Now Reading
Indawo yakwaMaphumulo ayisalanga ekuzakheleni izikole
Dark Light

Indawo yakwaMaphumulo ayisalanga ekuzakheleni izikole

Uma sibukisisa kahle futhi sijule ngengqondo, kuyahlaluka ukuthi  aboHlanga esibelamayo babezakhela, babezibambela mathupha izinto. Babengenaso isikhathi sokulinda uHulumeni ukuba abenzele. UHulumeni wayefika esezoqhubeka kokwasekwakhiwe yibona ngezithukuthuku zabo.

Babengeyona le nhlobo yaboHlanga bamanje okuyimina, okuwuwena nabanye esingamavila alinda ukwenzelwa uHulumeni njalo yize kulula ukukwenza, likhona nethuba. Abebekuphika lokho ngangibacela ukuba basikhombise okuwumbono noma asebekwenzile kwaba yima kungenelela uHulumeni.Kufumaniseka ukuthi akukho bese nenkukhu inqunywa umlomo.

Abanye bakha izikole ngayo yonke inhlobo yokwakha. Babuye bakha imigwaqo, eminye yayo esesiyibonayo seyinetiyela. Kwakungaba into encomekayo newumlando uma kwakungase kuvele ukuthi thina sesakha imigwaqo kwase kungenelela uHulumeni.

Wasibulala ngensini kwakubuhlungu izisu uMnu ‘uShukela‘ Mhlongo, ongurenki meneja wamatekisi aseWorkshop, eThekwini, kasosesheni waKwaMashu, ukuthi sewaze wazikhohlwa amagama akhe angempela waze wavumela elikaShukela ngenkathi ngimbuza. 

Wenaba uShukela  wathi “Kwangumbono kaMnu uNomngezu Mhlongo owanxusa umphakathi wakwaMaphumulo ukuba bazakhele umgwaqo kuze kuyofika ezansi komfula ngasemishini yebandla lamaLuthela. Ukuze kuvuleke indlela yokuba bazakhele izikole ngelinye ilanga. Igama lomgwaqo bathi uNomngezu”.

Wasakha isikole iThulini Primary School umphakathi ngodaka nangamakhadibhodi, eNdukende kweseNkosi uKhomba. Kwelanywa ukwakhiwa kweKhomba Primary School. Kwakugcizelela uShukela noMnu. uSazelo Mkhize abangabandawonye emakhaya.

Umphakathi wakha esinye isikole okuthiwa iSheba Primary School, eBathenjini. USazelo wayichaya indaba ngokuthi kwakubuye kufundwe ngaphansi kwezihlahla ngokunikezelana kwamakilasi. Kwenye inkathi kwakufundelwa esontweni lamaLuthela kwengeza uShukela.

Wathayisela noShukela ngokuthi umphakathi wakha isikole saba phakathi kwabasemaBomvini nabasebaThenjini. KwakuyiNkosi uMthembu eyahlaba isoyi lokwakhiwa kwesikole iHomoyi Primary School. Inhloso yesikole iHomoyi kwakuwukuqeda udushe lowe-1990. Ngamanye amazwi kwakuzofunda izingane eziqhamuka kuyona le miphakathi okungowasemaBomvini nasebaThenjini.

Wabalula uShukela ngokuthi wabamba iqhaza ekwakhiweni, ezintweni ezehlukene zesikoleni iHomoyi. Kwafundisa eThulini umnawakhe uMnu uSazi Mhlongo, ongumengameli wenhlangano yabelapha ngokwendabuko. Wagcina esenguthishanhloko esikoleni iVukile High School okwakulalwa, kufunde ababengabafundi.

IVukile High School

Wengeza ngokuthi kwafunda eThulini ababengabasakazi oKhozini FM, uMnu uThokozani Mandlenkosi Ernest ‘Gxebalembadada’ Nene owayengusozilimi noMnu uShadrack Ngema owayesakaza ezemidlalo.

Yize uMnu uSihle Makhaye, uShombela, oyiphoyisa laseThekwini engenalwazi ngesikole esakhiwa ngodaka ngakubo oKhahlambeni ngakwintaba iSthundu, kodwa unalo ulwazi ngendawo yangakubo emakhaya lapho umphakathi wazakhela kuqala isikole ngodaka, nangoyo yonke inhlobo yokwakha eyayikhona neyayitholakala.

Kwakungumphakathi wakwaMaphumulo, eMakhabeleni kweseNkosi uDlomo, owawubona izingane zawo zidlala usuku lonke ngenkathi ufikelwa umqondo wesikole. Wabhukula, washabasheka,  wafinqa imikhono, wakha umfelandawonye wokuzakhela izikole .

Kwaqalwa ukwakhiwa kwesikole ababesiphahleka ngodaka kwazise ukuthi iyona nhlabathi eyayiseduzane lapho bakhele khona. Kwakungomncane nomdala owayebambe iqhaza ekwakhiweni kwezikole.

Isikole basiqamba ngokuthi iMahlokomane Primary School kodwa akanalwazi ukuthi kwakungobani othisha bokuqala ababefundisa khona. Isikole iMahlokomane Primary School sesazuzisa abaningi.

See Also

Kwafundelwa esikoleni esasiwudaka iminyaka lapho kwaze kwafika khona isikhathi sokuthi udaka lwalubuye lubhidlike ikakhulukazi ngezimvula ezinamandla. Kwakuqhutshekwa nokufunda kungabi ndabazalutho.

Ngaphesheya komfula uMvoti nakhona umphakathi wasesigodini eChibini kweseNkosi uMlamula Ngcobo wenza njengabaseMakhabeleni. Kwagcizelela uMnu uMzuvele Ngcobo waseChibini, urenki meneja wamatekisi aseThekwini, kasosesheni iNorth neSouth Beaches, ukuthi abazali bakhe baqala isikole befundela esontweni.

Kwathi kunganda isibalo umphakathi waqala wazakhela isikole ngodaka. Wonke umuntu waseChibini wazihlupha ngokubamba iqhaza ekwakhiweni kwesikole. Kwafundwa iminyaka kwayima uHulumeni akhela izingane zaseChibini isikole.  

Kunabathi  indawo yakwaMaphumulo yasuselwa esibongweni sakwaMaphumulo futhi igabe ngentaba iSthundu.Kanti kuyakhumbuleka uMnu ‘uVovanda’ Maphumulo ubabomdala kaSibongiseni, owayehlala KwaMashu kwa-E, ukuthi kubo kukwaMaphumulo.

Isifundo esiwumlando ngomphakathi waboHlanga basemakhaya owazakhela izikole.Into egqamayo kulokhu ukuthi aboHlanga noma abantu abamnyama phambilini babengakangenwa umoya wezikhova,ubupolitiki nobumbusazwe empilweni yabo.

Njengoba manje bonke aboHlanga,sonke singaboHlanga sesabuswa kakhulu ilezi zinto ezimbili engizibalule ngenxa  kuze kweve ngisho nalapho kungangeni khona. Bese siyehluleka ukuzibalulela, ukuzicubungulela, ukuzetshisela ngokwethu. Ingoba asisakholelwa kumazibonele, umabhekashiye. Bese ziyonakala izinto zibe muncu kube kungafanele.

Scroll To Top