Now Reading
Ukushabalala kwephupho lezwe oluwuthingo lwenkosazana
Dark Light

Ukushabalala kwephupho lezwe oluwuthingo lwenkosazana

“Ngeke kuphinde mpela mpela ukuthi leli lizwe elihle kangaka lizithole kunokucindezelwa komunye ecindezelwa ngomunye.” “Singena esivumelwaneni sokuthi sizokwakha umphakathi lapho wonke umuntu waseNingizimu Afrika, omnyama nomhlophe, ezohamba ngokuziqhayisa, ngaphandle ngokwesaba ngaphakathi, beqinisekiswe ngelungelo lesithunzi somuntu elingaqhubulukushi – isizwe esiwuthingo lwenkosazana esinokuthula kusona nasemhlabeni.”

LAWA ngamazwi ashiwo nguMengameli wokuqala weNingizimu Afrika ekhululekile uMhlonishwa uNelson Mandela. Usuku kwakungu mhla ziyisi-9 kuNhlaba ngowe-1994 ngesikhathi ebekwa ngokusemthethweni kwesobuMengameli. Ngokungangabazeki, lawa kwaba ngamazwi elapha abantu abaningi, kubacindezelwa nakulabo ababengabacindezeli. Adala ithemba lekusasa elingcono kuneyizolo.

Ngenyanga ezayo kuphela iminyaka engamashumi amabili nambili uMengameli uMandela aphimisa la magama kanti futhi siseminyakeni emithathu edlula emhlabeni. Kusuka lapho kuningi osekwenzekile nokubukeka kuphazamisa iphupho lezwe elibumbeneyo. Kuningi ukudideka ezweni, kusuka emiphakathini kuya ebuholini. Yize abaholi bezama ukukugwema ukusho kepha izakhamuzi zakuleli sezibuyele emigodini yazo ezabe zikuyo ngezikhathi zombangazwe. Kukhona ukwesaba ukuthi engabe iyakuzala nkomoni. Izakhiwo ezifana nePhalamende kanye ne-Union Building ezabe ziwuphawu lokunqoba ngesikhathi okaMandela ebekwa khona nalapho ayehola khona izwe seziphenduke uteku noluhoho.  IPhalamende, inkundla yabantu isiphenduke inkundla yokunindana ngenhlamba.

Yize kukhona izakhamuzi zakuleli ezingakukhomba njengemivuzo yenkululeko, kusuka emindenini esinendawo yokukhoselisa ikhanda esinogesi namanzi, imindeni nemiphakathi esibuyiselwe umhlaba owathathwa kokhokho yathola nesibonelelo sikaHulumeni. Iqiniso lithi kukhona okukhathaza umphefumulo weNingizimu Afrika. Lesi yisikhathi lapho abavoti, ikakhulukazi aboHlanga, bezibuza khona ngamandla evoti labo. Lokhu kubukeka kudalwa wukwanda kwezinqumo ezithathwa ezinkantolo, hhayi ePhalamende. Muva nje izinkantolo seziphenduke ozwilokugcina ekubusweni kwezwe.

Kwampuzi edla emini

Izwe elabe ligabe ngomlando womzabalazo oqotho namuhla selibalwa namanye aphethwe ngamaqola. La maqola kakubona osikhotheni kepha ngabaholi kanye nezinjinga asebephendule leli leNdlovukazi naMakhosi kanye namadelamzimba umhume wabaphangi. Ezweni elabe lilwela ukuhlonishwa kwamalungelo namuhla amalungelo lawa aselihawu lokunyundela nokujivaza amasiko kanye nezinkolo zabanye. Isimo somnotho siya ngokuba sibi kwaboHlanga. Lokhu okwabe kushiwo ngowayenguMengameli wesibili kuleli uMhlonishwa uThabo Mbeki womnotho ohlukene izigaba ezimbili kuya kucaca bha ngoba naye washiya kunjalo. Naye wayekuthathe kuMhlonishwa uMandela. Ngesikhathi sokubusa kukaMengameli uZuma konke ukuqunjelwa okwasuka ngesikhathi sikaMandela kuphumele kuso. Imifantu isicace bha, nephupho lezwe eliwuthingo lwenkosazana liya ngokuya lishabalala. Abathi bayaqoqa kuyaphunyuka, amathumbu engulube.

Okuqaphelekayo ngesimo esikhona wukuthi leli lizwe liya ngokuya lihleleka kabusha nxa kufika kwezombusazwe. Ngonyaka we-1994 iqembu elibusayo labe lingaconsi phansi kubacindezelwa, labe lithathwa njengomkhululi. Lokhu kwafakazelwa yizinombolo elavotelwa ngazo. Labuye lafakazelwa nawukwamukelwa kwabaholi kanjalo noHulumeni oholwa yilo ezakhamuzini zakuleli kanye nezamazwe omhlaba. Nokho lokho sekuguqukile. Namuhla iqembu elibusayo selijijimezwa nsuku zaphuma. Imibhikisho enodlame isiyinsakavukela umchilo wesidwaba. Ekhuluma ngoLwesithathu eLimpompo, uMengameli wezwe wexwayise ngobungozi bemibhikisho enodlame okukhomba khona ukuthi kuyazwela.

See Also

Yena futhi uMengameli ekhuluma emgubhweni wesibhicongo saseSharpville sonyaka we-1960, ukuvumile ukuthi okunye aboHlanga abakhala ngakho kuliqiniso kusuka kwezomnotho kuya odabeni lomhlaba. Akuyena yedwa uMengameli ovumayo ukuthi akuhambi kahle kepha ngisho izibalo zikhomba lokho.

Enethunga Isengela phansi

Okusobala wukuthi uHulumeni waboHlanga nosekuthiwa ngowabo bonke abantu awubanga nesibindi esatshengiswa ngowamaKoloni owalithatha ngejozi leli kanye nomnotho walo, owafaka imithetho evuna wona nowenza konke okungumnotho kube ngakuwo. AmaNgisi akuleli lizwe nempilo nomnotho wawo awubufakazi balokho. UHulumeni wentando yeningi awubanga nesibindi sowamaBhunu wona owaguqula izichaka zamaBhunu zaphenduka ababusi bezwe nabaphathi bomnotho wangempela. OwaboHlanga kubukeka unamahloni okusho ligcwale ukuthi ufuna ukufukula aboHlanga. Yebo uyakusho ngemithetho efana no-BEE kepha kuhlale kuno ‘kodwa’. Kuyinamuhla aboHlanga kabakwazi ukuthi lapha noma loHulumeni ngowabo ngakho akenze isiqinisekiso ukuthi uyabafukula. Bangasho kanjalo bakhunjuzwa yiwo uHulumeni ukuthi “wona kawucwasi, ungowabo bonke abakuleli”. Kwedlule lapho bayiswe ezinkantolo besolwa ngokubandlulula isizukulwane salabo ababengabacindezeli, isono nje wukuthi bathe (aboHlanga) bafisa ukubuswa kwabo. Muva nje akasekho owazi ukuthi ingcebo yamaNgisi namaBhunu yenziwa kanjani kuleli, kasekho nofuna aboHlanga bahambe umgudu ofanayo. Inhloso yikho ukuthi aboHlanga babe baningi ngezibalo nje kuphela kepha babe bancane esithebeni sezomnotho. Umbuzo othi yini ebenze baba lapha bekhona aboHlanga eminyakeni engamashumi amabili nambili yenkululeko, ungaphendulwa othi ‘ngabe iwephi’?

Scroll To Top