Now Reading
Kungani ivoti laboHlanga liyisibunge kodwa izwi labo liyiqaqa
Dark Light

Kungani ivoti laboHlanga liyisibunge kodwa izwi labo liyiqaqa

SingaboHlanga ukuvota kusikhombise ukuthi siyisibunge kangakanani njengoba abaholi abangamalungu amaqembu ezepolitiki behambela emaxhibeni bangene ngisho nasemikhukhwini uma bethungatha abantu ngenhloso yokubaqomisela ivoti. Kungalesi sikhathi lapho kusuke kubhekwe okhethweni lapho amalungu emiphakathi ezibonela bukhoma aphinde azibuzele wona imibuzo kubaholi bamaqembu abo nalapho besuke bezifikele bona mathupha ukuzokwethula izethembiso.

Nawo umphakathi uthola ithuba lokwethula izidingo zawo. Kungalesi sikhathi lapho bona laba baholi besuke sebephenduka amaciko njengoba besuke sebenamaphimbo okuhlabelela nemizimba ephecekela ukudansa kukuhle kudelile. Kolunye nje ukhetho lapho okwathi uKhongolose enxenxa ivoti kweleNdlovukazi uMthaniya, wathumela owayenguMengameli wezwe ngaleso sikhathi uMnu uThabo Mbeki kanye noMnu uMtholephi Mthimkhulu lapho badansa baze bakhumula ngisho namavesti sebengodubula mkhaba.

Liba yisibunge kanjani ivoti labeNguni
Lowo mholi usuke ekuqonda kahle ukuthi kumele akhulume ulimi olukhulunywa kulowo mphakathi ukuze umphakathi umuzwe. Uze asebenzise izaga nezisho ukuze kuwucacele umphakathi ukuthi uzozisukumela izikhalo zalowo mphakathi nalapho esesuke esebenzisa ulimi olushelelayo ukuze athole ukwesekwa. Ngenxa yokuzuza ukwesekwa umphakathi usuke esenesibunge aphenduke inyama ngisho kwabezindaba. Konke lapho ehambela khona amathimba abezindaba athumela ubuxhakaxhaka bamakhamera ukuzothwebula umkhankaso wakhe ngenxa yesibunge asuke esenaso okungabantu abaningi.

Nanjengoba owayenguMengameli wezwe umhlonishwa uMnu uJacob Zuma nakuba ebhekene namacala awabekwa iminyango engaphansi kweqembu lakhe okunguKhongolose kodwa alimphalazi iqembu lakhe ngenxa yesibunge anaso okungabantu ababuthana lapho esuke ehambele khona behlangene egameni lokuzokweseka yena nje yedwa.

Ngenxa yalesi sibunge laba baholi bazithola bethi bengebanumzane ngokwesigaba sokukhula kodwa emicimbini bakhonjwe esithebeni sabanumzane kokunye bakhishelwe ezabo izithebe ngenxa yalesi sibunge abasuke sebephakathi kwaso.

Labo baholi balibangisa ezikhungweni zokuvota behambela phezulu bezishaya isifuba ngoba basuke benesiqiniseko sokuthi bazodla umhlanganiso. Lesi sibunge okungubuningi babantu ababesekayo senza abanye abavoti balumule umbele amaqembu abo (ivoti) bancelise lowo mholi okuhlangana abantu abaningi lapho ehambele khona besho nokusho ukuthi bahamba neziwinayo.

Lesi sibunge sibasebenzela ngisho ekukhipheni izintombi ezimbangini zabo. Futhi lesi sibunge sibenzela kubelula ukusayinelwa izivumelwano ezahlukahlukene ngoba usuke esezoba ubuso bemikhiqizo eyahlukahlukene. Lesi sibunge sabo sisebenzela nakubantu abasondelene nabo ngoba basuke bengasadedelwa bame kolayini abade ezikhungweni ngoba bazana nabaholi abanalesi sibunge, benyulwa kolayini baphuthunyiselwe bona.

Ilesi sibunge esibasusa kwantuthu nasemijondolo kade bevotelwe behlala khona. Uma laba baholi benxenxa ivoti besho nokusho ukuthi izwi lomuntu ivoti lakhe.

Kungani pho izwi liphenduka iqaqa
Labo baholi abanxuse ukuvotelwa ukuze baphucule futhi bathuthukise impilo yomphakathi begagula ngamagama izinkinga abazaziyo lowo mphakathi obhekene nazo. Baphinde futhi banxuse wona lowo mphakathi ukuthi wengeze kulezo zinkinga asuke ezazi yena ukuze alungiselele nalezo umphakathi ozaziyo kodwa yena engazazi.

