Now Reading
Ukuguquguquka kobuso be-Inkatha Freedom Party koHulumeni Bendawo
Dark Light

Ukuguquguquka kobuso be-Inkatha Freedom Party koHulumeni Bendawo


  • Ingcika ngabathile abanamava komasipala
  • Ukuhlela kwayo imicimbi kungayenza ifane nabanye

Lingelinye lamaqembu athole ukwesekelwa okhethweni loHulumeni Bendawo nyakenye. Lokhu kwesekwa kukhonjwe ezintweni eziningana ezimqoka ezinye zazo okube wukukwazi kwalo ukukhomba izinkinga kanjalo nokwethula izixazululo koHulumeni Bendawo. Okunye eyatuswa ngakho kwaba yindlela esebenzise ngayo ngobuchule izinkundla zokuxhumana ekusabalaliseni umyalezo wayo kubavoti. Kepha okunye okwaba sobala nokwayiweza wukukwazi kwalo iqembu ukusebenzisa umsunguli wayo uMntwana waKwaPhindangene emkhankasweni wokhetho. 

Ethula inkulumo  mhla kwethulwa isikhongeli sokhetho uMholi weqembu uMhlonishwa uHlabisa: “Ngiyaziqhenya namhlanje ukuba ngethule iSikhongeli se-IFP Sokhetho LoHulumeni Bendawo lwezi-2021. I-IFP iyizwi elinamandla eNingizimu Afrika. Akusilona nje kuphela iqembu elisePhalamende kuzwelonke, iqembu elinomthelela kwamanye; kodwa futhi siyiQembu Eliphikisayo Ngokusemthethweni KwaZulu-Natal futhi silawula nomasipala. Ngakho-ke, yithina esiqinile esingabhekwa kuneqembu elibusayo ukuze kutholakale izinsizakalo zoqobo.”  Le nkulumo yananelwa futhi yakholwa ngabantu abaningi nokwenza leli qembu likwazi ukubhincisela nxanye amanye amaqembu ikakhulu iqembu elibusayo kweleNdlovukazi uMthaniya.  Kukhona okwabe kwehlukile esethulweni se-IFP njengoba yabe iveze isithombe sokuthi uHulumeni Wendawo iwubuka hhayi kuphela njengohlaka lokwakha amaholo kuphela kepha yaveza nolwazi ngobumqoka bezobuchwepheshe nomnotho wendawo.

Kulabo abaqonda ukusebenza koHulumeni Bendawo bayaqonda ukuthi ukunqoba ukhetho ngoLwezi maphakathi nonyaka wezimali oqala ngoNtulikazi kwakusho ukuthi i-IFP ingene vele seyabiwe imali nokusho ukuthi ezinye izifiso zayo kuyomele zilinde ukuphela nokuqala konyakamali omusha. Leli qiniso nokho labe lingasho ukuthi i-IFP koHulumeni ebanqobileyo kuyomele ime ingasebenzi. Khona lapho yabe isethubeni lokuba lapho ibivele iphethe khona yenze lokho ethe izokwenza ngesikhathi ikhankasa. 

Elinye iqiniso abe-IFP abafikele kulo ngelokuthi ekunqobeni kwabo akungoba bevotelwe ngamalungu abo kuphela kepha bavotelwe nangamakhulu alabo ababenanela izethembiso zabo. Leli qiniso lisho ukuthi ekubhekeleni kwabo abantu akulindelekile ukuba babheke abakwabo kuphela. Ukunqoba kwe-IFP kuyenze yaphoqeleka ngokuphazima kweso ukuba ibe ngubuso babanye omasipala, abanye abebenza kahle kanye nalabo ababenza kabi. Kuzo zombili iziwombe amehlo asezobheka kuyo ukuthi ekufice kulungile iqinisekisa kanjani ukuthi akuwohloki kuthi lapho ithole kumapeketwane iqhamuke nesixazululo.

