Now Reading
Izizinda ezasiza aboHlanga eThekwini namaphethelo
Dark Light

Izizinda ezasiza aboHlanga eThekwini namaphethelo

Ngangingasafundi ngihleli ekhaya,emva kokuphuma esibhedlela ngenyanga uNdasa,ngilulama emilenzeni ngenxa yengozi yemoto ngaseGreenwood Park Station, ngoMasingana zingama-26 we-1974, osukwini lwangoMgqibelo.

Mzukwana uMbhekwa Andreas ‘Shaaba’ kaHoward Khunzi waKwamashu kwa-H,enyangeni uNdasa we-1974, engifaka ugqozi lokuba ngumngane wemitapoyolwazi nezincwadi kuze kube yimanje. Wayethi kwenza umqondo ube bukhali ungakhathali. Wayengikhisa ngenkezo, engifisela ukuba ngumbhali wezincwadi waKwaMashu ngakubo uma sisaphila.

Wayengiphathela izincwadi ayeziboleke ezindlini zomtapowolwazi i-American Cultural Centre, eyayingaphansi kwamahhovisi amanxusa ase-United States of America, ayebizwa nge-U.S Embassy and Consulates, aseThekwini, ebhilidini iDurban Bay House, kunombolo wama-333 emgwaqeni u-Anton Lembede (Smith),ukuba ngizifunde.

Wangethula e-American Cultural Centre, i-A.C.C, ngenyanga uNhlangulana walowo nyaka, sengiluleme, sengikwazi ukuhamba ngaphandle kwezinduku ukuba ngiyobhalisa njengelunga elalizoboleka izincwadi.

Sekwaba ngumlando ukuthi baningi aboHlanga kanye nezindawo emalokishini nasemakhaya zaseNingizimu Afrika ezazuza ngomthelela owawehlukahlukene womtapowolwazi i-American Cultural Centre.

Wayekhumbula uMnu u-Isaac Mthembu ukuthi kwakunguMnu uJohn Dicksen owayengumphathi we-American Cultural Centre, owaba ngowokuqala ukuveza umbono wokusungula kwesiteshi somphakathi esasiseMgungundlovu ngeminyaka yowe-1970, yize engasalikhumbuli igama laso. Njengoba sesizibona seziningi iziteshi zomphakathi ezweni. Kwakwenzelwa ukuba umphakathi uthole izindaba ezazingahluziwe zivela kuhulumeni usabuswa ngamaBhunu.

Sikhuluma njena baningi abazuza imifundaze, bahlolelwa ukuyoqhuba imfundo e-United States of America. Abanye bakhetha ukuhlala unomphelo e-United States of America. Abanye baze babuya emveni kowe-1990, ngenkathi iNingizimu Afrika yayisisezinhlelweni zokuxoxa nokubonisana nezinhlangano, nabantu ababevalwe imilomo.

Kwakungabandlululwa e-American Cultural Centre ngokobuhlanga. Ngamanye amazwi kwaba ngumtapowolwazi wokuqala owawuvumela izinhlanga ezahlukene ukuba zingene khona zizofunda izincwadi, zitape nolwazi. Kwazise ukuthi imitapoyolwazi eyayingaphansi kukaMasipala kusabizwa ngoKopeletsheni yayihlukaniswe ngokwezinhlanga ngaphambi kowe-1976, ikakhulukazi umtapowolwazi oseCity Hall eThekwini.

Ukungabandlululwa ngokobuhlanga e-American Cultural Centre kwenza ukuba thina esasingabafundi okwakunguSigubhu Ernest Zwane, uBonginkosi Patrick ‘BP Ngure’ Dlamini, uThemba Joseph Ngcobo, baKwaMashu kube uMandla Sibeko waseMlaza nabanye abaningi, ukuthatha isinqumo sokuyongena ngobuhlakani eMunicipal Lending Library eseCity Hall eThekwini, yize kwakunemibhalo eyayibhalwe ngolimi lwesiNgisi nesiBhunu eyayithi: ‘Kuvunyelwe abamhlophe kuphela’.

Sekuwumlando ukuthi kwagcina sekuvunyelwe zonke izinhlanga kuyo yonke imitapoyolwazi kaMasipala emva kowe-1978. E-American Cultural Centre kwakusebenza uMnu u-Eliam Manana, uNks.uManono uMaShembe Bophela, uMnu u-Isaac Mthembu, uMnu uDeva Govindsamy. Kwabonakala ngeminyaka yowe-1990 sekusebenza uNks uNothemba Madumo, ongumsakazi wohlelo lomculo i-Urban Jazz emsakazweni iRadio Metro.

Lapha e-American Cultural Centre, kwakunohlelo olwalubizwa nge-Outreach Project, ukusiza imiphakathi. Yasabalalisa imitapoyolwazi ezikoleni zaboHlanga ezisemalokishini nezisemakhaya. Wabakhona umtapowolwazi eMlaza esikoleni iMenzi High School. Wabonakala umtapowolwazi naseNdwendwe, esikoleni uMqhawe High School.

See Also

Ngamkhumbuza uMnu u-Isaac Mthembu ukuthi i-Outreach Project, yase-American Cultural Centre yamthumela nomahambanedlwana wefilimi, esikoleni Isibonelo High School KwaMashu. Kwakuyingqayi eyayihambisana nencwadi esasiyifunda ebangeni kumatikuletsheni we-1979.
U-Isaac ungowokudabuka eNdwendwe, wafunda eNdwendwe North School osekuyiNombika High School. Wafunda eMlaza, eMenzi High School kusenguMnu u-E.S Mathabela uthishanhloko.

Uyakhumbula u-Isaac esikoleni iMenzi ngemiphumela ebabazekayo, kusukela kuseyibanga leshumi okwakuthiwa uForm V. Nanamanje isababazeka imiphumela yebanga leshumi nambili. Seyakhiqiza abahlonishwa abaningi abanamagalelo namaqhaza abawabambile.

Isikole iMenzi sakhiqiza uDkt uMpumelelo Mbatha, ongasekho uDkt uKhenani Makhoba ongoti bolimi lwesiZulu ayefunda nabo. Kube uSolwazi uBonke Dumisa ungoti wezomnotho. UMnu.uRobert Gumede owayesemnyangweni wezomthetho bese kuba umfowabo uMoffat nabanye abaningi abafunda khona. Uma ngikhumbula, uMnu.uCecil Chiliza wayefunda eMenzi, wabangumdlali weLamontville Golden Arrows kanye neKaizer Chiefs. Wayebagadulisa abadlali basezikoleni kanye nabadlali bamakilabhu ebhola.

Wakhumbula futhi u-Isaac ukuthi wayeqala ukubona esikoleni iMenzi High School, okwakubhaliswa ngosuku lokuqala. Kuthi ngosuku lwesibili zishe, kuqale izifundo kulamule ukubhala isivivinyo sokuphela konyaka. Yikhona lokhu okwenza ibe mihle imiphumela ngisho nanamanje. Wawuzizwa ungaphelele uma uphuthe usuku olulodwa esikoleni iMenzi, kube sengathi uphuthwe inyanga yonke.

Phambilini enkundleni zabantu sabalula ngesikole iZakhe Secondary School, Kwamashu kwa-L, ukuthi kwakuyisona kuphela, kowe-1975 kuya kowe-1979 eyayinohlelo olunjalo, okwakufundwa ngeMigqibelo nangamaholidi. Njengoba sesibona manje kwenzeka ezikoleni.

Scroll To Top