Now Reading
Uwubufakazi bokuthi umuntu uyazuza ngokuzikhandla
Dark Light

Uwubufakazi bokuthi umuntu uyazuza ngokuzikhandla

Uchungechunge lokuhlonza ikhono kubaculi olwaluxhaswa yinkampani yesiphuzo esihlohlozelayo iCoca Coca olwalaziwa ngamaCoca-Cola Popstars olwalukhona eminyakeni engaphezulu kwama-20 edlule yilo elavundula izwi elimtoti phansi eHammarsdale KwaZulu-Natal lapho kwakungekho noyedwa owayecabanga ukuthi kungaphuma lo mzwilili. 

UThembisile Ntaka waba ngelinye ilunga leqembu eladuma kakhulu i-Adilah. Leli qembu lasungulwa yintsha eyayiyine eyayisisele kowamanqamu okuhlunga. Ingoma yokuqala eyashisa izikhotha abayikhipha yayithi, “Sesifikile”. Ngokuphumelela kwakhe kulo mncintiswano uThembisile waba ngubufakazi bokuthi ukubekezela nokuphokophelela lokho okufisayo empilweni kuyenzeka uma ukholelwa kulokho oyikho. 

Lena kwabe kuyintombazane ephuma ekhaya elidonsa kanzima ihlala endlini yodaka nomkhulu wayo, kodwa ngephimbo nokuzethemba kwayo yakwazi ukushintsha impilo yayo neyomndeni wayo wonke. 

Emuva kokuhlakazeka kwaleli qembu amalungu aphuma ngezindlela ezahlukene kodwa kuze kube yinamuhla nguyena kuphela okusakhulunywa ngaye futhi osekhona endimeni yomculo. 

Ukhipha izingoma eziningi futhi esebenzisana nabanye abaculi. Ngenxa yokuvuthwa kwendlela yakhe ebheke empumelelweni, kuthe ngonyaka wezi-2021 wamemezela ukuthi usezogxila kakhulu ekukhiqizeni umculo elekelela abaculi abasafufusa futhi esebenzisana nezinkampani zomculo. 

Kungalesi sikhathi lapho amemezela khona ukusungulwa kweThembisile Ntaka Production.  Okunye uThembisile azakhela ngayo ugazi kubalandeli bakhe yindlela ayeziphatha ngayo, ukugqoka nokungazenyezi ngebala lakhe nokuphuca ekhanda. Emuva kokuvela kwi-albhamu yakhe yokuqala ephucile ekhanda, iningi labesifazane labonakala seliqala ukulandela le ndlela. Ngonyaka odlule, ushaqise abalandeli bakhe ngesikhathi esula izithombe nemibhalo eminingi enkundleni yakhe yokuxhumana u-Instagram ememezela ukuthi useqala ikhasi elisha empilweni nasendimeni yezomculo.

See Also

Wabhala kanje, “Njengoba nonke nazi ukuthi kade ngisebenza nganzima ngasese ukulungisa izinto, sekuyaqala ukukhanya, enkampanini yami entsha nendlela ebheke empumelelweni.”

Akakufihli ukuthi indlela yakhe ebheke empumelelweni ayizange ibe lula ngoba kwakudingeka ukuthi azikhandle futhi asebenze ngokungaphumuli ukuze afike lapho esekhona. Uavuma ukuthi umncintiswano wamaPop Stars yiwona owamvulela amathuba futhi akasoze awukhohlwa.

Ohambeni lakhe kwezomculo udlule kokuningi esebenzisana nabaculi nabadidiyeli bomculo abehlukahlukene. Ungomunye wabesifazane abambalwa emkhakheni womculo isifundazwe iKwaZulu-Natal esizigqajayo ngaye ngokubhebhezelisa phezulu ifulegi laseNingizimu Afrika endimeni yezomculo emhlabeni. Noma esehambe amazwe kodwa akazikhohlwa lapho ephuma khona nokuthi ungumZulu.

Scroll To Top