Now Reading
Kukhona amabhuku asivezela khona ngoKhongoloise ekudingisweni
Dark Light

Kukhona amabhuku asivezela khona ngoKhongoloise ekudingisweni

Kuliqiniso elingephikwe ukuthi iNational Party (NP)  yamaBhunu yayinezingede ezicije kakhulu . Zazikwazi ukuthi nazo njengabalweli benkululeko zithweswae amacala “okuvukela umbuso” zigwetshwe zibhadle njengawowonke umuntu eRobben Island. Lokhu kwakwenza kungabi nokusola ukuthi kuboshwe umhlola.

Elinye iqiniso yikuthi ngesikhathi sombangazwe kwakungabhekiwe ukuthi wawufundile noma wawungafundanga ngenkathi aboHlanga bengena emzabalazweni. Abaningi babewela imingcele beyoba ngamasosha omzabalazo ukuzobhidliza umbuso wobandlululo.

Ngesikhathi sombangazwe ikhwelo lalithi ‘phansi ngobuhlanga’ abalweli benkululeko ababe munye egubhekaneni nesitha. Kwakuthiwa akungabi bikho ukucwasana kokhuluma iTshiVenda, ixiTsonga/ isiShangane, isiPedi,isiSotho, isiTswana, isiNdebele, isiSwati, isiXhosa noma isiZulu.

Uma ufunda izincwadi ezehlukene ngoKhongolose kulokhu kuvela ukuthi wawugubuzelwe yizimpimpi usasesekubhaceni. Kwakunokukhiphana inyumbazana, babeyinhlakanhlaka, babeyinxakanxaka, babenobuzwe, babenezimpimpi ngaphakathi nangaphandle kwezwe.

UDaluxolo Luthuli watshelwa yiSecurity Branch uRooi Rus Swanepoel eboshiwe ePretoria Central Prison ukuthi babepotshozelwa lonke ulwazi nge-ANC ngababeseduzane no-Oliver Tambo nabakwamanye amazwe.

Kwakusekubhaceni lapho abaningi baguqula umqondo bathi bona ngeke bafe kodwa bazohamba bayofunda. Ekubeni ngenkathi bebaleka eNingizimu Afrika babethi bayofunda ezempi. Kwabakhona abaqhubeka nokujoyina amasosha njengoba babebaleke eNingizimu Afrika bethi babeyoba ngamasosha oMkhonto wesizwe. Kwaqala kwaba ile-ANC ecwasana yodwa njengoba sibona manje. Ababefundile bazibona bengcono kunababengamasosha.

Iqiniso lithi iningi labaholi boHlanga babanezingxoxo namaBhunu ngaphakathi nangaphandle ezweni bengesatshwa ngabelungu. Okusho ukuthi abelungu babazi ukuthi babezobadansela, namanje basadansela isiginci sabamhlophe hhayi saboHlanga, uma sebephathiswe izwe. Akukho okutshengisayo ukuthi bonke laba baholi abakhona nangenkathi yoMandela babesatshwa ngabelungu.

Kuyavela encwadini ethi ‘Umkhonto Wesizwe, fighting for a divided people’, eyabhalwa nguDaluxolo Luthuli noThula Bophela ukuthi ngowe-1965, bonke ababesaba ukuba ngamasosha babehlala eMtoni bencamela ukuyofunda. Ababezoba ngamasosha babehlala eLuthuli Camp, eKongwa Camp eTanzania, kanye nabanye ababevela kwamanye amazwe.

Sicace lapho isithombe sokuthi abe-ANC basebevele becwasana ngokuthi owayejoyine uMkhonto Wesizwe wangafunda, wayengelutho emehlweni ababethi bazofunda bazuze imfundo, baphathe izwe. Liphi lona izwe elizophathwa ngumuntu omnyama. Akukho okunesisindo ngempela nokubambekayo esingathi bakwenzele abantu abamnyama bakubo.

Sekuyacaca futhi ukuthi indaba yokufunda kwabo ayisizanga lutho ekuvezeni izinto ezintsha uma sebephathiswe izwe, ukuze bengeze ulwazi lwabo phezu koselukhona. Okugqamayo sabona abafundile besezikhundleni beba ngamasela abanye babo. Okusho ukuthi ukufunda kusho ukuba ngamasela uma sebephathisiwe.

Kunengwadla yokuthi abanye balabantu njengamanje sikhuluma basezikhundleni kuhulumeni, komasipala nakwezinye izindawo. Baze bacishe babakhohlwa ababenabo ekubhaceni ngoba bengazange bafunde njengabo. Lokho kuyabonakala kusenobumpimpi phakathi ngokuba bahlakazane bodwa.

Ababengamasosha babencikiselwa ngosizo ekubhaceni. Baze bancamela ukuba bazisize bona ngaphandle kokuxhaswa yizinhlangano zabo ukuze baphile.

Ubunhlakanhlaka ku-ANC akuqali manje, kusenabaseyizimpimpi. Kusenabayiqhubayo inqola yokuhlakaza lo-ANC owabenza bazuza ontabakayikhonjwa, baze babasezikhundleni eziphezulu. Sebezibona bengcono kunozakwabo.

See Also

Ekhasini lama-40 kuya kwelama-45 encwadini eyabhalwa nguDaluxolo Luthuli noThula Bophela, kubhalwe ukuthi ngowe-1965 aboMkhonto Wesizwe beseRussia ukuyoqeqeshwa ezempi kwaba nokunukana ukuthi umkhuzi wabo wabe eyimpimpi yamaBhunu. Kwaze kwagwazeka omunye ngephutha, eqonde ukujuqa umkhuzi wabo.

Kanti nencwadi ebizwa ‘The Lusaka Years: The ANC in exile in Zambia’,1963-1994, iyabuveza ubumpimpi obabukuKhongolese kusukela ezikhulwini ezaziphezulu. Ababeyizimpimpi namanje basekhona ezikhundleni eziphezulu kuhulumeni. 

Uyaqhubeka uThula ukuthi emva kwempi yaseWange ngowe-1967, esesitokisini samaphoyisa ase-Rhodesia osekuyiZimbabwe, wavezelwa ibhuku lezimfihlo elalinamagama abobonke abe-ANC ababesekubhaceni. Ibhuku laliqhamuka emaphoyiseni ezobunhloli aseNingizimu Afrika. Kwamthusa kakhulu ukuthi ayekuthathaphi lokhu ngoba babehambe ngesinyelela.

Akekho phakathi kwaboHlanga ongathi wakhishwa inyumbazana ozakwabo ngoba engafundile, engowasendaweni ethize ngaphambi kowe-1994 wedemokhrasi. Ukukhiphana inyumbazane kwaqala mzukwana aboHlanga sebephathiswe izwe nomasipala. Babachiliza, babakhohlwa abanye ngoba sebengasahlali nabo.

Lesosenzo sokukhiphana inyumbazana senzeka kwaMashu kwa-L  mzukwana sekuthiwa kwakuzosebenza abantu ngokwemfundo emisebenzini ethile. Kwaba nokungaboni ngaso linye. Umbuzo wawuthi kwakungashiwo ngani ukuthi ungajoyini umzabalazo uma ungafundile. Ekubeni kunabasezinkingeni ezibuhlungu nanamanje.

Iqiniso ukuthi abamhlophe abamfuni umholi omnyama ozobonakala ethatha izinqumo ezizosekela abantu abamnyama, bamenza iqaqa behlangene nabanye abantu abamnyama.

Scroll To Top