Now Reading
Kulokoza inhlansi yethemba ngamabhizinisi kobantu
Dark Light

Kulokoza inhlansi yethemba ngamabhizinisi kobantu

Kuntwela ezansi kwezamabhizinisi aboHlanga ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini njengoba uHulumeni eseqhamuke nohlelo lokusimamisa amabhizinisi ezindaweni zasemakhaya nezasemalokishini.

Imilomo ibilokhu ivunana ngokuthi uma kutholakala inkululeko ngowe-1994, kwasala ngemuva eyomnotho kwaboHlanga. Akugcinanga lapho njengoba izindawo zasemalokishini nezasemakhaya ziqhubeka nokusalela emuva uma kuziwa kwezamabhizinisi. Noma kuqalwa amabhizinisi kulezi zindawo isikhathi esiningi asuke engawabezinye izinhlanga okusho ukuthi imali esetshenzwa abantu abahlala kulezi zindawo igcina iphinde iphume.

Okunye obekukhathaza aboHlanga ukuthi amanye amathuba amabhizinisi athathwa abokufika. Abahlali bagcina beqashisa ngezizinda zabo zamabhizinisi ngenxa yokweswela amandla okuzisebenza lezi zinda. Sekube nokukhala okukhulu kulezi zindawo lapho kwezinye kwaze kwaba nodungunyane phakathi kwabengabadi nabokufika.

Ukuthuthuka kwezindawo zasemakhaya kubaluleke nangokuthi kuvimbela ukufuduka kwabantu beya ezindaweni ezisemadolobheni ngoba befuna amathuba ancono. Kube kubi kakhulu kunakuqala uma kubheduka ubhubhane oluphazamise amabhizinisi amaningi agcina eguqile.

Uhlelo iTownship and Rural Entrepreneurship Programme kuhloswe ngayo ukuhlinzeka osomabhizinisi ngengqalasizinda nesimo lapho behambisa nemithetho nemigomo.
Ngalolu hlelo uMnyango Wokuthuthukiswa Kwamabhizinisi Amancane uhlose kakhulu ukuqiniseka ukuthi kunesimo esivuna uhwebo kanye noxhaso kwezamabhizinisi, kubandakanya nezimali zokusebenza amabhizinisi.

Abadinga usizo bazokwesekwa ekuphathweni kwamabhizinisi ngokuthi bathole ukufukanyelwa, ukuqeqeshwa ngamakhono ezamabhizinisi, ukuxhaswa ngokukhiqizwa kwalokho okungahwetshwa ngako, izibambiso uma beboleka imali, ukuthi izicelo zemalimboleko zifakwa kanjani kanye nokuthola imali yokusebenza ibhizinisi. Izinhlaka ezehlukene zikaHulumeni ezifana neSmall Enterprise Development Agency, iSmall Enterprise Finance Agency, iNational Empowerment Fund neNational Youth Development Agency, zibambisene ukuqinisekisa ukuthi abadinga usizo bayakwazi ukufaka izicelo. Yiminsinsi yokuzimilela yaseNingizimu Afrika kuphela evumeleke ukufaka izicelo.

See Also

Kubonakala abengabadi bezokwazi ukuncintisana nabokufika nabezinye izinhlanga njengoba loluhlelo lubhekiswe kakhulu emikhakheni ebeseyibonakala iphuma ezandleni zabantu baseNingizimu Afrika. Lapha kubalwa amabhikawozi amancane, izindawo zokulungisa izimoto nezidayisa izingxenye zezimoto, amabhusha, izipaza, amashisanyama nezinye. Imali yokulekela ngeke idlule emarandini angama-350. Usizo luzobe luxubile njengoba uhhafu kuzoba yimali engadingi ukubuyiswa, omunye uhhafu wona uzoba yisikweletu. Isikweletu sizokhokhwa iminyaka emithathu. Inzalo iphansi njengoba ingamaphesenti amahlanu, futhi isikweletu siqala ukukhokhwa emuveni kwezinyanga eziyisithupha. Kubhekwe ukuthi lolu xhaso oluzobiza amarandi ayizigidi ezingama-694 luzosiza amabahizinisi ayizinkulungwane ezingama-24.

Kunethemba lokuthi ngezinhlelo ezifana nalezi kuzobuya isithunzi saboHlanga kwezamabhizinisi njengoba kwake kwaba khona izigomagoma ezifana noMnu uThalente Goqo owayehlonishwa kakhulu endaweni yaseMlaza. UGoqo wayenamabhizinisi amaningi okwakubalwa kuwo ihhotela elalidume kakhulu i-Executive Hotel.
UGoqo wakwazi ukwenza la mabhizinisi ngesikhathi sobandlululo, ekwakungajwayelekile ukuthi owohlanga angaba nehhotela.

Izibalo
Imali yoxhaso yabiwe kanje:

  • Okunenjini njengezimoto – izigidi ezingama-R300
  • OShisanyama, izithelo nemifino – izigidi ezingama-R26
  • Izindwangu, okokugqoka nezikhumba – izigidi ezingama-R70
  • Izipaza – izigidi ezili-R150
  • Amabhusha – izigidi ezingama-R42
  • Izindawo zokucwala – izigidi ezingama-R36
  • Amabhikawozi – izigidi ezili-R17
Scroll To Top