Uze aqinisekise ngisho ukuthuthukisa impilo yawo wonke umuntu ongumhlali kanye noyisakhamuzi kungabalulekile ukuthi ungowaliphi iqembu. Futhi basuke bebe nesikhathi sonke sokuhambela lemiphakathi abacela ivoti layo kanye nesikhathi sokuyilalela leyo miphakathi. Kodwa kuthi sekuvotiwe bazithola lezi zikhundla abasuke bethembise ukuthi bayosebenzela umphakathi mabeziqhoqhobele.

Baqale nje ngokuncishelwa isikhathi ngisho sokubuya bazobonga ukunikwa ivoti ababelicelile. Kuphele izisho nezaga asuke ezisebenzisile ngenkathi ekhuluma nabavoti, bese eba namagama angakwazi ukuwasho ngolimi acela ngalo ivoti, kodwa asewasho ngesingisi esho nokusho ukuthi akanalo igama lesiNguni angalisebenzisa ukuchaza leyo nto.

Izinkinga ayezigagule ngamagama kade ecela ivoti nalezo anxuse ukuthi zengezwe kubukeka zingabi seqhulwini uma esesehhovisi. Yebo kulindelekile ukuthi isigamu sokuqala engenile ehhovisi uzosichitha ngokuba yingxenye yemihlangano ekhuluma ngohlaka oluzosetshenziwa kanye nesabelomali esikhona ukubhekana nalezo zinkinga.

Okokuqala okwenzekayo emveni kokubamba leyo mihlangani akabuyeli kuwona umphakathi azowazisa ukuthi usebambe miphi imihlangano kanye nemiphumela yayo njengesithunywa sawo lowo mphakathi.

Usuke esencishelwa ngisho isikhathi sokubuza impilo ilungu lomphakathi uma ehlangana nalo kokunye usuke esebakhetha nababingelelayo kanye navumayo kubo uma bembingelela ekubeni wayebingelela ngisho uhlanya ngesikhathi ecela ivoti.

See Also

Lapho umphakathi uma usuqala ukuhambisa izikhalo noma umbiza ukuba azozilalela kuqala lapho-ke ukubonakala ukuthi akasenasikhathi njengoba kuthatha isikhathi ukuthi afike lapho ebizwa khona nokuthi uma esefikile akhale ngesikhathi esincane esimvumela ukuba kulowo mhlangano abe esenxusa umphakathi ukuthi ukhethe ikomiti azohlala nalo nokufanele kudluliselwe kulo izikhalo ngoba yena umatasatasa.

Okumangazayo labo bantu abasuke bekhethiwe ukuba kulelo komiti kugcina kuyibo abatholakala bethuthuka kungakaphendulwa ngisho nalezo zikhalazo ababethunywe ukuzihambisa. Wona lawo makomiti kubukeka ephenduka izichuse zalowo mholi njengoba umsebenzi wawo usuke sekuwukuhogela izinkulumo ezigxekayo ezikhulunywa umphakathi uma uzwakalisa ukungeneliseki kwawo.

Kungaleso sikhathi lapho kuqala kusatshiswe labo ababonakala bengesabi ukukhuluma bazwakalise ukungeneliseki. Kungaleso sikhathi futhi lapho umphakathi uzoqoma ukuhlangana ufune ukuthi kubhekwane nezinkinga zawo ngokushesha ngoba usuke usubonile ukuthi leli komiti olikhethile kufana nokuthi bebelivulela ithuba lokuthola umsebenzi.

Nalo lisuke selingasenaso isikhathi sokulalela wona lo mphakathi elivumile ukuthi lizoba umlomo nendlebe yawo. Konke okusuke kukhulunywa umphakathi kusuke kungaselona iphunga elimnandi kumholi owayecele ivoti. Futhi yena lo mholi awumtholi ewufakela untanjana lo mphakathi uma ezokhuluma nawo nanjengoba eyisisebenzi sawo kodwa ebonakala ezicija ngamasudi uma ehambela ezinye izindawo.

Nalo iqembu lakhe lisuke selimyalela kuphela intelezi ezomsiza ukuthothobalisa labo abasuke bebonakaka beyiqatha emphinjeni wakhe kunokumelusa ukuthi uyazifeza yini izethembiso azenza egameni lalo iqembu ethembisa umphakathi. Ingakho sekwavundululeka nekhono elingayelwa kwanqondonkulu okuyikhono lokusoconga abelusa ukufezwa kwezethembiso.
Kulapho umphakathi uzithola usuthatha isinyathelo sokuhlasela izakhiwo zikaHulumeni nezikamasipala ngoba izindlebe zabahloli ababecele ivoti zisuke sezivinjwa zigonogono ukulalela izinkinga zabavoti.

Ilapho ke kumele umphakathi ufunde ukuzakhela wona umhlahlandlela okumele ulandelwe ilowo ophumelele ukuphatha ukuze kungathi uma usuzophenduka iqaqa kulowo mholi uma umkhumbuza ngezethembiso azenza khathi ecela ivoti bese nawo uphenduka amaphixiphixi

Scroll To Top