Ithatha nje Inkatha  iHhovisi likaMcwaningimabhuku Jikelele liyathimula ngabanye omasipala kulesi sifundazwe. Ngokombiko wakamuva kaMcwaningimabhuku Jikelele uTsakani Maluleke ama-22% kuphela komasipala besifundazwe abangama-54 KwaZulu-Natal abethule izitatimende zezimali zonyaka ezisezingeni elihle, abangama-38 noma abangama-70% behlulekile bacwila ekusebenziseni izimali ngokungeyikho. Phakathi komasipala okuthiwe benze kabi kulo nyaka wezimali esiphuma kuwo kube nga-Abaqulusi, isifunda uThukela, Inkosi Langalibalele, iNquthu, isifunda uMkhanyakude, uMtubatuba, iMooi-Mpofana, isifunda uMzinyathi kanye noMsunduzi. Uma kuqhutshekwa kunetshwa uhlu olwenze kabi lufaka Ulundi, isifunda Ugu neNewcastle, asebehlonzwe nguMgcinimabhuku Jikelele noMasipala iMooi-Mpofana, uThukela, uMsunduzi noMkhanyakude, njengalabo “abanongabazane lokuthi bazokwazi yini ukuqhubeka besebenza  esikhathini esifushane esizayo”. Kulabo okuthiwa benze kahle kubalwa uKhahlamba; uMhlathuze nesifunda iKing Cetshwayo, iDr Nkosazana Dlamini Zuma, iRay Nkonyeni noMuziwabantu.  Lesi sithombe sikhomba ingcindezi kokunye umqansa i-IFP eyobe ibhekene nawo uma ifisa ukuletha izinguquko noma ukwenza ngaphezulu kulokho ekuficayo.

Ukugqisha phambili kushiya kuvulekile emuva 

Kubaholi abasha komasipala asebeholwa yi-IFP inkinga yokuqala kubukeka kungamakhono anele ukubamba izikhundla ezimqoka. Ezikhathini ezedlule lokhu kwabe kungeyona inkinga kuleli qembu njengoba labe linezingqothovu ezabe zilolwe ngokusebenza kuHulumeni wakwaZulu. Yizo lezi zingqothovu ezabamba uHulumeni wokuqala waKwaZulu-Natal ngonyaka we-1994. Ingxenye  yazo ayisekho emhlabeni  kanti abakhona sebebadala ukuba bangabuyela kuHulumeni. Abantu abangamalungu e-IFP nababenamava okusebenza kuHulumeni bayancipha kwanda abasha.

Yize kungelona iphutha ukungenisa kwabantu abasha kunoma yiliphi iqembu kepha inkinga eba khona wukuthi abantu abasha laba basuke bengenawo amava nomlando othintana nokusebenza nomsebenzi loyo.  Ngenxa yalokhu abe-IFP kule minyaka ezayo bazoba nomthwalo wokude bepika abantu asebeneminyakana eqenjini nakwezokuphatha ukuba bazophatha izikhundla ezimqoka kwabanye omasipala abekade bephethwe yiyo. Lokhu sekuqalile njengoba loyo obeyiMeya yaseNkandla nonguSihlalo weqembu KwaZulu-Natal, uMnu uThami Ntuli eyiswe eMkhandlwini Omkhulu iKing Cetshwayo. Kwathi uMnu uNkosenye Zulu wasuswa Olundi wayiswa eMhlathuze. Kwenzeka okufanayo ngesikhathi kususwa uMnu uPhilani Sibiya eMthonjaneni waya eKing Cetshwayo, kwasuswa uMnu uZweli Dlamini Olundi waya ebaQulusini.

Uma ukude lezi yizinguquko ezinqala futhi ezingahunyushwa ngokuthuthuka kobuholi kepha lokhu kungaba yiqiniso uma kuwukuthi bukhona ubufakazi bokuthi lapho besuka khona kungeke yini kuvuleke isikhala. Isibonelo nje ebholeni ukuyohlasela phambili bese ungaqini emuva akuvamile ukuba ubuhlakani ngoba amagoli eza ngakuwe angena ngemuva hhayi phambili. Nalapha ukuyisa abantu (abanamava mhlawumbe) koMasipala abakhulu kuhle kepha ubungozi kusekushiyeni emuva komasipala abancane kungekho muntu. 

