Now Reading
Bathi buphelile ububha eMnambithi ekhaya ledayimane
Dark Light

Bathi buphelile ububha eMnambithi ekhaya ledayimane

Isibe ngundaba mlonyeni indawo yakwaHlathi eduze naseLadysmith lapho amalungu omphakathi ekholwa ngukuthi amba idayimane. Abantu bebethutheleka kule ndawo beyomba lamatshe abakholwa ukuthi idayimane. Emveni kokwethulwa kombiko wezazi zezimbiwa phansi amalungu omphakathi anqume ukudayisela abantu abangahlali kule ndawo ukuze baxoshe ikati eziko.

Ngempelasonto uHulumeni kaZwelonke nowesifundazwe bathule umbiko lapho bethe akusilona idayimane leli elimbiwa kwaHlathi. Kodwa lokho akubathenanga amandla njengoba beqhubekile nokumba. Emveni kwalo mbiko kuqaphelekile ukuthi isibalo salabo abebemba sehlile. Labo abebelala khona bavuke ekuseni baqhubeke nokumba abaphelanga umoya njengoba amanye amalungu omphakathi ebike ukuthi awanelisekile ngombiko kaHulumeni. Athi asazoqhubeka ngoba kukhomba kona ukuthi inkulu indaba ngaphansi kwaHlathi.

UMnu uNtuthuko Qwabe ongomunye walabo abebemba uthi usazoqhubeka nokuyincenga le nkomazi kuze kube iyehlisa; “Into esiletha kakhulu kule ndawo ukuthi umbiko awusigculisanga ukuthi akusilona idayimane, kepha uHulumeni ukhuluma izinto zokuthi ufuna ukuvala indawo lokho kusinika izinsolo zokuthi, kuvalelwani uma kungasilona idayimane.

Okunye ukuthi kungani kulokhu kusuka abantu basezindaweni ezikude bese belokhu bethutheleka kule ndawo ukuzothenga le nto ekuthiwa akusilona idayimane. Lokho kuyasimangaza njengabantu abahlala endaweni yasemakhaya ukuthi kungani abantu beyithenga uma kungukuthi le nto ayinalo inani njengoba uHulumeni esho.”

Uqhube wathi bayakuthengisake nakho lokhu okungabizwa ngedayimane sebekhalela naleyo mali encane abayitholayo uma bedayisela labantu abaqhamuka ezindaweni ezihlukene uma bezothenga le nto ukuze nabo bakwazi ukuthi baxoshe ikati eziko.

UNks uScebile Phewa uthi wazi kahle ukuthi akusilona idayimane leli alimbayo kepha isigwaca esihle esishoshayo ingakho lamatshe ewadayisela abantu abaqhamuka kwezinye izifundazwe. “Leli tshe elincane elingaphansi kwelungu lomunwe ngilidayise nge-R1000. Ngilidayisela abantu engingabazi abafika ngezimoto. Ngisazoqhubeka ngilidayise ngoba kusho ukuthi ikhona imali kula matshe,” kusho uNks uScebile Phewa.

UNks uSamkelisiwe Mazibuko uthi inkulu indaba ingaphansi kwelakwaHlathi futhi bafuna ukuqhubeka bondle imindeni yabo. “Ngiyacabanga ukuthi akhona amatshe amakhulu ikona ukuthi akusikhoni ukuthi sifinyelele phansi lokhu esikutholayo thina ilokhu okuncane okukhulu kungaphansi. Hlampe ochwepheshe uma bengathola izinto kumbiwe phansi bangathola okukhulu, okudlula lokhu esikutholayo. Lana sidayisela ngisho abantu bakoGoli bezothenga idayimane,” kusho uNks uSamkelisiwe Mazibuko.

See Also

UNks uThando Zwane uthe into eyenza ukuthi baqhubeke nokumba ukuthi akusekude ukuthi bafike kulo ngqo. “Lokhu abathi zinhlayiya njengoba kuphume kona lokho kukhomba ukuthi kukhona okuzovela okuyikho ngempela lokhu esikufunayo. Sinethemba ukuthi uma kuhamba isikhathi kuzoshiwo ukuthi sekuyilo ngqo, ngoba kukho lokhu esikutholayo kukhona abakuthengisile,” kusho uNks uThando Zwane.

Amalungu omphakathi abenikezwe kuze kube uLwesibili ukuthi asuke endaweni, kodwa awazange aze asuke. Izikhulu zoMnyango Wezemvelo esifundazweni iKwaZulu-Natal zikhala ngomthelela ongeke ube muhle kwezemvelo uma izakhamuzi ziqhubeka nokumba amatshe kuleya ndawo njengoba abantu bebethutheleka ngobuningi bekholelwa ngokuthi idayimane.

UMnu uSiyabonga Vezi oyiSikhulu Esiphezulu kuMnyango Wezamandla Nezimbiwa uthi njengoba abantu bakwaHlathi besaqhubeka nokumba kuleya ndawo ingozi engaba khona kwezemvelo. Uthe le ndawo abamba kuyona kuyindawo lapho imfuyo edla khona okungukuthi uma beqhubeka bemba leya mgodi imfuyo ezoba esenkingeni ezolimala futhi ekungeyabo bewu mphakathi.
“Ukusala kunemigodi kuyingozi, ekungeke kwaziwe ukuthi izophelela kuphi njengoba kukhona nezingane ezingadlala okuzothi uma kunezimvula ngehlobo zingene phakathi kugcine sekunezinkinga.

Scroll To Top