Now Reading
Thokola themba: Umhlaba uzoqhubeka nokudodobaliswa yimvilaphi yokhuvethe
Dark Light

Thokola themba: Umhlaba uzoqhubeka nokudodobaliswa yimvilaphi yokhuvethe

Kuvamile ukuthi njalo nxa kuphela unyaka omdala kuqala omusha bese abantu beba nezifiso. Imvama izifiso lezi zisuke zakhiwe yilokho obekwenzeka onyakeni ophelayo, okuhle noma okubi. Okokuqala esikhathini eside umhlaba ubukeka ubhekene nezinkinga ezifanayo nokwenza izifiso zonyaka wezi-2022 zicishe zifane. Ngokulandela isimomazwe kanjalo nezinkulumo zabaholi nemiphakathi kanye nezinkomba zomnotho kucishe kucace ukuthi lona kuzoba ngunyaka wemililo. Uhlobo lolu lwemililo luhlukene izigaba ezimbili kanti futhi lunemiphumela eyahlukene.

Eyokuqala yileyo okungathiwa mibi ngeyembubhiso. Isithombe salolu hlobo lwemililo silubonile lapho kuthe kuqala unyaka nje esikuwo savuka ngezindaba zokuthi inhliziyo yedemokhrasi yethu iPhalamende ingamalangabi. Ngokwemibiko lomlilo uqale esakhiweni esidala nayilapho kwabe kuhlala khona abadeshi ababebopha imithetho eyabe icindezela aboHlanga kuleli ngaphansi kukahulumeni weNational Party (NP). Kuthiwa ube sewunabela esakhiweni esisha lapho osodemokhrasi okungabashayimthetho abakhethwe kusuka ngowezi-1994 behlala khona.

Esinye isibonelo wukwenaba kwempi yomkhaya emazweni athile e-Afrika nakwezinye izingxenye zomhlaba. Uhlobo lwesibili lwemililo yilapho imiphakathi kuyo yonke imikhakha nezinhlanga izosebenzisa lonyaka ukuzihlela kabusha izibangule iva ikakhulukazi lapho ukukhuluma kuthinta ukubuswa kwabo. Empeleni lokhu sekuqalile eNingizimu Afrika ngemiphumela yokhetho lohulumeni bendawo lapho abavoti besebenzise amandla abo evoti ukukomelisa nokujezisa amaqembu.

Kusuka embhudukazweni kuya embusazweni
Ukugasela kokhuvethe kubukeka kwembule izinqe abaningi kohulumeni bamazwe njengoba namuhla lingekho nje izwe noma umholi ongathi kanazo izibazi zokhuvethe. Lezi zibazi ziyabonakala kubantu lapho kukhula khona isibalo sababhubhayo, zibonakale emnothweni wamazwe njengoba ukhuvethe lolu luphazamisa ukugeleza komnotho. Zibuye zibonakale lapho kuphela khona ukuthembana phakathi kwezakhamuzi zezwe kanye nababusi kubangwa ukuthi kukhona abaphikisana nokugonywa. Kulokhu umbuzo uthi pho nonyaka isimo sizoba njani kubantu nakohulumeni?

Ngaphandle kohulumeni bamazwe, abanye abantu abasebenza ngaphansi kwengcindezi ngososayensi bamazwe. Cishe bonke injolozela nakulonyaka izobe isekutheni ngabe liyatholakala yini ikhambi lokuqeda noma imishanguzo yokudodobalisa ukhuvethe. Njengoba sekuqalile kubukeka amazwe ezoncika kakhulu kososayensi ngocwaningo olungaveza ukwenaba kokhuvethe kanjalo nezinhlobo ezahlukene zokulidodobalisa. Lapha kuzoqhubeka ubuqhude bamazwe adla izambane likapondo nazoqhubeka nokubheka izindlela zokuthi wona asinda kanjani kungakhathaleki ukuthi ukusinda kwawo kuwathinta kanjani amazwe angontembuzana. Nakulonyaka izikhondlakhondla zezinkampani zasemazweni asentshonalanga zizoqhubeka zikokelezele inzuzo kanjalo nangomgolo njengoba amanani emishanguzo kanjalo nocwaningo ngokhuvethe lungezalo.

Nokho okuhle yikuthi nonyaka ungasho ukuqala kokuthi ukhuvethe lolu lufane neminye imikhuhlane ekhona kakhulukazi emazweni asentshonalanga lapho vele iningi lezakhamuzi zakhona sezingenile ejokeni ngokwamukela imijovo. Amazwe aseNingizimu oningi lawo lidla imbuya ngothi azoqhubeka nokusilela nokuba nesibalo esincane sabagomele ukhuvethe. NgoZibandlela iNingizimu Afrika ibisigome abantu abangama-25.2 %, iKenya yona abangama-5.5 % kuthi iNigeria yona kube ngama-1.7% .

Kunokuvumelana nososayensi ukuthi phezu kwemizamo eyahlukene yamazwe isixazululo odabeni lokhuvethe siyovela uma kunokubambisana. Abanye baze bathi uma wonke amazwe engabambisana ekuqinisekiseni ukuthi abantu bayagoma lokho kungahle kuliphule ishoba ukhuvethe lolu.

