Now Reading
Intsha iphiwa izeluleko ngokuphokophelela phambili
Dark Light

Intsha iphiwa izeluleko ngokuphokophelela phambili

Ubunzima kanye nengcindezi yokungaphumeleli kumatikuletsheni idlule nemiphefumulo eminingi eminyakeni edlule. 

Abantu abaningi, ikakhulu abazali, bayehluleka ukubona uma umntwana ebhekene nengcindezi. Babodwa abazali okuyibona ababhebhethekisa ingcindezi kubantwana abasuke bengaphumelelanga. Ukuqala kwami umkhankaso i#MatricUngazibulali eminyakeni emithathu edlule kwakuyindlela yokwelekelela kanye nokusiza abafundi engcindezini ababhekana nayo uma bethola imiphumela yabo. Abanye, ngenxa yokwehluleka ukubhekana nokungaphumeleli, bagcina befisa ukuthatha impilo yabo. Kungakho ngifisa ukuchaza izindlela zokubhekana nengcindezi eza nokungaphumeleli kulezi zigaba ezilandelayo. 

Ukubhekana nokungaphumeleli akuyona into elula futhi kunzima. Ukungaphumeleli kukwenza uzenyeze futhi uzingabaze. Ukubona abanye abafundi beyoqala izifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme kuyadabukisa uma ungaphumelelanga. Kodwa okubalulekile ukubhekana nesimo ngqo kunokuthi uzame ukusibalekela ngokuthatha umphefumulo wakho. Okokuqala futhi okubalulekile ukuthi uthole umuntu ozokhuluma naye. Ukuziba ubuhlungu obhekene nabo kudala umonakalo omkhulu. Kulesi sikhathi esiphila kuso, usizo selwatholakala yonke indawo. Abantu ongakhuluma nabo baningi futhi abanye akudingi uze ubazi noma uhlangane nabo. Ungakhuluma nabo ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa okubalulekile ukuthi ukhuluma ngesimo obhekene naso futhi nemizwa obhekene nayo. 

Ukungaphumeleli umatikuletsheni akusho ukuthi uyisehluleki empilweni. Iningi labantu, ikakhula abasha, lithi lingazama into ethize lehluleke bese licabanga ukuthi liyizehluleki empilweni. Iqiniso ukuthi umatikuletsheni uyinto enkulu futhi izwe lonke lisuke libheke imiphumela emihle kodwa lokho akusho ukuthi usungazibulala uma ungaphumelelanga. Ukungaphumeleli esikoleni kusho ukuthi kuyobe kufundisiwe awukwazanga ukukubamba konke noma awukwazanga ukukhumbula kahle konke ukuze uphendule imibuzo ngesikhathi sezivivinyo. Kungazwisa ubuhlungu ukuzwa ukuthi uthathe impilo yakho ngenxa yokungaphumeleli. 

Ukungaphumeleli akuvamisile ukukwephuca ithuba lokwenza kangcono. Into ebalulekile ukuzibuza ukuthi yini ongayenzanga kahle bese uyazilungiselela ukuthi wenze kangcono ngokuzayo. UHulumeni uyazikhipha izinhlelo zokulungisa izifundo zakho, okusho ukuthi awulahliwe uma ungaphumelelanga. 

Ukungaphumeleli kukunika ithuba lokwenza kangcono. Ngithe sengibuyele esikoleni, ngemuva kokungaphumeleli kumatikuletsheni okokuqala, ngenza kangcono futhi ngakwazi ukuthola amathuba okufunda mahhala. Ngenkathi kuphuma imiphumela engemihle ngafikelwa izinyembezi nami futhi ngezwa ubuhlungu kakhulu kodwa angiphelanga amandla. Namhlanje ngenza iziqu zobudokotela ngenxa yokungaphonsi ithawula. 

See Also

Umfundi ongaphumelelanga akakhumbule ukwamukela nokuvuma ukuthi ube naso isandla naye kumphumela azowuthola. Enye into eyenza abantu abasha bazibulale ukungafuni ukwamukela ukuthi naye ube nesandla kule miphumela ayitholile. Ukusheshe wamukele ukuthi nawe ube nesandla kwenza ufune usizo ngokushesha futhi ufune nabantu abangakusiza ukuthi wenze kangcono ngokulandelayo. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi awuwedwa obhekene nokungaphumeleli, baningi abantu abedlula kulesi simo obhekene naso. Lokhu kukwenza ubone ukuthi asikho isidingo sokuzibulala ngenxa yokungaphumeleli. Kungakho ngiqale ikhasi kuFacebook elibizwa nge#MatricUngazibulali Support Group lapho abantu becobelelana khona ngolwazi kanye nezindlela zokubhekana nengcindezi yokungaphumeleli ezifundweni zabo.

Zikhumbuze amaphupho onawo ngempilo kanye nezifiso onazo ngokushintsha impilo yakho kanye nomndeni wakho. Ngicabanga ukuthi ngabe asinayo inkululeko njengezwe ukube abaholi bakudala bazibulala ngenxa yokungaphumeleli. Ukuzikhumbuza amaphupho nezifiso onakho ngekusasa lakho kwenza ubone ukuthi awukwazi ukufa ungafikanga lapho ofisa ukufika khona. Ubalulekile empilweni futhi uneqhaza olidlalyo nosazolidlala ekushitsheni impilo yabantu abaningi. Kungakho ukuzibulala kungesona isisombululo futhi kungeyona into ongayicabanga nokuyicabanga. 

Ngifisa ukungabashiyi ngaphandle abazali kule nkulumo ngoba baklama indima enkulu empilweni yethu. Indima yomzali kulesi sikhathi ukubambisana nabantwana kanye nokwamukela imiphumela injengoba injalo. Njengomzali kudinga ukuthi ungamqhathanisi umntwana wakho nowakwamakhelwane. Hlala phansi nomntwana nixoxisane ngaphambi kokuphuma kwemiphumela uphinde wenze njalo nangemuva kokuphuma kwemiphumela. Ulaka nokuthetha ngeke kusasiza manje futhi ngeke kushintshe lutho. Okubalulekile ukukhuluma ngekusasa lengane. Kungakho ngithe angikwelekelele ngokukupha incwadi yami ezolekelela umntwana kakhulu. Iyatholakala ku: www.sanelegamede.com/freebook 

Scroll To Top