Now Reading
Uyazifeza izethembiso zawo uMasipala uMzinyathi
Dark Light

Uyazifeza izethembiso zawo uMasipala uMzinyathi

UMasipala Wesifunda uMzinyathi  uqhubekela phambili nokufeza izethembiso owazenza kubantu ngesikhathi sokhetho okuwukudala amathuba emisebenzi. 

Lo Masipala oholwa nguMhlonishwa uPMS Ngubane uchithe lonke isonto eledlule uhambela bonke oMasipala Bendawo  okuyiNdumeni, iNquthu, uMsinga noMvoti uqasha intsha ngaphansi kohlelo lwe-Extended Public Works Programme (EPWP). 

Ukuqala kokuqashwa kwentsha kuqale mhla zizine kwephezulu kuqashwa eNdumeni, kwalandela eNquthu ngaphambi kokuthi kuqhutshekelwe eMsinga mhlaka zili-11 kwase kuvalwa eMvoti  mhlaka zili-12.

Le ntsha eqashiwe izokwenza imisebenzi ehlukene kuMasipala okubalwa onogada abazogada iziphehlimanzi njengoba kukhona abagangayo becekele phansi izingqalasizinda zamanzi, abahlanza iziphehlimanzi zoMzinyathi begunda utshani benze nePaving kwezinye. Abazofundiswa ukwenza imisebenzi yezandla ngobusinga benze amavazi okuhlobisa nezimbenge bezenza ngogesi abayimibalabala. Iqembu lokugcina lizoqeqeshelwe ezokuphepha emgwaqweni lifundise nabafundi ezikoleni ngezokuphepha libheke nemfuyo ewuvanzi egcina seyidala izingozi emgwaqweni.

UNks uMakhosi Sithole (34) kuWadi 2  ongomunye wale ntsha eqashiwe uthi lo msebenzi uzomsiza kakhulu ukuxosha ikati eziko njengoba engasayiholi imali yesibonelelo sezingane kwazise ingane yakhe isiyevile eminyakeni eli-18. UNks Ntando Mkhize (36) ozoqeqeshelwa iSecurity uthi ubesehlale iminyaka eli-12 engasebenzi, lo msebemzi uzomsiza kakhulu ukwazi ukubeka isinkwa etafuleni.

IKhansela uFlorence Mthethwa waseNdumeni uthi laba bakhethwe ngokubona isimo esinzima abaphila ngaphansi kwaso abanye bashonelwa ngabazali sekuyibo ababheke amakhaya. 

“Lolu hlelo siyaluthokozela ngoba lwenza umehluko ezimpilweni zabantu futhi lunikeza wonke umuntu ithuba njengoba abaqashiwe behlala unyaka wonke besebenza beshintshwe kuqashwa abanye,” kusho uKhansela. 

See Also

IMeya kaMasipala Wesifunda uMzinyathi uPMS Ngubane uthe lokhu okwenziwa wuMasipala kusewukuqhuba abakuthembisa abantu okuwudala amathuba emisebenzi entsheni. 

“La makhono esizobaqeqesha kuwo sifisa abaphilise ngisho sesiphelile lesi sikhathi sonyaka abazosisebenza.

Baphume la bavule amabhizinisi baqashe nabanye. Abanye abebefundisa izinto zezandla besebenza ngepulangwe la eSibongile eDundee kwangithokozisa kakhulu ukuthi bazophothula uqeqesho bavule inkampani yabo. Yilelo vangeli esifuna ukulifaka entsheni yaseMzinyathi ukuthi izisebenze ngoba imisebenzi kayisekho,” kusho iMeya.

Scroll To Top