Now Reading
Alikatholakali ilahle emlotheni: OKaMahlokohla uliBamba
Dark Light

Alikatholakali ilahle emlotheni: OKaMahlokohla uliBamba

Lokhu akukusha  kweleNdlovukazi uMthaniya. KweleNkosana kaZulu nesizwe simbobo


Njengoba bekulindelekile, umhlaba wonke kuleli sonto ubulindele magange  izindaba zokuthi engabe ngubani ozokhonjwa yiZinyandezulu ukuba ahlale eSihlalweni seLembe eleqa amanye amalembe. Lokhu kulangazelela bekudalwa yizinto ezahlukene kepha ebimqoka wukuhlonipheka kweSILO esikhotheme okwenzeke nakakhulu ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokusilondoloza. Zonke izingqapheli bezivumelana ukuthi uMdlokombane kule minyaka engama-49 wenze okukhulu ukuphakamisa igama nophawu uZulu. Ukuhlonishwa kweSihlalo kanjalo naye qobo kwenze uZulu waba ngowomhlaba wonke. Lokhu kufakazelwe nawukugcwala kwabezindaba bamazwe ngamazwe abebezoqopha inqabakutholwa yokulondolozwa kweNkosana kaZulu.

Nawo uZulu ubhale incwadi efundwe yizizwe zonke ngesikhathi uphuma ngobuningi uyophelekezela uNomthebe. Kusuka sisuka esibhedlela iNkosi Albert Luthuli eThekwini iSILO kubonakale abancane nabadala, abesilisa nabesifazane bezidele phambi kokhuvethe besho khona ukuthi; “ngeke bavinjwe lutho ukuyohlonipha”  iSILO. Nembala lifikile elamanqamu ngesikhathi Omdala ezotshalwa uZulu watheleka ngezinkani abancane nabadala.

Nokho kuthe singatshalwa iSILO ukukhulma kwaba sekutheni ngabe ngubani osezoba yiNkosana kaZulu. Kongoti kube nokuqagela okuningi nokuze kwakleliswa izingane zeNkosi kuqagelwa ukuthi kuzoba ngubani. Ekhuluma ngosuku lwenkonzo yesikhumbuzo ngempilo yeSILO udadewabo kaMdlokombane, uMntwana uThembi kaBhekuzulu oganele kwaNdlovu ukhulume eliliduna lapho echaza ukuthi ozolandela umnewabo kabamazi.

“Oba yiNkosi akuyi ngokuthi wena uthanda bani kepha ukhonjwa nguNkulunkulu,” kusho umtakaBhusha. Emuveni kwemihlangano emithathu eNdlunkulu, kuthe ngomhla zingama-24 kwephezulu, uMntwana waKwaPhindanegene ngokwesikhundla sakhe sokuba nguNdunankulu wamemezela isinqumo seNdlunkulu. Lesi sinqumo simemezele uMntanenkosi uMantfombi ozalwa yiNgwenyama yamaSwazi uSobhuza weSibili eSigodlweni sakwaLobamba. Unina kwabe kunguMntanenkosi uManoni, owayeyindodakazi kaMntanenkosi uKlebe  weNgwenyama uMbatzeni.

“Namhlanje, ngaphambi kwamalungu angaphezu kwama-200 aseNdlunkulu, incwadi yamafa yeSILO iNkosi uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu iyafundwa ngabameli baso. Ngokwezifiso zeSILO, uMndeni uthanda ukumemezela ukuthi iNdlovukazi uMantfombi MaDlamini Zulu izoba yiBambabukhosi lombuso kaZulu kulesi sikhathi,” kusho uNdunankulu kaZulu.

UMntwana uqhube wathi: “Ngesikhathi uNdlunkulu eseliBambabukhosi, akukho zinqumo ezizothathwa zimenyezelwe ngozothatha iSihlalo sikaZulu kuze kube kuphela isikhathi sokuzila koMndeni. Ukukhothama kweSILO kube wumzizima  kanjalo uMndeni kufanele unikezwe isikhathi sokuzikhotha amanxeba.”

