Now Reading
Isiqalekiso sehlandla lesibili: Lindela uRamaphosa owehlukile
Dark Light

Isiqalekiso sehlandla lesibili: Lindela uRamaphosa owehlukile

• Umbiko kaZondo ungaba yisiqalo sokuchoboza izimbangi • Kuningi okuzoguquka kuHulumeni


Emlandweni wepolitiki ihlandla lokugcina  laloyo osuke engumholi wezwe kuba yisikhathi esinzima. Lobu bunzima abukho kuye umholi loyo kepha nakulabo abasuke bengaphansi kwakhe. Lezi zimo zidalwa yizimo ezahlukene njengoba kunobufakazi emazweni ehlukene. Ngehlandla lokugcina umholi lona kwabanye ubukeka ebuthaka ngoba ezinye ngaphakathi kuHulumeni naseqenjini lakhe ziyaqala ukumvukela ngoba zazi ukuthi kabuyi. Lapha kongqongqoshe uzwa sekulula ukuphimisa amagama ashayisana nalokho obekushiwo nguMengameli. Lena kusuke kuyindlela yokuvezela umphakathi namalungu eqembu ukuthi ngale kwalo osesikhundleni nohambayo kungekudala kukhona omunye ongathatha.

Okunye okuke kugqame wuhlobo lwezingxoxo ezibanjwa noMengameli osehlandleni lakhe  lokugcina.  Lapha abantu abehlukene kusuka kubatshali zimali basuke sebethungatha loyo abacabanga ukuthi uzothatha ngakho nalokho abakushoyo basuke sebekusho kuye kakhulu kunalo osuke esesendleleni. Ngakolunye uhlangothi umholi osegijima ihlandla lokugcina uyaba yingozi kulabo acabanga ukuthi bebemeya noma aqinise ikhanda kunqubomgomo akade eyifuna kepha ephikiswa kuyo. Konke lokhu ukwenza ngoba ekholwa ukuthi akasesabi ukuthi angahle angabuyi ngoba vele ngeke asalungenela ukhetho. 

INingizimu Afrika ibhekene naleso simo njengoba kungekudala loyo onguMengameli wezwe neqembu elibusayo uMnu uRamaphosa ezobhekana nokhetho lwangaphakathi eqenjini nokulindeleke ukuba lube ngoZibandlela nonyaka. Umlando wakamuva wokhetho lwangaphakathi kuKhongolose ngothi odliwe njengomengameli weqembu zisuke sezincane izinsuku zakhe njegomholi wezwe. Lokhu kuqale ngehlandla likaMnu uMbeki nowadliwa kunguZibandlela njengoMengameli weqembu kwaphela izinyangana nje wabe esehoshwa ekuphatheni izwe. Lo mkhokha uqhubekile nakuMnu uZuma naye owanede wangababikho ebuholini beqembu kwaphela nje isikhathi esifushane kwaphela ngaye. Ngenxa yalo mlando uRamaphosa ubukeka ekuwafawafa.

Izenzo zakhe kanjalo nezigameko zalezi zinyanga ezimbalwa ziveza umholi osemi ngomumo ukugadla okokugcina kulabo abamphikisayo ikakhulukazi eqenjini. Usenazo zonke izikhali noma izizathu zokugadla kwabathile abangahambisani naye eqenjini. Okokuqala nje ngumbiko kaMehluleli uZondo omayelana nobekuyizinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. Emiqulwini uZondo ayethulele isizwe kuyavela ukuthi kukhona amalungu eqembu okuzomele uRamaphosa aqondise ubugwegwe kuwo. Amanye alamalungu asevele asewaxwayisile ngokuthi umbiko lo kaZondo awungasetshenziswa njengesikhali sokugadla ezimbangini. Omunye walaba baholi nguMnu uMantashe onguSihlalo weqembu nowathi ngombiko ungakaphumi othinta igama lakhe: “Njengamalungu e-ANC, akufanele sisebenzise umbiko weKhomishini kaZondo ukugezelana lapho sihubha khona esibabona njengezitha zangaphakathi. Lowo mbiko weKhomishini kufanele usisize sakhe kabusha i-ANC.”