Ukuxoveka kwemiphakathi
Udaba lokugonywa ngempoqo kwezakhamuzi luzoqhubeka lube yinkulumo ebucayi nakulo nyaka. Lokhu kuyobe kudalwa yingcindezi ekohulumeni bamazwe okumele bathathe isinqumo esizohlukanisa izwe phakathi njengoba cishe kulo lonke izwe kukhona abathi akujovwe bese kuba khona abathi ukujovwa lokhu akungabi yimpoqo. Nakulo nyaka imibhikisho engaphetha ngodlame izoqhubeka lapho zombili izinhlangothi zizobe zenza isiqiniseko sokuthi ziyezwakala.

Emazweni asentshonalanga isibonakele lemibhikisho nayilapho izinkumbi zabantu zithutheleka emadolobheni amakhulu zisho khona ukuthi ‘ngeke zivume kuthathwe ilungelo lazo lokuzikhethela’. Edolobheni iLondon eNgilande amaphoyisa aze aphoqeleka ukuba adudulane nababephikisana nokugonywa kwaboshwa nabantu. Abanye njengaseMadrid eSpain ababalelwa ezi-25 000 benza umcimbi bengazifakile izimfonyo nokwabe kuyisenzo samabomu. Nonyaka kungenzeka lomkhankaso wokwenqaba ukugonywa ngenkani wenabele nasemazweni ase-Afrika uma kuyikuthi ohulumeni bala mazwe bagcina bekwenze impoqo ukugonywa. ENingizimu Afrika uma kufika lapho kulindeleke ukuba abaphikisanayo bagcine enkantolo ngoba bebuka lokhu njengempoqo ephazamisa ilungelo labo lokuzikhethela. Ngakolunye uhlangothi ohulumeni bamile ekutheni ukujova kwesibalo esikhulu sabantu ezweni kungahle kube nomthelela ekubuyeleni esimweni esejwayelekile.
Khonamanjalo kubukeka ingulube isibuyele odakeni eSudan kulandela ukuphinde kube nokungqubuzana phakathi komphakathi namagumgedlela asolwa ngokugwamanda umbuso.

Nonyaka kubukeka izocija imikhonto phakathi kwabakhuzi bempi njengoba umphakathi wakuleliyazwe umile ekutheni amagumgedlela awabuyele ezinkanjini kuphathe uhulumeni wabantu. ESwatini nakhona kubukeka ezoqhubeka nokusibekela izwe amafu njengoba labo abaphikisana nenqubo yoBukhosi bebukeka bezoqhubeka nokwedlulisa izimfuno zabo . Iqembu elikhulu kwaphikisayo iPeople’s United Democratic Movement neholwa nguMnu uWandile Dludlu alikufihli ukuthi kaleneme nokuthi lizoqhubeka nomzabalazo walo. Ingxenye ethile eSwatini isola amazwe aseningizimu ngokwenzelela eseka uBukhosi

See Also

  1. Ukhetho emazweni ehlukene
    Enye yezinto ezokwenza ukuxovana kwemiphakathi kube sobala yiqiniso lokuthi kulo nyaka amazwe ali-15 azobamba ukhetho. Kula mazwe singabala; i-Australia, iBosnia-Herzegovina, iColombia, iKenya, iMali, iSouth Korea, iSweden, iTunisia, iHungary, iCosta Rica, iFrance, iPhilippines, iPortugal, iChad kanye neBrazil. Kanti nayo i-United State of America (USA) izoba nokhetho lwaphakathi nethemu nolumqoka ngoba izibalo zalapha yizo eziveza isibalo sokwesekwa kwamaqembu sekuzoyiwa eduze okhethweni. Kuzo zonke lezi zinketho akukho ukungabaza ekutheni amaqembu nabaholi abancintisanayo bazolubeka udaba lokhuvethe ekukhongeni amavoti. Okunye okuzolethwa yilezi zinketho yizinguquko kusimomazwe njengoba izimbangi cishe kuwo wonke lamazwe zinemibono eyahlukene uma kufika kubudlelwane bamazwe athile kanye nesimomazwe jikelele. Isibonelo eBrazil uMengameli uJair Bolsonaro ecelwa iqhude nguloyo owayenguMengameli uMnu uLuiz Lula da Silva nokade esejele kusuka ngowezi-2018 ngecala lenkohlakalo nokwagcina isinqumo siguquliwe. Ucwaningo olwenziwe ngasekupheleni konyaka owedlule luveze ukuthi uLuiz da Silva usathandwa kakhulu ngabantu nakuba waboshwa wadonsa isigwebo ejele ngamacala enkohlakalo. Nakanjani umphumela waseBrazil ubhekwe ngabovu ngamazwe angomakhelwane nakulawo aseningizimu ngoba uma kuphumelela da Sliva kuyosho ukubuyela ezikhathini ezindala lapho lelizwe labe libuswa ngenqubomgomo encike kubasebenzi. Okunye ngesikhathi sakhe wabe enobudlelwane obuhle namazwe angomakhelwane oningi lawo likholelwa kwinqubo ye-sociallism ne communism.
    Lapha e-Afrika ezweni iKenya abaningi bazobe belandela ukhetho oluzoba ngoNcwaba nayilapho kulindeleke ukuba imbangi yaloyo onguMengameli uKenyatta okunguMnu uRaila Odinga wenza kanjani okhethweni olungahle luguqule uhulumeni. Elinye izwe elibhekwe ngabovu yi-Angola lapho abavoti bezoba benethuba lokuthatha isinqumo ukuthi basafuna yini ukuholwa yi-Movimento Popular de Libertacao de Angola (MPLA) kaMengameli uJao Lourenco. Ezizobe zimhubha umengameli osesihlalweni kubalwa uMnu uAdaberto Costa Junior ohola iqembu eliphikisayo i-Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola ( UNITA).

