Now Reading
Igula lomnotho waseNingizimu Afrika lichitheke unomphelo
Dark Light

Igula lomnotho waseNingizimu Afrika lichitheke unomphelo

Ezinsukwini ezingengaki iNingizimu Afrika izobe ikhumbula usuku lokuzalwa kwendoda ethathwa njengo‘baba wesizwe’, uMnu uMandela.  Lo mholi uluphawu lobunye eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele. Nokho nonyaka lolu suku lokuzalwa kwakhe luzokhunjulwa ngaphansi kwezimo ezinzima lapho izwe nabantu balo bembathwe yizibhelu ezingagcinanga nje ngembubhiso kwingqalasizinda, ukutastshwa kwempahla kepha sezinezidumbu phansi.

Ngesonto eledlule ElaboHlanga ungakaqali lomsindo libike ngeminyakazo eyahlukene nehleliwe kanjalo nokusabela ukusabalala kwemibhikisho. Nokho umonakalo obikwayo nobonakala nsukuzaphuma ukhomba ukuthi akekho obelindele ukuthi isimo singaba lapho sikhona. Lokhu kucace ezimpendulweni kanjalo nasezethulweni zezikhulu zikaHulumeni kusuka kuMengameli.

Enkulumweni yakhe yangesonto uMengameli uzame ngawo wonke amandla ukuthi udaba obelubikwa KwaZulu-Natal nokuboshwa kukaMnu uZuma ukuba lungabi solimini lwakhe kepha isizwe sibheke udaba lokukhula kwezibalo zalabo abahaqwe wukhuvethe. Okunye uMengameli nabeluleki bakhe abakuzamile uma kusaqalwa wukuvezela umhlaba ukuthi okwenzakalayo kwenzeka nje kusifundazwe esisodwa kanye nengxenye encane yeGauteng.

Lokhu bekumqoka ngoba iKwaZulu-Natal neGauteng imqoka kakhulu kumnotho wakuleli. Ichweba  laseThekwini ngelikhulu nelimatasa ukuwedlula onke eSub-Saharan Africa. Ngonyaka lisebenza umthamo ongamathani ayizigidi ezingama-31.4. Lingelesine engxenyeni eseningizimu yomhlaba elidlulisa iziqukathi ezibalelwa ezigigidini ezi-4.5 ngowezi-2019.

Kuqala lezi zibhelu injolozela ibisemgwaqeni emikhulu ephuma nengena KwaZulu-Natal nayilapho amashumi amaloli ethungeliwe kubalwa namalaloli ayiqandisi athwala izithelo zasebusika. Izingxenye zikaN3, umgwaqo omkhulu oxhumanisa iTheku neLimpopo neMpumalanga kuvaliwe. Inhlangano i-AgriSA ihlawumbisela ukuthi iletha izithelo zasebusika njalo ngeviki eThekwini ezingaba yinani lezigidi ezingama-R592.

Inkampani enkulukazi yezokuthutha impahla iMaersk South Africa ithi: “Udlame olwenzeke kuN3 lusithintile ngandlela thizeni, ukubhekelela ukuphepha kwezisebenzi zethu sinqume ukumisa ukusebenza kwamaloli, izindawo zokuqandisa nedepho okuseThekwini. Okumayelana nezikhathi zasolwandle okwamanje akukamiswa ngoba ichweba lisasebenza. Nokho sisiqaphile isimo ukuze siqalise ukusebenza uma sekuphephile.”

Ezinye izinqapheli zomnotho zithe ngomthelela emnothweni weTheku, umnotho weTheku ngokwempahla egciniwe ulahlekelwe yisigidigidi esiso-R1.5, kwaba nomonakalo wezigidigidi ezili-R15 wezakhiwo. Bahlawumbisela ukuthi abahweba emgwaqeni bayizi-50,000 namabhizinisi ayizi-40,000 kungenzeka ukuthiathintekile kulolu dlame nokuzitapela.

UMnu uPeter Attard Montalto ongumhlaziyi wakwa Intellidex uthe umthelela emnothweni weTheku ubalelwa ezigidigidini ezingama-R20. Sewu wonke umnotho weTheku othikamezekile ubalelwa ezigidigidini ezingama-R50 nokulahlekelwa komnotho okuyizigidigidi ezingama-R40 noma ama-0.7% omnotho.

Abe Business Leadership South Africa balinganisela umonakalo ngaphezu kwezigidigidi ezi-R5 kulokho okphathelenene nokuthengisa kuphela.Zingaphezu kwama-200 izinxanxathela yezitolo ebezisophiwe, izitolo ezingaphezu kwama-800 zigqekeziwe kwatashwa ezilikhulu zashiswa ngokusho kweSikhulu Esiphezulu uBusi Mavuso . Phakathi kwezinkampani ezizikhotha amanxeba kubalwa iMakro, uBoxer, uCashbuild, uClicks, uMr Price noSteers kanye noWimpy. Izitolo ezinamagama adumile seziqalile ukubala umonakalo eGauteng naKwaZulu-Natal.

