Now Reading
Iningi labafundi liswele izikhala zokubhaliswa e-Unisa
Dark Light

Iningi labafundi liswele izikhala zokubhaliswa e-Unisa

nguSiyethaba Mhlongo

Bakhala ezimathonsi abafundi baseNyuvesi YaseNingizimu Afrika i-UNISA ngokuvaleleka ngaphandle bangabe besakwazi ukuqhubeka nezifundo zabo. 

Lokhu kuza emveni kokuba abafundi ebebenza izitifiketi sekumele baqale ukufundela iziqu okungaba ngamaDiploma noma amaDegree. 

Laba bafundi abakhalayo basola i-UNISA ngokubavalela ngaphandle ngobuchule yalinda kwaze kwaba usuku lokugcina lokubhalisa yase iyagadla kubo. Abafundi bathi bese kuwumkhuba walesi sikhungo ukuthi abaqeda izitifiketi eziphezulu bamukelwa ukuba bafundela iziqu ngoba vele le ndlela yokufunda isebenza kule Nyuvesi kuphela ukwelekelela abafundi labo abasuke bephumelele ngoHigher Certificate kamatikuletsheni.

Bathi isizathu salokhu abasitholayo ukuthi le Nyuvesi beyithatha isibalo esiphezulu sabafundi, kanti uNgqongqoshe Wemfundo ephakeme uMhlonishwa uBongumusa “Blade” Nzimande wathi abafundi kumele bancishiswe. 

Bathi okubamangazayo ukuthi le Nyuvesi iphinde yamukela abafundi abasha yayeka ukuthatha laba abebekade sebevele sebengabafundi bayo. 

“Abaholi babafundi kuzwelonke bake bahlala nomphathi wesikhungo (Vice Chancellor) ePretoria, basaba nokukhuluma, kuze kwazikhulumela abafundi, base bayobhala ezinkundleni zokuxhumana. Laba baholi babafundi banempakamo, bayabaziba nabafundi,” kusho umfundi okhulume nelaboHlanga. 

UMnu uSiyabonga Seme okhulumela i-UNISA esifundazweni iKwaZulu-Natal ekhuluma nelaboHlanga uthe: “Okokuqala engingakusho ukuthi kusiphatha kabuhlungu nathi ukuthi abafundi bayahlukumezeka. Abafundi siyabathanda. Konke esikwenzayo eNyuvesi sibeka abafundi phambili. Sithanda ukuxolisa ukuthi kunabafundi abebenza izitifiketi abazithole besesimweni sokungathathwa. Engithanda ukukucacisa ukuthi uma ubukade wenza iHigher Certificate kudingeka uphinde ufake isicelo. Uma ususifakile kusuke kungenasiqiniseko sokuthi uzothathwa. Kuyasihlukumeza ukuthi kunabafundi abangathathwanga.” 

Uqhube wathi umphathi wesikhungo uyahlangana nobuholi babafundi kuzwelonke, wathi namhlanje (ngoLwesihlanu) uzohlangana nobuholi babafundi. Uthe ukholwa ukuthi izona zinto abazoziphakamisa lezi ngoba inkinga ebhekene nale Nyuvesi esigabeni sikazwelonke.  “Engizokucela kubafundi ukuthi basebenzise imigudu efanele bangenzi imbhikisho enodlame futhi bangabophi isikole ngoba ekugcineni abafundi kumele bafunde,” kusho uSeme. 

Ecacisa ukuthi ngabe bamisa kanjani ngabafundi abathathwa yibo ukuthi bafundele ukuthola izitifiketi asebevalelwa ngaphandle, uthe: “Kuyezwakala, kubuhlungu kodwa inkinga ukuthi izinqumo zithathwa ePretoria. Ngikhuluma nje ezikhungweni zaKwaZulu-Natal kuthathwe abafundi abayizi-84 000 ababhalisiwe, lokhu okukhomba ukuthi sizamile ukuthatha isibalo sabafundi abaningi ngoba nyakenye sithathe abayizi-70 000.”

Uqhube wathi ngeshwa kuzomele abafundi baphinde bafake izicelo zokwamukelwa. Uthe abangathathwanga kulo nyaka kuzomele bafake izicelo ngonyaka ozayo, bancintisane nalabo abenza umatikuletsheni manje. “Okungcono ngalaba bafundi abanezitifiketi ukuthi amathuba okuthi bathathwe maningi. Ngeke sikubalekele ukuthi nalabo abafunda umatikuletsheni kumele bafunde,” usho kanje. 

Okuvelile ukuthi uMengameli wabafundi KwaZulu-Natal walibeka ngembaba elokuthi uyesaba ukuphawula kangako ngalezi zinkinga ezibhekene nabafundi ngoba bazomumisa. 

See Also

“Ubuholi babafundi budla isishebo samaGupta. Bayasazi uma kumele sibavotele,” kusho omunye umfundi. Abafundi bakhala ngokuthi abazi bazothini kubazali njengoba bazi ukuthi bayafunda. 

USeme ephawula ngokuthi njengoba abafundi bebasola ngokuthi ulimi abaluzwayo nabaluqonda kangcono imibhikisho enodlame, uthe: “Sicela abafundi bangangeni emibhikishweni enodlame. Engizokucacisa ukuthi abaphathi besikhungo abanqabile ukuthi bahlale phansi nabafundi bakhulume ngezinkinga ababhekene nazo.” 

Mayelana nokungenami kwabafundi ngobuholi babo uSeme, uthe: “Le ndaba akusiyona into engingaba nombono kuyona ngoba izinsolo lezo. Ngokwazi kwami abafundi ibona abanamandla. Zikhona nezindlela abangenza ngazo.”

Uphethe ngokucela abafundi abanesifiso sokufunda e-UNISA ukuba bababekezelele, wathi kujwayelekile ukuthi uma umfundi efake isicelo noma ngabe ikusiphi isikhungo ukuthi kwenzeke okubili okungaba ukungamukelwa noma ukuthathwa. 

“Abafundi bangalilahli ithemba. Imiphumela kamatikuletsheni iphume sesihambile isikhathi, njengoba sekuyilesi sikhathi abafundi bafake izicelo zezigaba zokuqala nezesibili zokufunda. Kubafundi abangathathwanga sithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa,” usho kanje. 

Scroll To Top