Now Reading
Iminyaka yodume nenkebelele kwaboHlanga eNingizimu Afrika
Dark Light

Iminyaka yodume nenkebelele kwaboHlanga eNingizimu Afrika

Umlando weNingizimu Afrika uyakhombisa ukuthi abantu boHlanga abakaze bahlala ngokunethezeka kusukela ngowe-1600 kuze kube inamuhla.  Ingani bahlaselwa amazwe aphesheya abaphuca umhlaba wabo basala belambatha bekhungethwe nawubuphofu. Kwabheduka nezifo eziningi ezenza ukuthi impilo iqhubeke nokuba nzima. Kwathi noma inkululeko isitholakele, baqhubeka ubunzima bempilo kwaboHlanga.

Eminyakeni yezi-2020 nezi-2021 selokhu kusinda kwehlela kwaboHlanga eNingizimu Afrika. Kule minyaka abasazi ukuthi bayobalekela kuphi ngoba bahlaselwa ukuguquguquka kwesimokade sezulu, kwaphinda kwaqubuka ubhubhane ukhuvethe.  Zombili lezi zehlakalo zishaya kuzwele kakhulu kwaboHlanga ngoba bengenayo imali yokulwa nazo. Lokhu kusho ukuthi aboHlanga bafa imfakabili kukhuvethe nasekuguquguqukeni kwesimokade sezulu. Zombili lezi zinto zinomphumela munye wokwenza impilo yowoHlanga ibe nzima ngoba ubuphofu buyanda.

Ukuguquguquka kwesimokade sezulu sekunesikhathi eside kucindezela impilo yabantu abahlala ezindaweni zasemakhaya. Lokhu kungoba impilo ezindaweni zasemakhaya igxile ekulimeni okudinga imvula, kanti ukhuvethe lwenza bangabi namadla okusebenza, luphinde lwenze nokuhamba nokuxhumana kwantu kube nzima ngenxa yemithetho ehambisana nalo.  

Imithetho yokuvala amazwe, imvalelwakhaya phela, ngenhloso yokuvikela abantu okhuvetheni oselulethe ubunzima obuningi kubantu boHlanga.  Zombili lezi zinto ziphakamise izinga lokufa kubantu boHlanga ngendlela edlulele kulokho obekwenzeka kweminye iminyaka edlule. Inkinga esinayo kwamanje ukuthi alukenziwa ucwaningo lokuqhathanisa ukufa kwabantu ngenxa yokuguquguquka kwesimokade sezulu, nalabo abafe ngenxa yokhuvethe.

Kubonakala sengathi ukuguquguquka kwesimokade sezulu kusaqhubeka nokuba yinkinga kwaboHlanga ngoba selokhu kwabheduka ukhuvethe imiqondo nezinhlelo zamazwe omhlaba sezibheke ekutholeni isixazululo salolu bhubhane, ukhuvethe. Kubukeka sengathi konke ukukhuluma, nezinhlelo zezimali zamazwe ziya kukhuvethe.  Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi ukhuvethe luyingozi enkulu empilweni yabantu, kodwa asingakhohlwa ngezinto ezifana nokuguquguquka kwesimokade sezulu nomthelela onakho empilweni yabantu bonke, ikakhulu yalabo abahlala ezindaweni zasemakhaya. Basebaningi abafayo nabasazofa ngenxa yokuguquguquka kwesimokade sezulu. Kumanje kulindelwe iziphepho zesishingishane u-Eloise ezinokuhlasela amazwe angaseningizimu nezwekazi i-Afrika. Uma zingafika lezi ziphepho imiphefumulo eminingi izolahleka, amakhaya azomosheka, nokutshaliwe emasimini kusenokumoshakala.

See Also

Sekuyinto eyaziwayo manje ukuthi ukhuvethe luyabulala. Kumanje imibiko ithi abantu abafile eNingizimu Afrika ngenxa yokhuvethe bangaphezulu kwezi-37 000. Kumele siqaphele ukuthi ziningi ezinye izindlela ukhuvethe olucindezela ngazo impilo yaboHlanga.  Enye yalezi zindlela amandla ohulumeni asebezinike wona. Awubheke nje, uHulumeni waseNingizumu Afrika usunamandla okutshela abantu ukuthi bahambe nini, bangayi kuphi, baphinde bagqoke kanjani, nokunye okuningi.  Ukhuvethe lunike ohulumeni amandla okuphuca abantu inkululeko yabo egameni lokubavikela. Ukubusa ngentando yabantu sekuphenduke inkulumo engenasisindo.  Konke lokhu kusho ukuthi ukhuvethe luletha ukucindezeleka kwempilo yaboHlanga.

Uma sibheka ukuthi ukuguquguquka kwesimokade sezulu kuyilimaze kanjani impilo yabantu boHlanga, nokuthi ukhuvethe lukuguqule kanjani ukuphila kwabo, kuyacaca ukuthi kule minyaka aboHlanga bafa imfakabili. Okwenza lesi simo sibe nzima kakhulu, ukuthi ohulumeni bakhombisa izimpawu zokwehluleka kakhulu ukusiza abantu ukuthi baphume kule mfakabili.

Scroll To Top