Zili-109 izitolo zakwaMr Price ukutatshwe kuzo. Kwathi ezingama-539 zavalwa, ezokudla ezidumile kulinyazwe ezingama-99 futhi azisebenzi kumanje. Izitolo zakwCashbuild zingama-36 ezilinyaziwe kumanje azisebenzi.

Umnotho wendawo uhangulekile

Omunye umnotho okusobala ukuthi uthintekile ngowendawo. Amabhizinisi amaningi ezindaweni zakobantu athintekile kusuka kuzinxanxathela kuya kumabhizinisi abantu bendawo. Ekhuluma nelaboHlanga, ungoti wezomnotho uMnu uGugulethu uXaba uthe kusazozwela.

See Also

“Akuyona imfihlo ukuthi lokhu okwenzekile kuzowuguqisa umnotho wendawo. Kuqala nje kuzinxanxathela ebezisondeze amabhizinisi amaningi kobantu. Njengoba iningi lawo libhujiswe ngomlilo nje okusho ukuthi abantu bendawo kuyomele bamelane nezindleko zokusuka ngase makubo beyothenga kwezinye izindawo okusho imali kubo. Okunye lokhu kusho ukuthi umnotho noma imali obekumele ingene kuleyo ndawo isizoya kwezinye izindawo kakhulukazi ezindaweni ezingaphandle kwamalokishi nasemakhaya”, kusho uXaba.

Uphawulile futhi ngokuthi kukhona lapho aboHlanga abanamabhizinisi abashayeke ngqo. “Khumbula kukhona abakwethu asebengene emnothweni, abanamagalaji, izindawo zokudlela namaloli. Uma bekushiswa ke bekungabuzwa bala kepha bekubhujiswa nje nabo ke laba boHlanga abebesathuthuka bahangulekile kulomlilo”, kusho uNonkosi.

Abezinyunyana nabo bathi babona inhlekelele banxusa ukuba uHulumeni angenelele. AbeCosatu bathe: “Kunesidingo esiphuthumayo ukuqedela izingxoxo mayelana nesibonelelo ukuze kulekelelwe izigidi zezakhamuzi ezingasebenzi.”

ICosatu ithe izimali zokulekelela kule nhlekelele kufanele zifake lokhu:

  • Izijumbana zokudla emiphakathini okumanje engenamali noma engendawo yokuthenga ukudla.
  •  Kubuyiswe isibonelelo sokhuvethe esingama-R350 kuwo wonke umuntu ongaqashiwe ezweni lonke.
  •  Isibonelelo semishwalense esiqhamuka ezinkampanini zomshwalense neSASRIA kulawo mabhizinisi nezindawo ezilimele.
  •   Isikhwama sabaphelelwe wumsebenzi i-UIF esiyisibonelelo sokhuvethe  iTERS ezisebenzini zaseKZN naseGauteng abasebezolahlekelwa yimiholo njengoba izindawo abasebenza kuzo zicekeleke phansi.
  •  Ukukwazi ukudonsa empeshenini ezisebenzini ezingsaholi nalezo ezidonsa kanzima.
  •  Ukuxegiswa kwamareythi nentela kamasipala emabhizinisini athintekayo.
  •  uHlelo Lokuboleka Oluqinsekesiwe olwenziwe kabusha oluzosiza izinkampani zakhe akbusha.
  •  Inqubomgomo yemboleko nomshwalense wokukhokhela ikhefu ezisebenzini ezithintekile namabhizinisi.
  •  Ukuphinda kathathu isabelomali soHlelo Lwezokuqashwa LukaMengameli lusuka ezigidigidini ezili-R11 kuya kwezingama-R33 ukuze lukwazi ukwakha imisebenzi enyizigidi ezimbili.
  •  Ukwenza kungakhulunywa nje ngomlomo kukaHulumeni namabhizinisi ukusimamisa ukutholakala kwezidingo ukuze kusize kuhlenge izinkampani nemisebenzi eminingi.

“Ukubhekana nenhlekelele uHulumeni waseNingizimu Afrika awunakho ukwenza ngokunye ngaphandle kokuyeka uhlaka lokusebenza olunzima ukhethe uhlaka lokusebenza lwenqubomgomo yezezimali enwebekayo,” kusho iCosatu. Uma kuqhathaniswa izikweletu izwe elikuzo ngenxa yokhuvethe nezinye izidingo zezwe kanjalo nomonakalo owenzeke emnothweni kulezi zinsuku ezinhlanu kusobala ukuthi umnotho wakuleli obuvele unteka usulelele ngesisu nokuyothatha isikhathi ukuthi usimame.

Scroll To Top