Now Reading
Abaholi boHlanga kwawabelungu bakwazile ukwenza uguquko?
Dark Light

Abaholi boHlanga kwawabelungu bakwazile ukwenza uguquko?


Akukho abakwenzile


Akekho okwazile ukuguqula abelungu bahlula uMashaba, bathi akathathe imali alungisele abamhlophe wanqaba kwabe uzithelile. Abantu bakuRegion F bakhala ngezibani zikagesi emgwaqeni ezalungiswa koBruma kuphela kwanganakwa izindawo ezifana noBetrams. Wazithela kuDA ngoba ikomkhulu labo likhona lapho koBruma. Abelungu angeke ubenze lutho uMaimane lapho ekhona uyazi. – nguXolani Thwala

Laba baholi abahambisani nokwehlukanisa izinhlanga bathatha izinqumo zokuthi bangabaseNingizimu Afrika, wonke umuntu, omnyama nomhlophe, uyalingana. Ngakho-ke akukho abakwenzayo okuqondene ngqo naboHlanga. – nguThami Duma

Isuke ingekho inhloso yokuguqula ngoba nabo basuke bebekiwe kulezo zikhundla ngenhloso yokuthi bahehe aboHlanga ukuze bathole ukwesekwa ngamavoti. Izinqumo abakwazi ukuzithatha ngokwabo bengazange batshelwe abamhlophe abasuke besemva kwabo. Banjenge zichuse nje! – nguThulani Ngwenya

Yingakho wonke owoHlanga kufanele ngabe weseka iqembu iBLF, lona lakubeka kwacaca kwasekuqaleni ukuthi alisoze labemukela ondlebe zikhanya ilanga. Laqoma ukuhlala lingenamali kunokuthi livume uxhaso longxiwankulu abamhlophe. Nokuyikho futhi okwalidalela amazinyo abushelelezi ezinhlanganweni zabebala njengabo oDA, iVF, i-Afriforum njll. Base belimangalela kwa-IEC, nokwaholela ekutheni likhishwe ohlwini lwamaqembu angavotelwa. Emva kwengqungquthela yanyakenye, lathatha isinqumo sokuwukhipha lo mgomo kunqubomgomo yalo kodwa laqhubeka lakumemezela ukuthi ususwe ngoba kwenzelwa ukuhambisana nemigomo ye-IEC, kodwa noma kunjalo umgomo usamile nakuba ungasalotshiwe phansi. Umlumbi akasoze aba yingxenye yaleli qembu laboHlanga, ngisho esekhala izinyembezi zegazi. Futhi uma ubhekisisa kahle, vele liqinisile ngoba onke la maqembu akhona athenwa amandla yikho ukwamukela abelumbi ngoba nasiphi isinqumo esithathwayo kube sekumele kubengesibavunayo. Yingakho ngithi wonke owoHlanga kumele aleseke leli qembu. – nguMbongeni Praisegod Nkwanyana

Umlungu ufuna abaholi boHlanga babe yisibuko phambili bese kungena bona ngoba owakho umsebenzi ukufunzwa indaba ozoyethula kubantu. – nguBontle Magaduzela

Akekho noyedwa, akulula ngoba basuke bengabona abaholi ngokweqiniso basuke bewubuso behlangano ukuze bahehe thina boHlanga. – nguNokuphila Spankeza Madela


Kungaphezulu kwamandla abo  


Angeke umholi afike eqenjini aguqule izinto nosiko obeluvele lukhona eqenjini. Umholi uthuthukisa lokhu okukhona. Lo ozama ukushintsha izinto uyatshelwa ukuthi lapha izinto sizenza ngale ndlela ngakho kuphakathi kokuthi naye uqhubeka ngosiko lweqembu noma uyahamba. – nguNgcebo S. Mhlongo

Umbono wami uthi nawo uKhongolose iqembu elidonswa ngekhala ongxiwankulu. Abadeshi bayawulawula uKhongolose bengekho nasezinhlakeni zawo. Kuyingozi ukugagula amanye amaqembu njengawabamhlophe. Inkulu ingcindezi abamhlophe kanye nemali abayitshala kuKhongolese. Le nkulumo yeDA ngezwi lomholi wayo yokuthi bayosebenzisana ne-ANC okhethweni olulandelayo uma i-ANC ingaphumelelanga. Abananhloso yokuphatha ngoba imigomo yabo iyefana nekaKhongolose futhi i-ANC iphinde yemukeleke kangcono emazweni omhlaba nakubatshalizimali. INEC namagatsha bacabanga ukuthi baphethe izwe kanti okuseqinisweni kuphethe bona abamhlophe beqhuba i-ANC phambili. Umbuzo omkhulu othi iliphi iqembu okungesilona elabamhlophe? – nguMkhonza Sabelo

See Also

Ukuphi umehluko phakathi kwawo wonke la maqembu ezepolitiki ngoba selokhu kwathi nhlo ipolitiki yinto yabamhlophe, ukuzicebisa kuphela? Ngakho nalawa enithi awaboHlanga yinto efanayo nje akunamehluko. – nguBongani Bongz

Kuyefana nakuwo akade kungawaboHlanga akekho umholi onesibindi sokususa nokuqeda ukulawulwa ongxiwankulu. Sisezinkingeni siyizwe bafezekisa izethembiso abazenza nabamhlophe. Ungcono owoHlanga eseqenjini labamhlophe vele basile bebaningi angeke enze lutho kunokugcwala kwaboHlanga kodwa kulawule umlungu thizeni esithe. – nguNondu Khumalo

Likhona yini iqembu labamhlophe eliholwa ngabansundu? Uma likhona yiliphi? Yena lo mholi woHlanga ohola iqembu labamhlophe ngubani? Ngicela ngenkulu inhlonipho ningicaphunele umthethosisekelo walelo qembu lepolitiki lapho ucacisa khona ukuthi ngelabamhlophe lelo qembu. – nguSbonelo Loyiso

Mhlawumbe sidlala ngabo abaholi boHlanga abahola amaqembu abamhlophe uma sicabanga ukuthi bangaguqula okuthile kulawo maqembu ngoba kwakuwona lawa aziwa ngokuthi ngawaboHlanga kugamanxa bona abamhlophe balekelele abathile ukungena ezikhundleni. – nguPenuel Msangula

Scroll To Top