Now Reading
Kuseyizwe eliheha kakhulu izivakashi yize ligubuzelwe umsindo wezepolitiki
Dark Light

Kuseyizwe eliheha kakhulu izivakashi yize ligubuzelwe umsindo wezepolitiki

Leli lizwe elibuswa yiNgwenyama ligubuzelwe yimibhikisho ehambisana nokubulawa kwabantu, kushiswa izakhiwo abantu befuna uMswati Wesithathu ehlise abakubiza ukuxhashazwa kwemali nokuphila impilo ewubukhazikhazi.

Phambili yayaziwa ngeSwaziland okuthe eminyakeni edlule yashintsha igama yabizwa nge-Eswatini. Ikomkhulu layo yiMbabane. Leli lizwe laliyikoloni yamaNgisi. Igama layo lisukela kuMbusi wakhona omdala iNkosi uMswati Wesibili. Muva nje ligubuzelwe udlame nemibhikisho ebifaka ingcindezi kuMswati ukuba avumele ukuthi izwe liphathwe ngedemokhrasi.

Iningi lamashoshozela akholelwa kudemokhrasi athi awakholelwa ukuthi kukhona into ebambekayo engaqhamuka eNkosini uMswati ikakhulukazi ngezithembiso zakhe azenzayo zokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwezinhlaka ezihlukene njengemizamo yokuqeda uthuthuva ezweni olube mandla ngonyaka odlule. UMswati nguyena kuphela obusa izwe ezwenikazi i-Afrika. Uthuthuva lwaqala ngoNhlangulana wezi-2021 zisuswa ukubulawa kukaThabani Nkomonye owayeneminyaka engama-25 efundela iziqu zomthetho eNyuvesi yaseSwatini.

Kusolwa ukuthi uNkomonye wabulawa amaphoyisa. Kusuka lapho leli lizwe laba mantwenguntwengu nokwaphoqa ukuthi kugcine sekungenelele inhlangano yamazwe ase-Afrika eseningizimu iSouthern African Development Community (SADC). Ngesikhathi uhulumeni eshaya umthetho wokuqeda imibhikisho ngoMfumfu, abantu abase bebulewe base bengama-37, kodwa lezi zibalo zazishayisana nalezo ezazikhishwa izingqapheli ze-Amnesty International eyathi sekubulewe abangama-80 beqothwa amaphoyisa kahulumeni. Okuseqhulwini kwalokho okufunwa ngabantu ukuthi izwe libuswe ngedemokhrasi, ukudalwa kwamathuba emisebenzi, uhlelo lwemfundo engcono, kwenziwe ngcono uhlelo lwezempilo nengqalasizinda.

Amaqembu aphikisayo abonakala enokubambisana emizamweni yayo yokutholalokhu okufunwa ngabantu emazingeni ahlukene. Iqembu eliholwa uWandile Dludlu iPeople’s Democratic Movement nakuba selavalwa umlomo kodwa alipheli amandla. Elinye iqembu elilandela ezithandeni i-Economic Freedom Fighters of Swaziland edlelana ne-Economic Freedom Fighters yakuleli eholwa uMnu uJulius Malema. UDludlu ufaka ingcindezi kuhulumeni weNgwenyama uthi nabantu bangapheli amandla abuye agxeke iSouthern African Development Community ngokuthi ayenzi ngokwanele ukufaka ingcindezi kuhulumeni ngezingxoxo eziyogcina zibuyise uzinzo kuleliya lizwe.

Okunye okushiwo yiqembu lakhe ukuba imithetho yezwe ibuyekezwe. Uthi ukuze imibhikisho iphele nya, amaqembu ezepolitiki avalwe umlomo kumele akhululwe futhi nezingxoxo ezibanjwayo esikhathini esizayo zenzelwe endaweni ekhululekile engachimile nohulumeni. UHulumeni kaMswati uzithethelela ngokuthi akukuningi okungenziwa kulesi sikhathi okuhambisana nokuhlanganisa kwabantu njengoba ukhuvethe lusadla lubi Eswatini, ngakho abantu abehlise amaphaphu. Amaqembu aphikisayo akholwa ukuthi icala lezishoshovu ezimbili zamalungelo nedemokhrasi okunguMduduzi Bacede Mabuza noMthandeni Dube yilo elingacishe licacise ukuthi uhulumeni umi kuphi, nokuthi yini engenzeka esikhathini esizayo.

Ipolitiki
UMengameli uCyril Ramaphosa ngokwesikhundla sakhe sokuba uSihlalo Wophiko Lwezepolitiki, Ukuvikela Nokuphepha ngaphansi kweSouthern African Development Community (SADC) uke wagxekwa yizingqapheli namaqembu aphikisayo ngokusaba ukubhekana ngqo neNgwenyama. IPeople’s United Democratic Movement (PUDEMO) esiyavalwa umlomo, iSwaziland Multi-Stakeholders’ Forum (MSF) ngezinye zezinhlangano ezaphumela obala ngowezi-2021 zithi selokhu uRamaphosa engenelele Eswatini kuncane kakhulu osekuzuziwe, esikhundleni salokho uzwa kakhulu okuqhamuka kuMswati.

