi-2009 yagila izimanga ithola amavoti ali-7.5% nezihlalo ezingama-30. 

EziSiShayamthetho nakhona yayimelwe ngaphandle kweSiShayamthetho saKwaZulu-Natal. Kulezi zinsuku leli qembu lisezindabeni ngenxa yokungqubuzana phakathi kukaMnu uLekota noMnu uWillie Madisha oyiSekela likaMengameli. 

Umbango awumusha kuCope njengoba selokhu yasungulwa kwakuvele kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kukaLekota noShilowa. Umbango owagqama kakhulu kwaba ngowonyaka wezi-2010 lapho uLekota aduba khona ingqungquthela yokukhetha ubuholi. Izithunywa  zagcina ziqoke uShilowa kwesokuhola iqembu. Lesi sinqumo uLekota wasiphonsela inselelo eNkantolo, yavuna yena wabuyela esikhundleni sakhe. Ukuhlehlelwa izikhuni kweCope kuqale ukugqama okhethweni loHulumeni Bezindawo ngonyaka wezi-2011 ithola amavoti ali-2.14%.

Ngaphambi kwalokho yabe isishiywe izethenjwa zayo ezinkulu  ezazisekhaleni lokusungulwa kwayo njengoLynda Odendaal owayeyiSekela Lesibili likaMengameli, uSimon Grindrod owayeyiMeneja yeMikhankaso, owabuyela ku-ANC, uJJ Tabane, uPhilip Dexter, u-Alan Boesak, uMlungisi Hlongwane noShilowa.

See Also

Emuva kokushaya udaka okhethweni lukazwelonke lwangowezi-2014 uMadisha waphawula kanje, “Ukuqembukelana phakathi njengamalungu kuyalibulala iqembu. Ngesikhathi siqala ngowe-2008 abantu babekholelwa kithina. Ukube azikho lezi zinkinga ezidalwe ukuqembukelana ngiyakholwa ukuthi ngabe siyiqembu lesibili kwaphikisayo ePhalamende. Kumanje sisebenza kanzima ukuthi imiphumela yokhetho olulandelayo ingabi ngaphansi kwe-7%”. 

Konke lokhu kukhuluma kubonakala kwehlulekile njengoba namuhla leli qembu linamalungu amabili nje vo ePhalamende okunguyena uMadisha noLekota asebephenduke inkukhu nempaka. Kuleli sonto abahambisana noMadisha bathathe isinqumo sokumisa uLekota ngezinsolo zokuthi unesandla ekudaleni uqhekeko eqenjini futhi usehlushwa nawukugula useyahluleka ukusebenza. 

Ngakusasa uLekota umemezele ukuthi naye usemumisile uMadisha noDennis Bloem onguMkhulumeli weqembu. Kukhona ukukhuluma okuthi ngaphandle kokusungulelwa phezu kwenzondo, nayo iCope uqobo ayinayo inqubomgomo ecacile nezinhlelo ezikhuluma ngqo kubantu baseNingizimu Afrika. 

Kukhona abathi leli qembu libonakala kuphela uma kunemikhankaso yokhetho emuva kwalokho kucwebe iziziba. Lokhu kufakazelwa nangabaholi bangaphambilini bayo abathi abavoti bakuleli babanjwa ngesalamusi ngowezi-2009 empeleni yayingekho indaba yeCope. 

Scroll To Top