Now Reading
Abemboni yezotshwala abaneme ngemigomo ebekiwe yokuhweba utshwala
Dark Light

Abemboni yezotshwala abaneme ngemigomo ebekiwe yokuhweba utshwala

Njengoba zilokhu zikhula izibalo zabantu abatheleleka ngokhuvethe ngoLwesibili uMengameli uCyril Ramaphosa ube nenkulumo eyibhekise esizweni, lapho efike izwe walifaka esigabeni sesi-3 somvalelwakhaya. Kulesi sikhathi sezinyanga ezili-15 iNingizimu Afrika yangena kumvalelwakhaya kuvamile ukuthi uma kuthintshwa imigomo namazinga omvalelwakhaya kuthinteke indlela utshwala obuthengisa ngakhona.

Kulokhu akuthulile ukuthi izindawo ezidayisa utshwala uhambe nabo zizosebenza kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesine, kusuka ngehora le-10 ekuseni kuya kwelesi-6 ntambama, bese lezo zindawo ophuza uhleli phansi buthengisa zonke izinsuku ngokulandela imigomo yemvume yaleyondawoyokuthengisa utshwala bese bevala ngehora lesi-9 kusihlwa ukuze abathengi kanye nezisebenzi zilandele omunye womgomo onqanda ukugcwaluza kwabantu icurefew lapho iqala ngehora le-10 kuze kushaye ihora le-4 ekuseni.

UMnu uSbani Mngadi onguSihlalo weSA Liquor Brand Owners Association ephawula ngalezi zinguquko uthe; “Siyasibona isimo sibi sokuthelelana ngegciwane njengoba izibalo zenyuke kakhulu ezifundazweni, njengoba sibonile lokhu kuqale eGauteng, kwalandela iWestern Cape. Siyabona nezifundazwe ezinjengeKwaZulu Natal nazo ziyanyelela ukungena kuleli gagasi lesi-3. sikholwa ukuthi imizamo yokunciphisa abantu abahlanganyo izosiza ukuthi kugwenywe ukubhebhetheka ngesivinini kwaleligcewane. Esikhala ngakho nabasahluleka ukusichazela kona ukuthi buvalelwani utshwala ukuthi buthengise ngezimpelasonto kulezi zindawo othenga uhambe ngoba sikholwa ukuthi abantu uma bethenga beyohlala emakhaya baphephe kakhulu asisiboni isidingo sokuthi kuvalwe leyo ngxenye kule mboni yethu ngoba kuyafana nokuyothenga impuphu noma izinkwa esitolo, ithuba lokutheleleka liyafana.”

Uqhube wathi le nto eyenzekayo ibakhubaza kakhulu abantu abahola amaholo aphansi labo abahola ngesonto noma ngosuku ngoba ngoLwesihlanu kuya ngeSonto abakwazi ukuthengisa. Uthi abantu abathengisa ngokungekho emthethweni bazogcina sebethola imali eningi.
Echaza ukuthi uma beluphakamisa lolu daba kuMengaeli uke athini uMengameli uthe; “Esikujabulelile ukuthi uSolwazi lo ophethe uhlaka lwezokuhweba kuHulumeni uthembise ukuthi sizoke sihlale naye siludingide lolu daba ngoba abakaze basinike incazelo ezwakalayo, ngoba uma sibheka izinkampani lezi ezinkulu ezisebenza kuleyo ndawo zikhombisa ukuthi balahlekelwe imali engaphezu kwama-20% abayithola ngonyaka ngenxa yokuthi kulokhu kuvalwa baphinde basebenze izinsuku ezithize ngesonto, lokhu okusho ukuthi umuntu osebenzayo ugcina elahlekelwa imali.”

See Also

Ngaphambilini inkampani iSAB ithe ukugodla utshalomali yashinstha kulesi sinqumo yabe isihoxisa izigidigidi ezi-R2 ezozitshala kuleli. Ephawula ukuthi akukho yini ukukhathazeka ukuthi izophindisela emuva loluhlelo uthe abakwaSAB bebengakasho ukuthi bazosishintsha isinqumo sabo sokuqhubeka nokutshala imali eNingizimu Afrika. “esikubonayo njengemboni yotshwala ukuthi kufanele engabe siyingxenye yokuxazulula izinkinga ezikhona eNingizmu Afrika. Uzokhumbula ukuthi uma kulesimo ngonyaka odlule saze sanikeza ngotshwala bamahhala ukuba kwakhiwe zibulali magcewane eNingizimu Afrika njengoba yayingenazo izibulali magcewane ezanele, njengoba singo somabhizinisi sithanda ukuthi silekelele uHulumeni ukuxazulula lezi zinkinga,” usho kanje.

Uthe abakhala ngakho kakhulu ukucothoza komgomo engahambi ngesivinini abakholwa ukuthi sizo lekelela ekutheni babuyise amabhizinisi esimweni esingcono nokuzokwenza ukuthi kungabi bikho isidingo sokuthi kuvalwe ingxenye yezimboni. UMengameli ngenkathi ethula inkulumo yakhe ngoLwesibili uthe uhlelo lwemigomo seliyaqala ukushesha.

Scroll To Top