Now Reading
ISihlalo sikaZulu: Kulokhu uhulumeni kuyomele akhethe amagama
Dark Light

ISihlalo sikaZulu: Kulokhu uhulumeni kuyomele akhethe amagama

ISihlalo sikaZulu singezinye ezihlonishwayo emhlabeni. Lokhu kungenxa yezinto ezahlukene phakathi kokunye wukunqoba kanjalo nokuma mpo kwaso ngaphansi kwengcindezi yemithetho yamaKoloni kanye noHulumeni wamadlagusha. Okunye okwenze kwaba nalokhu kuhlonishwa kube ngumsebenzi weSILO esidala, uMdlokombane ohlale kuso iminyaka engama-49.   Udumo kanjalo nokuhlonipheka koMdlokombane kwenze uhulumeni wakuleli kuzwelonke nakuso isifundazwe iKwaZulu-Natal wamukela ukuthi iSihlalo sikaZulu simqoka ekubusweni kwezwe.

Phakathi kwezinto uMdlokombane azithengisela uhulumeni kwaba yiMikhosi kaZulu. Ngaphandle nje kokuthi lemikhosi iqhakambisa isiko-mpilo likaZulu kepha khona lapho isondeza izinkulungwane zabantu nokwenza iSihlalo sibe namandla.

Ngalesi sikhathi sonyaka nje iMikhosi kaZulu iyadedelana njengoba kusuka ngoNcwaba bekuba noMkhosi woMama kwaKhangela, kulandela owoMhlanga eMachobeni, kuze ofanayo eNyokeni bese kuvala oweLembe oba KwaDukuza. Kuyo yonke lemikhosi bekukhona izinto ezimbili; ukwesekwa kwayo nguhulumeni kanye nokusingathwa kwayo yiMbube. Kulokhu kokubili bekungekho ukungabaza. Kungalesi sizathu kube sekudida manxa uhulumeni esikhathini nje esingamasonto amabili esekhuluma amagama ahumusheke ngezindlela ezingefani mayelana neSihlalo kanye nemikhosi kaZulu.   

Kuqale isimemezelo sikaMengameli wezwe uRamaphosa nokuvele ukuthi uthi ngeke asikhiphe isitifiketi sokuthi ngubani ISILO ngenxa yombango osaqhubeka. Kuthe kusenjalo kwavela izindaba zokuthi uHulumeni oholwa nguMnu uSihle Zikalala uthi ngeke uyixhase noma ube yingxenye yemikhosi kaZulu kuze kube ‘ingxabano ekhona’iyedlula.

Kuthini ukukhuluma?

Lokhu kukhuluma akuqondakali ngoba kuhumusheka ngokuthi uma uhulumeni engenzanga izinto ezithinta uZulu, okuwukubekwa kweNgonyama noma imikhosi kaZulu kusho ukuthi inqola ngeke iqhubeke. Ngakolunye uhlangothi kuhumusheka ngokuthi uhulumeni useguqule indlela abuka noma athatha ngayo osekhonjwe njengeSILO esiseSihlalweni. Uma uMengameli ethi ngeke asikhiphe isitifiketi usho ukuthi kasikho ISILO kaZulu. Uma uhulumeni wesifundazwe ethi ngeke axhase imikhosi abeyixhasa yonke leminyaka usho khona ukuthi lokhu ukwenza ngoba uZulu kanaNkosana engasingatha imikhosi yakhe.

Lokhu kuphambene nabekwenza ngaphambilini njengoba kuqale kwayiPhalamende elihalalisele ISILO esisha. Kwaphinda kwanguye uNdunankulu uZikalala ophikelele koMkhulu eyokota ISILO esisesihlalweni. Yena futhi uhulumeni uhlinzekela ngezokuphepha nokushiya imibuzo ukuthi lokhu ukwenza ngaliphi uma uZulu ungenaNkosana?

Kwisenzo esikhombise ukuthi kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kukahulumeni neSILO esisihlalweni, kuthe lapho uhulumeni ethi ngeke abe yingxenye yemikhosi kepha waqhubeka owaseNgwavuma eMachobeni. Kanti kulempelasonto kulindele kuqhubeke eNyokeni, kusuke lapho kube nomgubhu ngempilo yeLembe KwaDukuza.

See Also

 Lokhu kukhuluma kufakazelwe nanguMntwana waseZibindini zamadoda, nothe

“Kulenyanga kaMandulo iSILO samaBandla onke iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini uzogubha iminyaka engama-37 ISILO uZwelithini kaBhekuzulu noNdlunkulu uShiyiwe Mantfombi ka Sobhuza (okungabazali baso ISILO) basungula loMkhosi woMhlanga ngonyaka we-1984. Lomgubho uzoqala esiGodlweni eMachobeni mhla zi- 4 kuMandulo onyakeni ophezulu lapho kuzosetshenziswa ubuchwepheshe besimanje ukuhlangabezana nemigomo yoKhuvethe. “Ngaphambi kwenkulumo yeSILO ezogxila kakhulu ekusungulweni kwaloMkhosi, ISILO sizokhanyisa amakhandlela amabili ukukhumbula impilo yeSILO neNdlovukazi abasishiye kuwo lonyaka ophezulu” kusho isitatimende.

Uphinde oweNkosi wathi: “Ngaphezu kwalokho, iNdlovukazi uGwabini uzohola oNdlunkulu beSILO esikhotheme abazokhanyisa amakhandlela angama-37 azobe ebanjwe yizintombi ezingama -37 ukukhumbula uhambo lwaleminyaka ISILO neNdlovukazi abaluhambile nezintombi zomhlanga. IMbube (eseSihlalweni) inxusa bonke oNomehlo eMkhanyakude namaphethelo ukuba bagqugqumezele izintombi ukuba zivunule emakhaya ngosuku lomhla zi-4 ngehora leshumi nanye zihloniphe lomkhuleko”.

Lokhu nje kukodwa kufaka uhulumeni ekukhulumeni kokuthi ubethi uzongeseki nje ubesho ukuthini. Kuyothi kuphela uMandulo kuyobe sekuzwakala ukuthi engabe uhuluneni uthini nokuthi uZulu wona uthini ngalokho okushiwo nguhuluneni. Kuyobonakala ukuthi okushiwo nguhulumeni usamile yini ukuthi iNkosana kayikho KwaZulu. Ngamafuphi uhulumeni kuya phambili kumele aphumele obala ngakushoyo, futhi uma ekholelwa kukho akuchaze ame nakukho ngoba loku kokude eshaya ungqimphothwe kuzoqhubeka nokudida.

Scroll To Top