Ezinqaphelini uMantashe wabe ezama ukuba kuthi kufika lapho kuthinteka khona igama lakhe angabi ngaphansi kwengcindezi kanti khona lapho wayezama ukufaka uRamaphosa ingcindezi yokuthi athi noma ethatha isinqumo azi ukuthi ‘izwe limubhekile’.  Okunye okubukeka kuzomnika amandla uRamaphosa yigunya analo lokuqoka amalungu eKhabhinethi. Leli gunya lizokwenza abe namandla kwabanye abavele besezikhundleni kuKhabhinethi lakhe nabanezwi ezifundazweni abaphuma kuzo.

Isibonelo salokho wudaba oluthinta iSekela Mengameli, uMabuza. Nakanjani nakulokhu uRamaphosa uyalidinga ivoti lezithunywa zaseMpumalanga ngakho ukuseka uMabuza ekutheni aqhubeke nokuma naye ngehlandla lesibili yinto okubukeka uRamaphosa angeke ayigweme okwamanje.  Nokho lesi sithombe singahle siphazanyiswe yimvunge ethi uRamaphosa kungaba nesidingo sokuthi asondeze owesifazane ukuba abe yisekelamengameli. Njengoba elaboHlanga like labika ezinyangeni ezedlule bakhona osekucijwe ngabo ukuba bathathe omunye wabo sabika ukuthi nguMaMlambo Ngcuka. Kulokhu uRamaphosa kuyomele abheke izikhinsi ezimbili; esokuqala ngesokuthi uma esondeza uMaMlambo Ngcuka ngabe unabo yini abantu ezanabo okungamagatsha noma isifundazwe. Okwesibili uma emlanda ngeke yini asolwe ngokuthi usegqisha ngabantu ababekhona kuKhabhinethi likaMbeki naye osesondela ezindabeni zikaKhongolose zansuku zonke. 

Omunye umholi angeke nangengozi amnyakazise okwamanje nguNgqongqoshe uMnu uSenzo Mchunu nowenza lukhulu ukuthi uRamaphosa akwazi ukuklaya phakathi ivoti laKwaZulu-Natal.  Kukhona ngisho izinkulumo ezithi uRamaphosa ufisa ukuba uMacingwane abe nguNobhala Jikelele weqembu okuyisikhundla esiphethwe yimbangi yakhe uRamaphosa enkulu uMnu uMagashule. Ukusondela kukaMchunu kuRamaphosa ngehlandla lesibili kubukeka kuzoba wukugembula nakuye uMchunu ngoba uma eqhubeka noRamaphosa okuyosho ukuthi uyaqhubeka nokuqhela kubaholi abathile KwaZulu-Natal. Umbuzo uyothi uma uRamaphosa esehamba sekuphele isikhathi sakhe ngabe uzoma ngobani. Lo mbuzo uyophendulwa nguye uMchunu ngoba kuyomele azibuze ukuthi kukhona yini afisa ukuba yikho ngale kwehlandla likaRamaphosa.

Omunye osesimweni esifanayo noMchunu nguMnu uBheki Cele okunombono othi kumele ngabe usephandle ngenxa yokungasebenzi kahle kwesiphoyisa kuleli. Muva nje uRamaphosa ube nesivumelwano noKhomishana Wamaphoyisa uSitole ukuba ehle esikhundleni kulandela izinsolo zokungenzi kahle.  Kwabanye uma uSitole bekumele ahambe uCele bekungamele asale kepha uRamaphosa ubengeke alenze lelo phutha ebhekene nokhetho ngaphakathi eqenjini. Nokho uCele njengomuntu omdala kupolitiki uyazi ukuthi uRamaphosa angamyeka okwamanje bese emlahla emuva kokhetho lwe-ANC esebenzisa igunya lakhe lokuqoka ongqongqoshe.

