Now Reading
Kwasuka lokho: Sekuqalile ukudalula ngezipho eziya kumaqembu
Dark Light

Kwasuka lokho: Sekuqalile ukudalula ngezipho eziya kumaqembu

nguMfo waKwaNomajalimane

Kubukeka kusazozwela kumaqembu epolitiki akuleli uma kufika kwezezimali. Lokhu kulandela ukuphasiswa komthetho odalula ukuxhaswa kwamaqembu epolitiki kuleli. Ngokwa lomthetho iqembu kumele libike umnikelo ongaphezu kwezi-R100,000. Lokhu kuba kumthetho nje amaqembu kade eyibula ngoba ethi lokhu kunganomthelela ongemuhle ezikhwameni zawo.   Umthetho uthi njalo ngonyangantathu i-Independent Electoral Commission (IEC) izodalula ukuthi iqembu ngalinye kukhona yini elikutholile. Kulokhu njengoba bekuphela inyanga yesithathu abe-IEC badalule ukuthi mathathu kuphela amaqembu aveze ukuthi kukhona okungenile. Lawa maqembu yi-African National Congress ( ANC), Democratic Alliance ( DA) kanye ne-Action SA. Kuthiwe imali efinyelele kumambu kube yizigidi ezi-R3. Ngokwesamba kuthiwa ahlomule kanjena :

·       Ku ANC kungene izi-R 10,720,000.00

·       I-DA yona yangenelwa zi-R15,983,751.40 kwathi,

·       Abe -Action SA  bona bangenelwa yizi-R 3,305,090.26

Kwamanye amaqembu bekusathule njengoba engashongo lutho. Kulokho okudalulwayo akuyona imali qobo kuphela kepha kukhona lapho amaqembu eveza khona ukuthi athole usizo lokuqeqeshwa noma ukwenzelwa ucwaningo nokubize imali ethize. Lo mthetho okhona uyakhuluma nangokuxhaswa ngabantu nezinkampani zangaphandle. Lapha ukubeka kube sobala ukuthi abangaphandle banganikela ngemali eyizigidi ezinhlanu kuphela ngonyaka.  Yize izinhloso zalokhu zabe zizinhle njengoba kwabe kuwukunqanda izithebe nomswane wembabala othi ungafika udunge amaqembu kokunye ungcolise isimiso sepolitiki yakuleli, kukhona abazokhala. Kuke kwakhona ukukhala kwabanye ukuthi abaxhasi abathile bazonqena ukwaziwa ukuthi baxhasa bani kakhulu uma bexhasa amaqembu aphikisayo nokungahle kusho ukuthi bazojeziswa uma sekwabiwa imisebenzi.

Kusukwa kude nalolu daba  

See Also

Yize lokhu sekungumthetho kepha kuqale kwaba nzima kungekho ofuna ukuphenywa ibheshu. Ngonyaka wezi-2005 mhla zingama-20 kuMbasa,  iNkantolo eNkulu yaseCape Town (Cape of Good Hope Division) yakhipa isinqumo ecaleni elabe linguNombolo 9828/03. Leli cala lalingodaba lokudalulwa kwamagama abaxhasi ngamaqembu ezepolitiki kuleli. Ekhaleni laleli cala, abamangali kwakuyinhlangano engekho ngaphansi kukaHulumeni i-Institute for Democracy in South Africa (Idasa) yelekelelwa nguNks uJudith February kanye noMnu uBrett Davidson. Kanti ngakolunye uhlangothi abamangalelwa kwabe kungamaqembu amakhulu ePhalamende ngaleso sikhathi okwakuyi-African National Congress (ANC) iDemoractic Alliance (DA), i-Inkatha Freedom Party (IFP) kanye neNew National Party (NNP). UMehluleli owabe elalele icala kwabe kunguMehluleli uGriesel.

Isicelo sabamangali kwakuwukuthi ‘ukwakha inqubomgomo ezoqinisekisa ukuthi amaqembu ezepolitiki, noma labo abawamele kuzwelonke, ezifundazweni kanye nakuHulumeni wendawo, bayaphoqeleka ukulandela iSigaba 32(1) soMthethosisekelo kanye neSigaba 11 noma iSigaba 50 soMthetho 2 Wokuthuthukisa Ukuthola Ulwazi wezi-2000 [(Promotion of Acess to Information Act 2 of 2000) (PAIA)], ukuba badalule isamba somnikelo abawuthole kanye negama lenkampani noma umuntu abenze umnikelo.

Ngaleso sikhathi onke amaqembu avumelana ngazwi linye ukuthi cha awakufuni lokho nokuthe emuva kweminyaka eli-12 athamba awuphasisa umthetho okhona.

Scroll To Top