Umnotho
I-International Monetary Fund (IMF) iqagula ukuthi iminotho yase-Afrika izokhula nogwezi-2022, kodwa ukusimama kwe-Afrika kuzototoba kunalokho kwezinye izingxenye zomhlaba. ESub-Sahara e-Africa, kubhekwe ukukhula komnotho wayo ufinyelele kuma-3.8% ngowezi-2022, okuwukuthuthuka okuncane kusuka kuma-3.7% okwakuqagulwe ngowezi-2021. Kumqoka ukwamukela ukuthi okwenzeka e-Afrika kuwumphumela walokho okwenzeka emhlabeni jikelele. Kusethulo sakhe embikweni iGlobal Economic Prospects, uMengameli weWorld Bank Group, uMnu uDavid Malpass uthe: “Umhlaba ubhekene nokukhula kwengenisomali ngokungalingani phakathi kwamazwe nakuwo amazwe luqobo. Inkinga yokhuvethe iguqule lokho obekuzonciphisa ububha. Izimali zikaHulumeni zinciphile, imizi eminingi emazweni asathuthuka ihlukumeke kakhulu wukulahlekelwa imisebenzi.

nengenisomali, ikakhulukazi abesifazane, abangenamakhono, abamatoho bashayeke kakhulu. Ukuvalwa kwezikole nokuthikamezeka kokuthola izinsizakalo zezempilo kungaba umonakalo wesikhathi eside kubantu ikakhulukazi ezinganeni nakulabo abasengcupheni. Ngakolunye uhlangothi inani lengenisomali lithuthukisa umnotho wabanothile emphakathini okwenyusa ukubiza kwezimpahla. Lokhu kwehluka ngokwengcebo kuyakhathaza uma kubhekwa ukunganeliseki ngokwenhlalo emazweni asathuthuka.”

Ube esephawula ngokuthi; “Kowezi-2022 kuphela,cishe izigidigidi ezingama-$35 ekukhokheleni izikweletu ngumphakathi emazweni asekwe yi-International Development Association (IDA). Uma ubheka lowo mthwalo, amazwe asengcupheni azokuthola kunzima ukubhekana nokusimama noma ukuthola ukusizakala ngqo kwezempilo, ezemfundo, ukuvikeleka ngokwenhlalo nasesimwenimvama sezulu.” Kulo mbiko uMalpass uxwayise ngokuthi nonyaka kukhulu okuzayo lapho ethi: “Ukuqubuka kwe-Omicron kusikhumbuze ukuthi ukhuvethe aluphelile neze. Izinhlobo ezintsha zegciwane zingafaka ngisho namazwe anabantu abaningi abagomile engcindezini futhi zisho ukuqeda ngabantu ikakhulukazi kulawo mazwe anabantu abayingcosana abagomile – okungamazwe ontembuzane futhi asengcupheni. Ukuhlinzeka okuminyene kushaye kakhulu amazwe asathuthuka – la mazwe aba ngawokugcina ukuhlinzekwa emhlabeni, ehlulwa ngamazwe anothile athenga umthamo omkhulu.”

Abe World Bank bahlonza ukuthi emveni kokusimama okubalelwa kuma-5.5% kwangowezi-2021, ukukhula emhlabeni jikelele kulindeleke ukuthi kudambe kuye kuma-4.1 ngowezi-2022, kuqhubeke izigameko zokhuvethe, ukuncipha kokusekelwa ngezimali kanye nokuminyana kokuhlinzeka ngemigomo. Khona maduze nje kubonakala ukukhula emhlabeni kuntekenteke futhi ukwehla kwamandla emali kudlondlobala kunokuqagula kwakuqala, ngenxa yokuqubuka kabusha kobhubhane, ukwenyuka kwamanani okudla nawamandla kanye nokuthikamezeka okunobungozi. Kubhekwe ukuthi ukukhula emhlabeni kwehlele kuma-3.2% ngowezi-2023, ukucindezeleka kwehla futhi nenqubomgomo elekelela umnotho obanzi ilokhu isombuluka.
Yize kukhona izinkulumo zethemba kepha kubukeka kusazoba lukhuni ukuba kube nezinguquko emazweni ehlukene, uma kuba khona uguquko.

Scroll To Top