Now Reading
Ipolitiki yombhoxo imdlulisele kweyamaqembu
Dark Light

Ipolitiki yombhoxo imdlulisele kweyamaqembu

Zipho Singela

Ubhoboka ngesizazathu ezenze walaxaza umbhoxo owayengumqeqeshi waMabhokobhoko, uPeter de Villiers osethathe isinqumo sokungena kupolitiki. UDe Villiers ukhankasela ukuba yiMeya ngaphansi kukamasipala waseKapa owaziwa ngeDrankenstein.

Ukhetho loHulumeni Bendawo luzoba ngomhla lulu-1 kuLwezi. UDe Villiers ushayele umkhumbi weqembu lesizwe kusukela ngowezi-2009 kwaze kwaba ngowezi-2011. Nguyena owayehola Amabhokobhoko ngeNdebe YoMhlaba yowezi-2011 eNew Zealand.

Exoxa nelaboHlanga, uDe Villiers ugonyuluke ngesinqumo sakhe sokulaxaza ibhola lombhoxo wangena kupolitiki. Lo mqeqeshi ungaphansi kweqembu likaPatricia de Lille, iGood esungulwe ngowezi-2018. “Ibhola lombhoxo liyohlale lisenhliziyweni yami. Umbhoxo ngikhule ngawo futhi ugcine usuphenduka isikompilo kimina. Inkinga ngombhoxo wukuthi wona awuzange ungihloniphe. Awuzange unginike lolu thando mina engilinike wona. Ikhono lami ligcine limosheka ngenxa yokuthi angihlonishwa yize ngiwusebenzele lo mdlalo. Okwenza ngingahlonishwa yingenxa yebala lami. Kunzima ukuba ngumuntu omnyama ebholeni lombhoxo,” kuchaza uDe Villiers.

Namanje usaphethe umlando wokuba nguyena umqeqeshi wokuqala omnyama ukudla iNew Zeland eDunedin. “Ngikhethe ukushiya ebholeni lombhoxo ngigxile kwezepolitiki ngoba yilapho ngizizwa khona ngamukelekile. Umphakathi engiphuma kuwona uyawahlonipha amagalelo ami. Umphakathi ufuna abantu ozobukela kubona. Mina ngiyilolo hlobo lomuntu. Le nto yokuhola yinto engizalwe nayo. Umbhoxo unepolitiki yakhona futhi awubafuni abaholi abamela into yawo. Ngakho asikho isidingo sokumosha umfutho wenza into obona kahle ukuthi awamukelekile kuyona. Ngibone kungcono ngiye lapho ngamukelekile khona. Lapha kupolikiti umphakathi ukholwa wukuthi ngingenza umehluko yingakho ungiphakamisile,” kuqhuba yena.

Ngesikhathi ememyezelwa njengomqeqeshi waMabhokobhoko ngowezi-2009, wazifaka emabhukwini omlando eba ngumqeqeshi wokuqala omnyama ukucija iqembu lesizwe.
“Ukudeleleka engikuthole ebholeni lombhoxo yikona okwenze ngafuna enye into ezongijabulisa futhi engizozizwa ngamukelekile kuyona. Umbhoxo yiwona ongenze ngakhetha ipolikiti. Ngifuna ukwenza umehluko empilweni yabantu. Empilweni uma wenza into ujabule uhlale uzovuna izithelo ezinhle,” kusho uDe Villiers.

Ngaphambi kokuthatha izintambo kuMabhokobhoko, uDe Villiers uke walolonga iqembu lesizwe lika-Under-19 nelika-Under-21.
“Inhloso yami enkulu wukulwela izidingo zomphakathi. Mina ngikhulele kuyona le ndawo yasePaarl. Ngiyazi ukusuka nokuhlala. Kusukela kudala futhi namanje le nto isenzeka, umphakathi wakithi usele uma uwuqhathanisa nezinye. Le nto yokungalingani ngokobuhlanga isekhona yize sesiphila ngaphansi kukaHulumeni wentando yabantu. Kudala saqala ukulwa lempi. Ngikholwa uma nginganikwa ithuba ngingakwazi ukuqhamuka noguquko. Abantu bakithi kumele bahlonishwe ukuze bezokwazi ukuzethemba baphinde bakholelwe kubona,” kubeka uDe Villiers.

See Also

Ngowezi-2009, Amabhokobhoko agila izimanga ngaphansi kukaDe Villiers. Adla ubhedu kuTri Nations edlisela ogageni amaqembu afana noNew Zealand ne-Australia.
“Abantu bakithi basacindezelekile. Yiyo into esifuna ukulwa nayo. Abantu bakithi basahlupheka. Sifuna ukulwa nobubha. Kumqoka ukuthi siguqule indlela yokuphila. Inhloso yethu wukulalela izikhalo zomphakathi bese siqhamuka namaqhinga okuguqula izinto. UMdali ungibusisile ngekhono lokuhola futhi manje sekuyisikhathi sokuthi ngisebenzise lelo khono ukusiza abantu bangakithi. Ngikulungele ukunika abantu bakithi konke okubafanele,” kusho uDe Villiers.

AMabhokobhoko adonsa kanzima kuRugby Championship. Aseshaywe imidlalo emithathu ilandelana. Aguqiswe yiNew Zealand ngali-19/17 ngeviki eledlule kanti ngaphambi kwalokho abeshaywe yi-Australia ngama-30/17.

“Indlela esidlala ngayo iyazelisa. Angiqali ukukusho lokhu. Ngathi uma ngikuphakamisa lokho ekuqaleni konyaka abantu kwathi abangidle bangifele. Sinabo abadlali abanekhono kodwa abasetshenziswa ngendlela efanele noma ngokwekhono labo. Okwenzeka manje okungethusi. Sivuna esikutshalile. Abadlali abasakhuliswa ngendlela efanale. Thina sesidlalela imiphumela. Yebo, imiphumela imqoka kodwa kumele sibe nesiko lethu lokudlala.” kusho uDe Villiers.
Ngempelasonto, elakuleli lizotholana phezulu nama-All Blacks eRobina Stadium ngele-12 emini kusasa.

Scroll To Top