Now Reading
ISimangaliso sicobelelane neKruger National Park
Dark Light

ISimangaliso sicobelelane neKruger National Park

Ubuholi bezindawo eziheha izivakashi iSimangaliso Wetland Park kanye neKruger National Park bubambe umhlangano wezinsuku ezintathu ngenhloso yokuthola amasu okuthuthukisa ezokuvakasha kanjalo nokongiwa kwemvelo. 

ISimangaliso Wetland Park esenyakatho yeKwaZulu-Natal ngowe-1999 yaba ngeyokuqala kuleli ukuhlonzwa njengeyamagugu i-United Nations Educational, Science and Cultural Organization (UNESCO). 

Isikhulu esiphezulu eSimangaliso Wetland Park uMnu uSibusiso Bukhosini, silandise elaboHlanga ngokudingidwe kulo mhlangano. Siphawula ukuthi kungani bebone kumqoka ukuthi kube nomhlangano neKruger National Park sithe: “Kuzokhumbuleka ukuthi South African National Parks (SanParks) iphethe iziqiwu ezinkulu umhlaba wonke, empeleni iyona iKruger National Park engenkulu eNingizimu Afrika bese kulandela iSimangaliso. ISanParks isihambe ibanga elide kakhulu ukuqinisekisa ukuthi ezokuvakasha zibekwa ezingeni eliphezulu kakhulu.” 

Uthe nabo njengeSimangaliso basemkhankasweni wokwenyusa izinga ezindaweni zabo zezokuvakasha. 

“Uma ubuka isikhwama sikaHulumeni kuMnyango Wezemvelo sikhombisa ukuthi asisihle kahle nazo zonke ezinye izindawo. Lokhu kuphoqa ukuthi thina esiphethe ezokongiwa kwezemvelo nokuvakasha sicabange ngenye indlela ezokwenza ukuthi imali ibe ningi ezindaweni zethu kanjalo nokuthi sivule amathuba okuhweba ngendlela ehlukile kunale ebiyenzeka kuqala.” 

Maqondana nenhloso yomhlangano kwezokuvakasha nezokongiwa kwemvelo, uBukhosini uthe sesifikile isikhathi sokuthi uhlaka lwezokongiwa kwemvelo lubonakale lubamba iqhaza elibonakalayo kwezomnotho eNingizimu Afrika nasodabeni lokwentuleka kwemisebenzi nobubha obuhlasele izifunda uMkhanyakude neKing Cetshwayo ngokuba balungise isimo sokungalingani. 

“Sithathe isinqumo sokuthi sihlangane neKruger National Park njengoba isithe ukuhamba ukubhekana nalolu daba. Njengoba sithathe izindawo ezingaphakathi eSimangaliso sazikhangisa ukuze kufike abantu abazotshala imali bese behweba ngaphakathi, ngaleyo ndlela kuzovuleka amathuba omsebenzi amaningi kulungiseke nezinga lobubha oluhlasele,” usho kanje. 

Lezi zingxoxo zenzeka nje kuhlelwe ingqungquthela ezobanjwa eThekwini mhla zingama-26 kuNcwaba kuyo uBukhosini athe bazobe bekhangisa izindawo kubantu abafisa ukutshala imali. “Kule ngqungquthela sizoba nezindawo ezingama-28 ezingaphakathi eSimangaliso esifisa ukuthi abantu abafisa ukuzotshala imali kuzo babe ingxenye yayo. Lezi zindawo zihlanganisa ezokulala, ezokudla, kanye nezitolo.” 

Uqhube wathi: “Esiqiwini kunezinto eziningi ezenziwayo okubalwa ukutshuza uma ungena emanzini, ukubuka oshaka nezinye izinhlobo zezinhlanzi nokubona nje omunye umhlaba ngaphansi kwamanzi. Ukugibela izimoto ezivulekile, ukudoba, ukuhamba ngezikebe, ukugibela amahhashi, ukubuka amatshe, izinyoni kanye nemikhondo, kodwa okumqoka esifuna ukukuveza ukuthi amanye ala mathuba avele akhona eSimangaliso kodwa akusibona bonke abantu abaziyo ngawo. Sifisa abantu bazi ukuthi konke lokhu kuvulelekele wonke umuntu, abantu bangene bagamanxe emathubeni okuhweba kungabi sengathi kubekelwe iqeqebane elithile.”

See Also

UBukhosini uthe inkulu intshisekelo ngale ngqungquthela njengoba bebaningi abantu ababashayela izingcingo okucacayo ukuthi uma kufika usuku baningi kakhulu abantu abazoba ingxenye nabazofisa ukuthatha la mathuba. 

Uthe sebehlomile ngoba bayakuqonda ukuthi abantu abanayo imali ngokuthi baxoxisane noMnyango Wezamabhizinisi Amancane, i-Ithala kanye nazo zonke izinhlaka ezahlukahlukene ukuze kuzolekelelwa abantu abasemakhaya abanesifiso sokuba ingxenye yalolu hlelo. 

“Sizophinde sihambele omasipala sichaze kabanzi ukuze abantu beze bazobamba iqhaza ngoba siyaliguqula ibhizinisi lezokongiwa kwezemvelo nezokuvakasha eSimangaliso,” usho kanje.  

Ngenyanga eyedlule elaboHlanga lishicilele udaba lapho inhlangano yezakhamuzi ithe kunuka santungwana ngokwenzeka eSimangaliso. Ezinye zezinto eyayikhala ngazo ukuvaleleka kwamalungu omphakathi ekubeni yingxenye yomnotho owakhiwa kule ndawo. Yayikhala ngokuvaleleka emathubeni okumele engabe avulwa ile ndawo, nakwabanye abebeziphilisa ngokuba khona kwayo njengokudoba. 

Scroll To Top