Now Reading
Okungenziwa abafundi bakamatikuletsheni wezi-2020
Dark Light

Okungenziwa abafundi bakamatikuletsheni wezi-2020

nguSanele Gamede

Lisekhona ithuba kulabo bafundi abangaphumelelanga kanjalo nabangayitholanga imiphumela emihle ngowedlule 


Angiqale ngokuhalalisela bonke abafundi abebefunda umatikuletsheni ngonyaka odlule. Siwumphakathi waseNingizimu Afrika siyazigqaja ngani futhi sibona ikusasa lezwe lokhokho bethu uma sibona niphumelela ngendlela enenze ngayo. Ngifisa ukuhalalisela isifundazwe iKwaZulu-Natal ngemiphumela emihle. 

Kungijabulisile ukubona izikole ezisemakhaya, njengakoMhlabuyalingana, ziphumelela ukwedlula izikole izisemadolobheni. Lokhu kwenza kukhanye bha ukuthi igebe eliphakathi komntwana ohlala emakhaya kanye nohlala emadolobheni lizovaleka maduze kwezemfundo. 

Angeke ngabashiya ngaphandle abazali ngomsebenzi abawenzile ekwelekeleleni uHulumeni, othisha kanye nabantwana, ikakhulu kulesi simo sokhuvethe esibhekene naso. Ngifisa sengathi nakulo nyaka besingahamba ngalo lolo nyawo, sibambisene. 

Okusemqoka kulesi sikhathi, lapho abazali nabantwana bephithizela, ukuthi wazi ukuthi sithini isinyathelo esilandelayo njengoba imiphumela isiphumile. Kuvamisile ukuthi abazali kanye nabantwana babe ngaphansi kwenkulu ingcindezi yokungazi ukuthi bazophuma babhekephi uma umntwana ephumelele noma engaphumelelanga. Kulezi zigatshana ezilandelayo ngifisa ukukunika umhlahlandlela njengomeluleki wempilo yomuntu omusha kanye nezemfundo. 

Uma ungaphumelelanga

Kubo bonke abangaphumelelanga ngifisa bazi ukuthi lisekhona ithuba lokuthi benze kangcono. Ngiye ngithi yizwa ngami ngoba ngiyakwazi ukungaphumeleli nokubona ontanga bephumelela. Ngenze ibanga leshumi, leshumi nanye kanye neshumi nambili kabili kodwa angiliphonsanga ithawula kungakho namuhla ngenza iziqu zobudokotela. 

Ngifisa wazi ukuthi awusoze waphila impilo yomunye umuntu futhi ungazimatanisi nomunye umuntu. Asiphiwe ngokufana, kungakho abanye basheshe babambe uma befundiswa bese kubakhona labo abadinga ukuchazelwa kaningi ukuze bezwe kahle. Thatha ukungaphumeleli njengethuba onikwe lona ukuthi wenzisise kahle futhi uphumelele ngamalengiso ngonyaka ozayo.

Ngicela ungahlali ekhaya ngenxa yokuthi awuphumelelanga. Njengomgqugquzeli wezemfundo ngiye ngihlangane nabantu abaneminyaka yobudala engamashumi amane abangicela ukuthi ngibaluleke ukuthi bangenza kanjani ukuze bathole umatikuletsheni. 

Into engizwisa ubuhlungu uma ngihlangana nalolu hlobo lwabantu ukuthi abaningi bayeke ithuba lokulungisa izifundo zabo ngenxa yokwesaba ihlazo lokubonakala bephinda ibanga leshumi nambili. 

Angeke kwakusiza ukucasha ngesithupha, vuka uzithintithise uzame futhi. Iphupho lakho lokuba yile nto ofisa ukuba yiyo alingavinjwa ukungaphumeleli. 

Uhlelo lokulungisa izifundo lukhona futhi luvuleleke kuwo wonke umuntu ofisa ukulungisa ezakhe izifundo. Into ebalulekile ukuthi uvakashele isikole sakho ubhalisele lezo zifundo ofuna ukuzibhala ngaphambi kukamhla ziyishumi nambili kuMbasa. Uma usubhalisile kubalulekile ukuthi uthole isikhungo esizokusiza ngokukufundisa lezi zifundo ofisa ukuzilungisa. 

Kukhona izikhungo ezizimele ezisizayo kodwa ziyakhokhisa. Ngiye ngikubone kubalulekile ukuthi ukhokhele lezi zikhungo ngoba akulula ukuphumelela uzifundisa wena. Udinga umuntu ozokusiza futhi ozokunika isikhathi osidingayo esifundweni ngasinye nangasinye. Uma ufisa ukuthola isikhungo sokulungisa izifundo zakho, lapho bengeke badlale ngawe kanye nemali yakho, vakashela ku: www.sanelegamede.com/upgrading ufake imininingwano yakho bese ulindela ucingo kumuntu ozokuchazela ngako konke ofisa ukukwazi.  

Uma uphumelele                                               Ngiyakubongela futhi ngikufisela inhlanhla. Ngiyazi ukuthi iningi lalabo abaphumelele abawatholanga amaphuzu adingekayo ukuze bangene enyuvesi bafundele iziqu ezifiswa yibo. Lokho akungakutheni amandla. 

See Also

Uma ufisa ukuba uthisha futhi ukuthanda kodwa ungenawo amaphuzu adingakalayo esikhungweni esifundisa ubuthisha, ungalungisa izifundo zakho zibembalwa ukuze uziphase kangcono. Ungafundela nanoma ngabe yini ngoba usaba ukubonakala sengathi awuphumelelanga. 

Ngokunjalo, ngiye ngikhulume nabantu abasha abaningi abacela izeluleko ngoba bafundele into abangayithandi. Uma ngibuza ukuthi bafike kanjani lapho befundela iziqu abangazithandi, baye bethi bebesaba ukuhlala ekhaya ngoba omakhelwane bezobahleka. 

Into ebalulekile ukuthi sazi ukuthi zikhona izikhungo kanye neziqu ezingadingi amaphuzu amaningi. Kusemqoka ukuba sikhumbule ukuthi kubalulekile ukufundela amakhono ezandla ngenxa yamathuba omsebenzi angekho. Angifisi ubalwe kanye nezinkulungwane zabantu abangasebenzi kuleli. 

Ungakubukeli phansi ukuya emakolishi kanye nasezikhungweni ezifundisa imisebenzi yezandla. Akusithi sonke okumele sibe neziqu zobudokotela. Abanye kumele bafundele ukukhanda imoto, abanye bafundele ukuthunga noma ukupheka. Kulesi sikhathi esiphila kuso kubalulekile ukuthi ufunde kodwa akusho ukuthi kumele sonke siye emanyuvesi. 

Engifisa ukukugcizelela futhi engikubona kubalulekile ukuqaphela izigangi kanye nosomathuba abazozama ukukudayisela isikhala sokufunda emakolishi kanye nasemanyuvesi. Ungavumi ukukhokhela ukufunelwa isikhala sokufunda. Izikhala ezikhungweni zemfundo azithengiswa. 

Okunye okumele ukuqaphele usafuna isikhungo semfundo ephakeme ukuthi baningi abazokwakha izikhungo mbumbulu benzela ukugebenga abazali. Kuzoba nzima kakhulu ukwehlukanisa izikhungo zangampela njengoba izikhungo eziningi zithe abantu ababhalise nge-intanethi. Lokhu kusho ukuthi kumele uqaphelisise ngaphambi kokubhalisa nokukhokha. 

Scroll To Top