Ukusetshenziswa kwezinhlaka zikaHulumeni

Okunye okuzogqama maduze nje wukusebenza kwezinhlaka zikaHulumeni ezisolwa ngokuthi ziyandonda ukubopha abathile okunezinsolo ezinzima ezibhekiswe kubo. Kukhona ukukhuluma lapha enhlabathini okuthi uRamaphosa kahlukile kunabanye omengameli be-ANC abedlule nabasolwa ngokusetshenziswa kwezinhlaka zikaHulumeni ezifana namaphoyisa, izinhloli kanye nophiko lwezokushushwisa.  

See Also

Ukuhlela kabusha ezithinta ubunhloli kuleli akufake ngaphansi kwehhovisi lakhe watshengisa ukuthi uyazi wenzani, bonke omengameli uma besafuna ukuqhubeka nokuphatha babamba izinhloli kanye nombutho wezempi. Kulokhu uRamaphosa izinhloli (esigabeni sokuphatha) zingakuye njengoba efake uMnu uZizi Kodwa namnike isikhundla esizomenza abe nokuzethemba namandla okwazi wonke amathumbu ezwe nabaholi.  Maduze nje kulindeleke ukuthi kuboshwe okuthiwa baba ngobhongoza kulokhu okubizwa ngezidubedube zangoNtulikazi. Kukhona ukukhuluma kokuthi kulaba kukhona nabathile ezinhlakeni zeqembu likaRamaphosa nokungathi uma kwenzeka kuthiwe usesebenza izimbangi zakhe. Lesi senzo nakanjani sizohunyushwa kanjalo yizimbangi zakhe.

Okunye angahle alwe noma asolwe ngakho uRamaphosa wukubhidlika kwezinhlaka zeqembu. Okukhulu nje osekwenzekile wukushabalala kweHhovisi likaNobhala Jikelele weqembu. Ukuhamba kukaMagashule ngamacala kanye neSekela lakhe uNks uJessie Duarte ngokugula kubeke uMnu uMashatile ongumgcinimafa esicongweni njengoba kunguye obambile.  Kuyaqala emuva kwesikhathi eside ukuthi iHhovisi likaNobhala Jikelele liphenduke into engekho eqenjini. Izinkulumo zokuthi abaseka uRamaphosa bathi akubambe umuntu ongaqokwanga yinkomfa uDkt uGwen Ramokgopa.

Eziphungela ngezinsolo zokuthi uyisandla sokuphosa sikaRamaphosa  eHhovisi likaNobahala Jikelele,  uDkt uRamokgopa wacashunwa ethi: “Angikaze ngilalele muntu unyendle, ngeke ngilalele muntu unyendle. Ngiyisakhamuzi nje esejwayelekile saseNingizimu Afrika, ilungu elejwayelekile le-ANC, ngilungele futhi ngiyatholakala, uma kufanelekile, ukusiza abantu emkhakheni wezempilo noma kweminye imikhakha noma ukuqinisa i-ANC,” kuqhubeka uRamokgopa.

Kungaba yiphutha ukucabanga ukuthi abantu ababheke ukukhubeka kukaRamaphosa kungaba yizimbangi zakhe kuphela. Empeleni umlando wehlandla lokugcina uveza ukuthi baba khona nabanye ngasohlangothini lwakhe umholi lona abasuke bemagange, benezifiso zokuthi uma nje eshiya phansi bona baphakame. NakuRamaphosa bakhona okuzothi ngokubona ukuthi amandla ayaphela bese beqala owabo umbango begijima naye.

Uma kubukwa okwenzeka manje kusobala ukuthi imikhonto icije nxa zonke nokuthi uRamaphosa useyilungele impi yehlandla lesibili. URamaphosa walo nyaka uzokwehluka kakhulu kunoRamaphosa weminyaka eyedlule.

Scroll To Top