Now Reading
UNgqongqoshe ubafuna befingqe imikhono abagogodile kwezolimo
Dark Light

UNgqongqoshe ubafuna befingqe imikhono abagogodile kwezolimo

Esikhathini lapho umnotho uzika ngamandla futhi kunesikhalo esikhulu ngezibalo zentsha engasebenzi, kunenhlansi evelayo esifundeni iKwaZulu Natal. UNgqongoshe Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya, uMaSithole Moloi, wethule ngokusemthethweni uhlelo lokutshalwa kwentsha egogodile emapulazini.

Lokhu kwenzeka nje kunesikhalo sokuthi amapulazi anikezelwe nathengwe aboHlanga ayaxhugela, amanye agcina esengamafusi. Ngaphandle kwezinkinga zezimali, esinye isizathu esinqala esifadalalisa amapulazi ukungabi nabaphathi abanolwazi namakhono anzulu ezolimo.
Intsha efakwe emapulazini ali-109 ukuyolekelela ingamakhulu ama-4 ngokohlelo i-Unemployed Agricultural Graduates Programme (UAGP). Isizinda esisebenza ngezibalo, iStatistics South Africa, sisanda kubika kuzwelonke ukuthi izinga lentsha engasebenzi selenyuke lafika emaphesentini angama-46.3, ekwateni lokuqala nonyaka, okulizinga eliphezulu kunawo wonke ekwake kwafinyelelwa kuwo kulabo abaneminyaka esukela kweli-15 kuya ema-34 kusukela ngowezi-2008. Kulezi zibalo instsha egogodile engasebenzi ingama-9.3%.

Lesi esinye sezinyathelo emkhankasweni wokuvuselela amapulazi ayi-1 500 angaphansi kohlelo lokufaka aboHlanga embonini yezolimo nokubuyiswa komhlaba. “Njengoba kunentsha egogodile engaphezulu kwama-400 efakiwe emapulazini, sesiqale ukuphendula isihlokwana seFreedom Charter esikhuluma ngomhlaba ekufanele kwabelwane ngawo,” kusho uMaSithole Moloi.

Lolu hlelo luzosiza ukuvusa nalawo mapulazi asaba amafusi. UMaSithole Moloi uthe uMnyango unethemba lokuqasha okungenani abagogodile abayi-1 000 kulawo abalelwa ezinkulungwaneni ezili-10 azotshalwa uHulumeni kazwelonke ukuletha uguquko embonini yezolimo.

See Also

UMaSithole Moloi uqhube wathi: “Sifuna ukwazi lapho abagogodile bekhona, abasebenzayo nabangasebenzi, abanamabhizinisi abo nokuthi bagxile kumiphi imikhakha yezolimo. Sifuna nokwazi ukuthi amakhono abo ayamanisekile yini nothuthukisa ezolimo ngokwesigaba sesine sokuthuthuka kwezimboni (4IR) nokuthi singatshala abangaki emapulazini ukwenza umehluko.”

Njengoba umnotho wezwe ukhahlamezwe wubhubhane ukhuvethe nje kuthenjelwe ezimbonini ezifana nezolimo ekuthe noma kuhlasela ubhubhane yona yakhombisa ukusimama.

Scroll To Top