Now Reading
Le nyanga uNhlangulana izoba nomthelela omkhulu kupolitiki ye-ANC
Dark Light

Le nyanga uNhlangulana izoba nomthelela omkhulu kupolitiki ye-ANC

Ngokomlando wakuleli, uNhlangulana inyanga ebalulekile kupolitiki yakuleli njengoba kusuke kukhunjulwa intsha yangowe-1976 eyayibhikishela imfundo engenalo ubandlululo. Lombhikisho owaqala eSoweto zili-16 wabe ususabalala ezweni lonke washintsha kakhulu indlela amazwe omhlaba ayebuka ngayo inqubo kaHulumeni wobandlululo. Njengoba lokhu kwenzeka ngaloya nyaka, nakulo nyaka kulindeleke ukuthi le nyanga iphinde ibe nomthelela omkhulu kupolitiki yakuleli ngenxa yezizathu ezahlukahlukene ikakhulukazi eqenjini elibusayo.

Ukuphela kweKhomishini kaZondo
Le nyanga ingeyokugcina kukhomishini ebheka izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. Le khomishini yagqugquzelwa ngumbiko kaMvikeli WoMphakathi u-Adv uThulisile Madonsela ngowezi-2016. Lo mbiko wawuthi kufanele kube khona ikhomishini ezophenya kabanzi ngokugwamanda kwamandla ombuso ngaphansi kobuholi kowayenguMengameli uJacob Zuma. Lo mbiko wakhipha phambili abomndeni wakwaGupta nenkampani iBosasa njengabathathela uMengameli uZuma izinqumo.

UBrian Molefe, uMatshela Koko, uDaniel Mantsha, uDudu Myeni kanye noTom Moyane bangabanye lo mbiko owathi akuqalwe kubo ngokuphenya ngalezi zinsolo. Lwaba lukhulu uqhekeko phakathi kukaMengameli uZuma neHhovisi likaMvikeli WoMphakathi emveni kwalo mbiko uZuma ayewusola njengelinye lamatulo okuqeda ngaye kwezepolitiki. Lo mbango waze waphelela eNkantolo YoMthethosisekelo lapho khona ngoZibandlela wezi-2017 le Nkantolo yanquma khona uZuma akakwazi ukusungulwa kwale khomishana futhi kumele ahloniphe isincomo soMvikeli WoMphakathi sokuthi akakwazi ukuqoka ozohola lekhomishini ngoba nguye umsolwa ophambili.

NgoMasingana wezi-2018 uZuma wamemezela ukusungulwa kwale khomishini nokwamukela uMehluleli uRaymond Mnyamezeli Mlungisi Zondo njengoSihlalo wayo. Emveni kweminyaka emine nokusetshenziswa kwemali engaphezu kwesigidigidi samarandi le Khomishini isifinyelele ekugcineni kophenyo lwayo. Inhlangano ebusayo i-African National Congress (ANC) yiyo ehlabeke kakhulu ngokuba khona kwale Khomishini njengoba ivundulule ubudlelwano obunenkohlakalo phakathi kwaleli qembu nezinkampani zikaHulumeni nezizimele. Amalungu aleli qembu okubalwa kuwo uNobhalala u-Elias Sekgobelo “Ace” Magashule, uSihlalo uSamson Gwede Mantashe noMengameli uMatamela Cyril Ramaphosa bangabanye babasolwa abagqamile kule Khomishini. Zimbili izinsolo eziyamaniswa noMagashule, ukunikezwa ngendlela enenkohlakalo inkontileka yokufulela kabusha izindlu ezifulelwe ngetsheboya (asbestos) inkampani kasomabhizinisi u-Edwin Sodi iBlackhead Consulting kanye nenkohlakalo eyahlomulisa abakwaGupta enkontilekeni yokusungula iVrede Dairy Farm okwakuhloswe ngayo ukuhlomulisa umphakathi. Zonke lezi zinsolo ziyamaniswa nesikhathi uMagashule esenguNdunankulu waseFree State.

UMantashe ubhekene nezinsolo zokuhlomula ebudlelwaneni obunenkohlakalo neBosasa eyambonga ngokumqinisela ezokuphepha komunye womuzi wakhe. UMengameli uRamaphosa ubhekene nezinsolo zokusetshenziswa inkampani ephakela u-Eskom amalahle iGlencore ukuphoqa ukubuyekezwa kwenkontileka le nkampani ithole imali engcono ku-Eskom. Umbiko wale Khomishini ubhekwe ngabovu ngoba i-ANC yamukela isixazululo senkomfa yangowezi-2017 sokususa bonke labo ababhekene namacala enkohlakalo. Le nhlangano ivele isimyalele uNobhala wayo uMagashule ukuthi akashenxe okwesikhashana kuze kuphothulwe izinsolo abhekene nazo ezinkantolo kanti kulindelekile ukuzwa ukuthi ngabe izincomo zeKhomishini zizoba namthelela muni kupolitiki ye-ANC.

Ngaphandle kwale politiki, umbiko wale Khomishini kulindeleke ukuthi uphonselwe inselelo ngabaningi ezinkantolo njengoba kukhona abangakalitholi ithuba lokwethula ubufakazi babo, ukupheka ngemibuzo ababasola ngenkohlakalo kanye nokubuya ukuzothula ubufakazi kule Khomishini. Kuyagqama ukuthi le Khomishini izophothulwa iNkantolo YoMthethosisekelo ingakasikhiphi isinqumo ngesicelo sale Khomishini sokuthi ibophe uZuma ngokushaya indiva amasamanisi okuvela ngaphambi kwayo. Kuphinde kugqame futhi ukuthi nesicelo sakhe uZuma sokuthi iJudicial Service Commission (JSC) icubungule eyokuzimela nokuzehlulela kukaZondo esicelweni sokuthi agudluke kwesokuba nguSihlalo kuKhomishini asikaphendulwa.

