Now Reading
I-USA ingena ngenxeba le-Ukraine ukuguqula isimomazwe entshonalanga
Dark Light

I-USA ingena ngenxeba le-Ukraine ukuguqula isimomazwe entshonalanga

Uma kusuka uthuli e-Ukraine ngesikhathi iRussia ingena ngebhuzu kuleliya lizwe iyodwa into okwabe kungeke kuphikiswane ngayo, ngamandla eRussia uma kufikwa ezikhalini zempi.  

Leli qiniso yilo ngokubona kwabanye ongoti elenza  ngisho amazwe asentshonalanga egawula ebheka ngoba ayazi ukuthi iRussia kukhona lapho ingenantanga khona. 

Ngesikhathi luqala uthuli imibiko yabe ithi i-Ukraine yabe inamagumgedlela ayisi-1,155,000 kuphela bese kuthi ayizi-255,000 avele asensimini, kuthi ngakolunye uhlangothi iRussia yona ibe namagumgedlela ayizi-3,014,000 bese asensimini abe yi-1,014.000. Izindiza zempi e-Ukraine zaba ngama-67, kuthi anophephela emhlane wona angama-34. 

Kulolu hlangothi iRussia yabe inamabhanoyi ezempi ayi-1 531. Lesi simo sakuveza ngokusobala ukuthi ukuze i-Ukraine iphume obishini kuyomele nayo ibe nezikhali ezilinganayo noma ezingaphezu kweRussia.

Ngakolunye uhlangothi kwabe kukhona ukungathembani nokuqhelelana phakathi kwamazwe asentshonalanga kanye ne-USA kulandela ukuba yishinga kwaloyo owayenguMengameli waleliya lizwe uMnu uTrump owayengayizwa eyokude ebelethe amazwe angaphansi kwesivumelwano seNATO.  

Khona lapho ubudlelwano neRussia okwabe kungekubi ngesikhathi sikaTrump sebumuncu kwathi lobo uTrump ayebenze ngabomu ukuba kucije imikhonto phakathi kwe-USA neChina kwaba nzima njengoba seyiwele ngakuRussia. 

Silobe nje uMengameli wase-USA uBiden uqomisa abaseTurkey nabo abangesinye sezikhondlakhodla okungathi uma singawela ngakuRussia neChina kube nzinyana ezitheni. 

UBiden emizamweni yakhe yokuba i-Ankara (inhlokodolobha yaseTurkey) ivume ukuba idayiselwe izindiza zempi amaF-16.  

Lokhu kulandela ukuvuma kweTurkey ukuba iFinland neSweden ijoyine iNato, okusho ukuthi iTurkey nayo izuzile njengoba isizoba nezindiza ezinamandla okusho ukukhula ngakwezokuphepha.  

Khona lapho i-USA isebenzise impi ese-Ukraine ukuba isabalalise izinhloso zayo zempi njengoba ithe izotshala umbutho wayo ukuze ‘kuvikelwe‘ imingcele yase-Europe. 

Khona lapho izindiza zempi i-USF-35 zizothunyelwa e-United Kingdom. Kuthi amagumgedlela abalelwa ezi-100 000 abe esandiswa aba yizi-20 000,  azothunyelwa amanye ePoland lapho kuzotshalwa khona ayizi-5 000. Konke lokhu kwenziwa njengemizamo yokuphunga iRussia.  

Ngakolunye uhlangothi i-USA iphansi phezulu emizamweni yokuthola okungaba yizisxazululo ngodaba lukawoyela negesi emazweni asentshonalanga aseqalile ukujeziswa yiRussia njengoba isiwanswinya nje. Uma uhlelo lwe-USA like laphumelela okusho ukuthi iyobe isingena emnothweni onemali kawoyela negesi.  

Okwamanje akakho ongayisola ngoba konke ikwenza egameni ‘lokuvikela’ i-Ukraine ne-Europe ekugwinyweni yiRussia.

Scroll To Top