See Also

Okunye okuzomele leli qembu likwamukele kepha liqhamuke nendlela yokwenza wukuguqula isiko lokwenza izinto. Lingakabi emandleni belihlale likhala ngokuthi uKhongolose ezindaweni ezifana noKing Cetshwayo umosha imali ngokwenza imicimbi yobumnandi.  Kulokhu belikhona iphuzu ngoba yize kungekho othi akungabi nemicimbi uma imali yayo ikhona kwezinye izindawo bekuba sobala ukuthi le micimbi isiphenduke izithebe zabathile. Akuphelanga sikhathi singakanani uHulumeni we-IFP nawo wenza imicimbi eyahlukahlukene.  Nalapha ungesho ukuthi bekungamele yenzeke uma ngabe bekunesidingo sayo futhi ikhona nemali ehlinzekelwe lokho. Indaba wukuthi abenza lokhu manje yi-IFP. Okuwukuthi isithombe ebisidweba sesikuyo manje, nayo izoziphungela njenge-ANC ukuthi “yenza le micimbi nje ithuthukisa umnotho wendawo”. 

Ukuze ukholwe yilokhu kumele ubheke ngokujulile uchungechunge lokuzuzisa ukuthi bangaki ngempela abendawo abazuzayo. Okunye ongamele ukubheke wukuthi izinkampani ezenza le micimbi akuzona yini lezi ebezenza  umsebenzi ofanayo, isibonelo ngaphansi kukaHulumeni obuholwa yi-ANC? Uma kunjalo umbuzo uthi ngabe sezizinhle nini ngoba zolo lokhu bezisolwa ‘ngokudla imali’. Okunye okungavela wukuthi sekuyizinkampani ezintsha, bese umbuzo uthi zikhethwa ngoba zikwazi ukwenza umsebenzi noma ngoba zisondelene neqembu lelo elisha elibusayo kule mikhandlu.   Noma ngabe impendulo ithini iqiniso lithi le micimbi ibuguqulile ubuso be-IFP yasuka ekubeni yiqembu eliqaphelayo ekwenzeni uhlobo lwemicimbi yabe isiba yiqembu elenza njengamanye uma kufika ekwenzeni imicimbi – lolu guquko linobuhle nobubi balo nokuya ngokuthi uhlelo lwezokuxhumana kwepolitiki lweqembu luhleleke ngokuyikho yini ukuthi lwakhe incazelo ekholakalayo ngesizathu salezi zinguquko.

Ngokwemiphumela yokhetho eyedlule iNdlovu iphethe imikhandlu emikhulu eyisi-6 okuyiZululand, uMkhanyakude, iKing Cetshwato, uMzinyathi, uThukela neMajuba. Ngokwemicimbi emikhulu kugxilwe eZuluand naseKing Cetshwayo. Kuyaqapheleka ukuthi  imicimbi yakamuva yomasipala be-IFP  ikakhulukazi eZululand naseKing Cetshwayo inoni kuba nguMntwana waKwaPhindangene nongumsunguli weqembu nobuso bomkhankaso ‘Sethembe’ osuselwa kulowo we‘Ndoda Ongayethemba’.

Izinto ezinhle nezimfanele zenziwa egameni lakhe noma abe yisikhulumi esiqavile ephelezelwa nguMengameli weqembu uMnu uHlabisa.  UMntwana ku-IFP uyilokho noma ngaphezu kwalokho ayeyikho uMandela kuKhongolose. Ukutuswa kwemisebenzi yakhe yinto ekumele ngabe yayenziwa kepha njengakuMandela ikhona ingozi yokuthi abathile basebenzise igama lakhe ekugileni imikhuba engeke igcine ngokungcolisa umlando wakhe olifagugu kepha uguqule nobuso beqembu kube ngelogombela kwesalo nabaholi abakha izingqoko ngomholi walo njengoba kwenzeka kuMandela.  Uma kugcina kunjalo ingakhona ingozi yokuthi ubuso beqembu obungalethemba buphenduke enye into nokungahlehlisa ukwethenjwa kweqembu.

Ukuqala konyaka omusha wezimali koHulumeni Bendawo kusho ukuthi i-IFP isingakwazi ukuhlela imiklamo njengezethembiso zayo. Lesi yisikhathi esimqoka ku-IFP njengoba  amandla amaningi emahle uma ufisa ukwenza izinguquko,  kepha futhi aba yingozi uma ungakwazi ukuwasebenzisa ngokuyikho, ngaphandle nangaphakathi eqenjini. Ukwehlukeka ukuwasebenzisa kungaguquka ubuso kanjalo nomlando weqembu.

Scroll To Top