Umbiko weSIU ngoMkhize
Le nyanga izophela sekucacile ngekusasa likaNgqongqoshe Wezempili uDkt uZwelini Lawrence Mkhize. ISpecial Investigating Unit (SIU) yathembisa ukuphothula nokunikeza uMengameli uRamaphosa umbiko ngobudlelwano bukaMkhize nenkampani iDigital Vibes ekupheleni kwayo le nyanga. Izinsolo zithi uMnyango Wezempilo wanikeza le nkampani imali elinganiselwa ezigidini ezili-R150 ukulekelela uMkhize ekwethuleni imibiko nolwazi ngokhuvethe. Sekuphinde kwavela nokuthi le nkampani yathengela indodana yakhe uMkhize ‘uDedanimabhunu’ uhlobo lwemoto iLand Cruiser.

UNgqongqoshe Wezempili uDkt uZwelini Lawrence Mkhize

Kulindeleke ukuthi umbiko weSIU ucacise ukuthi ngabe le moto yayintshontsho lomndeni wakwaMkhize enkontileka yomnyango wezempilo okanye kunjengoba echaza uNqgongqoshe ukuthi imsulwa eyokuthengwa kwalemoto ngoba indodana yakhe ingumngani nendodakazi unina ohola iDigital Vibes nayo ephinde ibe nguMqondisi kule nkampani. UMmeli oyiNhloko yeSIU u-Andy Mothibi ukuqinisekisile ukuthi uphenyo lwakhe luthole ukuthi inqubo yokuthengwa kwempahla ayijwayelekile kule nkontileka yale nkampani noMnyango Wezempilo. NoMkhize wazivumela ngokwakhe lokhu waphinde wavuma nokuthi amaphepha okunikeza le nkampani le nkontileka asayindwa nguye nakuba kwakufanele asayindwe nguMqondisi woMnyango. Naye uMkhize uthe useqoke inkampani ezomphenya ukuze akwazi ukulekelela iSIU, akwazeki noba izoshayisana yini le mibono kodwa okwazekayo ngukuthi uhlaka olugunyaziwe nokumele uMengameli amukele izincomo zalo iSIU.

See Also

Lo mbiko walolu phiko ubaluleke kakhulu kupolitiki ye-ANC nakuleli lizwe ngoba uma umuphika uMkhize uzonikeza amandla uMengameli ukuthi amxoshe, okuyinto engakaqondakali ukuthi uyayifuna okanye akayifuni ukuthi yenzeke uMengameli. Ubungozi bokuxoshwa kukaMkhize ukuthi kumubuyisela ekhaya esifundazweni iKwaZulu-Natal.
I-ANC kulesi sifundazwe yatheleka ngenhlazo enkomfeni yale nhlangano yangowezi-2017 ngesikhathi kungekho namunye owesekwa yilesi sifundazwe ohlomula ngesikhundla ebuholini bale nhlangano. Kamuva kubonakala abaholi bale nhlangano kulesi sifundazwe beqoqana okungase kusho ukubuya kwamandla nesigqi kulesi sifundazwe enkomfeni ye-ANC yangonyaka ozayo. Nobuholi bakulesi sifundazwe be-ANC abubonakali bunamandla okukhaphela abake basihola phambilini njengoba sebuze bazivumela bona ukuthi buyehluleka ukuziqhelelanisa nowayenguMengameli uZuma, okufanayo kulindelekile nangoMkhize uma esenayo intshisekela yokuphindela kwelomkhulu le-ANC.

Impi kaMagashule ne-ANC
NgoLwesine zingama-24 luyangena enkantolo elomdonsiswano phakathi kwe-ANC noNobhala wayo uMagashule. UMagashule wahambisa amaphepha eqenjini elibusayo ewabhekise nasephinini lakhe uJessie Duarte noMengameli uRamaphosa emasontweni amane edlule. Isicelo sikaMagashule ukuthi iNkantolo Ephakeme eGoli ibeke eceleni ukumiswa kwakhe, lokhu ufuna kubukwe nje kuphela njengomubono weqembu hhayi umyalelo. Uphinde afune le Nkantolo iqinisekise ukumisa kwakhe uMengameli uRamaphosa njengoMengameli we-ANC.

UNobhala we-ANC u-Ace Magashule

Ngaphambi kokuthi amiswe, uMagashule wabhala incwadi yokumisa uRamaphosa ngezinsolo zokukhokhela izithunywa zamagatsha enkomfeni yangowezi-2017 ukuthi amvotele njengoMengameli weqembu. NgokukaMagashule iNantional Executive Council (NEC) ayinamandla yokuguqula izixazululo zenkomfa njengoba usubheka kuphela labo asebemangalelwe enkantolo ngamacala hhayi abasasolwa, ngokukaMagashule lesi sixazululo sasibuyekezelwa ukuxosha yena.

Ithimba lezomthetho elimele i-ANC kuleli cala kubalwa u-Adv uWim Trengrove, u-Adv uNgwako Maenetje, u-Adv uFana Nalane no-Adv uBuhle Lekokotla. UMagashule umelwe ngu-Advocate uDali Mpofu.

Scroll To Top