Udlame nemibhikisho kuthathe elinye igxathu ngonyaka odlule ngesikhathi iziphathimandla zeNyuvesi iSouthern African Nazarene University (SANU) zithatha isinqumo sokususa zonke izithombe zeNgwenyama uMswati, iNdlovukazi engunina weNgwenyama kanjalo nezikaNdunankulu ezindongeni zale nyuvesi. Lokhu kwenzeka ngesikhathi esinye sezitshudeni okunguCelani Maseko onguMengameli wenyunyana yabafundi iSwaziland National Union of Students (SNUS) akhipha isixwayiso kuwona wonke amanyuvesi ezweni ukuba asuse izithombe zikaMswati.

UMaseko wathi abafundi abasamthathi njengeNgwenyama yabo. “Njengentsha engabafundi, asimfuni uMswati nezithombe zakhe ezindongeni zalesi sikhungo, yingakho sithathe lesi sinyathelo. Empeleni manje sesilindele uMengameli okhethwe ngentando yabantu, izithombe zakhe ezizofakwa ezindongeni. Sifuna wonke amanyuvesi asuse izithombe zikaMswati, uma ehluleka ukwenza njalo sizozibambela thina mathupha sizisuse,” kusho uMaseko.

Ividiyo eyasabalele ezinkundleni zokuxhumana ikhombisa onogada benyuvesi bematasa. Okuvukuze kakhulu umphakathi kwaba izenzo zeNgwenyama nomndeni wayo waseBukhosini abasolwa ngokuphila impilo ewubukhazikhazi ekubeni abantu bedonsa kanzima emazingeni aphansi. IPeople’s United Democratic Movement (PUDEMO) neSwaziland Multi-Stakeholders’ Forum (MSF) ziyaqhubeka nokweseka imikhankaso yalaba abafuna ukuba izwe libuswe ngentando yabantu, kudedelwe neziboshwa zezepolitiki ezidonsa emajele. Zithi kuncane kakhulu osekuzuziwe njengemizamo yokubuyisela uzinzo kuleli lizwe kusukela kwangenelela iSADC. Emasontweni amabili edlule uMengameli uRamaphosa wahambela Eswatini eyobamba umhlangano ophuthumayo neNgwenyama. Ngaphambi kwalokho wayethumele ithimba eliyisipesheli eliphuma eNingizimu Afrika ngenhloso yokuthola umongo wemibhikisho nokuzwa uhlangothi lukahulumeni wakhona. IPudemo ikhala ngokuhudula izinyawo kweSADC ekutholeni isisombululo kuleli lizwe.

See Also

Izinselelo Eswatini
Ukhuvethe luhlasele kuleli lizwe izinto zivele zimapeketwane kusuka kwezomnotho, ezempilo, inhlalo yomphakathi. Leli lizwe lisenenselelo yokulwa nokusabalala kwengculazi. Izibalo zakamuva ezikhishwe iWorld Bank ziveza isithombe esingesihle ngobubha njengoba zimi kuma-58.9%. Iminyaka eminingi, i-Internationl Monetary Fund ibiluleka uhulumeni ukuba ehlise ukusebenzisa imali, ehlise izikweletu kodwa afake imali enkulu ekulondolozeni imikhiqizo.

UHulumeni ubonakala usebenzisa imali eningi kunengenayo, njengoba ingeniso yeSouthern Afican Customs Union ilokhu yehla. UHulumeni ugcine ecele i-IMF ukuba ifake isandla ukuze izwe likwazi ukubhekana nezinselelo ezifike nobhubhane. Ne-IMF nayo ibeke eyayo imibandela negcine igobe uphondo uhulumeni wavuma ukuthi uzokwehlisa izindleko okungalingana ne-6.5% weGDP kuze kube ngunyaka wezi-2023.

Okunye okwenziwa uHulumeni ukusebenzela ukwehlisa ekuthembeleni kwezwe kwamandla kagesi okuqhamuka kwamanye amazwe. Ngonyaka odlule kwakulindeleke ukuthi izwe lethule okokuqala iSolar Park eLavumisa ezokhiqiza amandla angama-13.5MW. NgoMbasa wezi-2021 uHulumeni waqoka iGlobeleq and Sturdee Energy Southern Africa ukuba yakhe isiphehli esizokhiqiza amaMega Watts ali-15 eBalekane naseNgwenya. Umnotho was’Eswatini uncike emkhiqizweni kashukela, okwezingodo, indwangu. Njengoba iNgwenyama nomndeni wayo bengene kakhulu kwezamabhizinisi, kuthiwa amabhizinisi amaningi ngawomndeni, kanti ngesikhathi semibhikisho kukhona alinyazwa.

Kubhekwe ukuthi umkhiqizo kashukela unyuke nge-1% ufinyelele kumathani ayi-700 000 onyakeni wezi-2021/2022. Lo mkhiqizo ungaphansi uma kuqhathaniswa nowonyaka wezi-2018/2019. Eswatini iyizwe lesine e-Afrika elikhiqiza ushukela, kanti i-Eswatini Sugar Association inxusa ukuba kube nokutshalwa kwezimali ukuze le mboni isimame.

Scroll To Top