Now Reading
Alulingani ulwazi ngokubuyiswa komhlaba
Dark Light

Alulingani ulwazi ngokubuyiswa komhlaba

Ulwazi oluningi lusabukeka lukosopolitiki kunomphakathi waboHlanga othinteka ngqo


Kulabo abazi ngomlando wepolitiki wakuleli bayazi ukuthi umongo womzabalazo waboHlanga kwabe kuyini. Kwabe kungekhona ukulwela amalumgelo athile kepha kwabe kuwumhlaba. Lokhu kwakumqoka ngoba kwaboHlanga umlando uyikho konke, ulikhaya, uwukudla, ungamadlelo, uwumnotho, uphinde ube yindawo lapho abalapha ekhaya belondolozwa khona.  Yilezi zizathu nezinye ezenza aboHlanga baqoma ukufa kunokuba kube khona amadoda azothatha umhlaba kubo. UHulumeni wedemokhrasi noholwa yi-African National Congress (ANC) kule minyaka eyedlule ubude ushukana nalolu daba, kanti imibono iyehlukana ekutheni ngabe bakwazile yini ukululungisa lolu daba.

Phakathi kweminye yemizamo yabo kube wukwethula ePhalamende izinhlelo zokuguqula ukuphathwa nobunini bomhlaba. Lokhu kuthiwe kuzokwenziwa ngokuba kuguqulwe okuthile kuMthethosisekelo wezwe. Inkinga esinayo ngalolu hlelo wukuthi kubukeka sengathi ‘wumuthi wokuzala’ wona ophuzwa ngabathile kuphela. Uma sizwa abantu kuthi uma kukhulunywa ngokubuyiselwa komhlaba bese bethi ngokwenza njalo ‘sibalekisa abatshalimali’.   Kuleli sonto iPhalamende liqale inkulumompikiswano ngodaba oluthinta umhlaba.

Ngokulandela imithetho yePhalamende amalungu lawa azoqophisana kuze kufike lapho evota khona ukuthi engabe umthetho omayelana nobunini bomhlaba uyaguqulwa yini. Yize samukela ukuthi abashayibomthetho banegunya lokwenza okumele bakwenze, sinokukhathazeka ekutheni iningi labathintekayo kakhulu okungaboHlanga.

See Also

Asikholwa ukuthi aboHlanga bafundiseke ngokwanele ngalo mthetho ochitshilelwayo. Sikholwa wukuthi kabafundisekile ngokuthi usho ukuthini kubo nakuzizukulwane zabo. Sinxusa ukuba uHulumeni kanye nezinhlaka ezithintekayo  bangenele. Imisakazo namaphephandaba kakhulukazi lawo abhala ngolwethunga kumele abhukule alekelele ukuba aboHlanga bafundiseke. Lapha kwelaboHlanga yize sikwenza lokho kepha sizokwenza okuphindaphindiwe ngalolu daba. Siyabamema nongoti boHlanga ukuba basondele sifundise isizwe nezizukulwane ngalomongo womzabalazo wethu, umhlaba.

Scroll To Top