UMntanenkosi ezikhathini ezahlukene.  Izithombe: Getty Images/Twitter/Pinterest

Okunye okuvelile wukuthi isikhathi sokuzila sizoba yizinyanga ezintathu. Okunye okusalindelekile wukuthi kumenyezelwe ngemikhosi kaZulu, iSILO ebese siluphawu lwayo njengalowo oheha izinkulungwane zabantu okuwuMkhosi WoMhlanga kanye naloyo weLembe oba kwaDukuza.

Umlando uyaziphinda futhi uyalungiswa

Ukubekwa kweNdlovukazi uMantfombi akuyona into entsha KwaZulu. Okuqaphelekayo wukuthi ukubekwa kweziNdlovukazi KwaZulu kwavela ngezikhathi ezimqoka emlandweni wesizwe. Endulo iNdlovukazi uMthaniya OKaManyelana kaZingelwayo Sibiya owazala uMntwana uSenzangakhona akapheli kubantu bakwaZulu.  Ngesikhathi echanguzela iNkosi uJama, iNdlovukazi uMthaniya wanikezwa indlu yeNdlovukazi KaSikhombazana ngalokho egixabezwa ubungqongqoshe.

Ukufika kweNdlovukazi uMthaniya eSigodlweni kuthathwa njengempendulo eyaveza uMjokane kaNdaba (ISilo uSenzangakhona). Kunenkolelo yokuthi iNdlovukazi uMthaniya yakhonjwa ngumunwe womlando ukuba izokhumbula iSihlalo.   

Enye iNdlovukazi egqamayo neyahlala eSihlalweni yakhuluma izindaba zokubuswa kwezwe yiNdlovukazi okaMsweli ezala iNgonyama uDinuzulu. Ubufakazi obuqoshwe phansi buveza okaMsweli njengomvikeli weSihlalo nesimiso sikaZulu. Izincwadi ayethumelana exhumana ngazo nendodana yakhe eyabe isekudingisweni iveza inhlonipho kanjalo nobuholi ayenabo okaMsweli. Uvela njengomuntu owabe eyigqugquzela indodana yakhe ukuba ibe yilokho eyabe idalelwe ukuba ibe yikho, ukuba yiNgonayama kaZulu.

Ezinkulumweni kanjalo nasemlandweni othinta iNdlovukazi uMantfombi kuyavela ukuthi wabe eseduze kweSILO lapho sivuselela uMkhosi WoMhlanga ngonyaka we-1984 leli siko namuhla oseluwuphawu lukaZulu. Kanti khona lapho utuswa ngokuba yigagu nomuntu othanda amasiko.

See Also

Ngokuqoka uMntanenkosi ukuba abambele iSILO kubukeka sivale imilomo yalabo abathi abaKwaZulu kababahloniphi abesifazane. Kanti ngakolunye uhlangothi kubukeka siphendula labo ababesihlolela bethi kasibathandi abokufika nabangewona amaZulu.

Namuhla iSihlalo sisingethwe ngokubambisana neNdlunkulu ngobeyiNkosazane yakwaNgwane.

Uchuku lomhlaba we-Ingonyama Trust

Akuyona imfihlo ukuthi uZulu umagange ekutheni ngubani ozohlala eSihlalweni. Iningi lentsha ekhona alikaze lazi enye iNkosi ngaphandle kweSILO nokwenza uZulu ube mathintanyawo ukuphawula engakamenyezelwa ozohlala eSihlalweni. 

KuMakhosi nezinduna esikhulume nabo nabacele ukuba amagama angadalulwa ukuze “agaqali ukukhuluma okungenasidingo” bonke bayavumelana ukuthi uma nje kuke kwanephutha noma umsindo isithunzi sikaZulu sizodicileleka phansi namathamelangosi adikadike uZulu. 

Udaba lomhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust yilo olugqame njengento abaningi abathi bobona lapho ukuthi isitha sesigadlile. 

Leli phephandaba selibike kaningana ngokucija kwemikhonto phakathi kwalabo abathi akuphele nge-Ingonyama Trust nalabo abathi leli yifa likaZulu. Sebuze nje iSILO sabe sidonse ngendlebe uZulu ukuthi ungavumi ukuba wemukwe ingubo yakhe okungumhlaba.

Scroll To Top