Now Reading
Inkinga yendawo yemfucuza eMsunduzi ingaxazululeka kungekudala
Dark Light

Inkinga yendawo yemfucuza eMsunduzi ingaxazululeka kungekudala

Indawo yokulahla imfucuza enkulukazi eMgungundlovu, iNew England Road Landfill Site, isibe sezindabeni ngezigigaba eziningi zokuqubuka komlilo, inhlokodolobha igcwala intuthu. 

ISikhulu Esiphezulu sophiko olubhekele imfucuza kuMasipala uMsunduzi, uMnu uWilson Mhlongo (osesithombeni), silandise iBAYEDE ngezindlela zabo zokubhekana nezinkinga ezihlasele le ndawo. 

UMhlongo udwebe isithombe sokuthi okwamanje uMasipala usuyakwazi ukulandela imigudu ebekwe ilayisense okumele usebenze ngaphansi kwayo. Lapho kukhulunywa ngokusebenza kwemihla ngemihla. “Sikwazile ukuthi siwuMasipala silungise iSigaba 4.1.1 esikhishwe ngaphansi kweSigaba 31 kuMthetho 107 we-1998 obhekele ukuhlangabezana nezinto ngaphansi kwendawo yokulahla imfucuza. Ukuphuma kwale ncwadi kungoba uMsunduzi wawehluleka ukuhlangabezana nemigudu okumele uMasipala usebenze ngayo ukuze ukusebenza kwale ndawo kube ngokuhlangabezanayo nomthetho,” kusho uMhlongo. 

Echaza ukuthi le ndawo yokulahla imfucuza  kulindeleke ukuba isebenze isikhathi esingakanani uthe: “Ziyahluka izinto eziphathelene nokuthi indawo yokulahla imfucuza izosebenza isikhathi esingakanani ingakho behlawumbisela, eminyakeni edlule kuke kwathiwa ingasebenza imnyaka emi-3, kwaguquka kwaba eyisi-6. Eyokugcina esiyitholile ithe iminyaka eli-10. Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwaba nokusha komlilo ngoNtulikazi, obekusho ukuthi inciphile imfucuza ebikhona esakhiweni. Kuzomele ngikucacise ukuthi lokho asikukhuthazi kodwa ezinye zezinto ezenze ukuthi seluleke isikhathi,” usho kanje.

Uqhube wathi ilayisense abasebenza ngayo bewuMasipala isalelwe iminyaka eli-10. 

“Ngowezi-2027 uma isikhala sisenaso sizofaka isicelo sokwelulwa, uma sesiphelile lokhu kuyobe kukhuluma nalokhu esesiqalile ukukwenza okuwukubheka indawo okuzolahlwa kuyona. Njengamanje sisohlelweni lokuthola uchwepheshe ozosenzela lowo msebenzi ebambisene nezisebenzi zethu, bazobe besitholela indawo esesimweni nezohlangabezana nazo zonke izidingo zendawo yokulahla,” kusho uMhlongo. 

See Also

Uqhube wathi njengoba sekuwunyaka wezi-2021 sekuyisikhathi sokuthi uMsunduzi uguqule ukukhuluma, ugxile ekutheni indawo izoba kuphi ngoba ngeke baqale ngowezi-2027 ingakho bebukela kude. “Manje kusazofakelwa amathenda. Kuningi uMasipala osakwenza ukuthola imali ezokwenza lo msebenzi njengoba kudingeka imali, kungaba esigabeni sokwakhiwa kwendawo yokulahla noma ngesikhathi kusabhekwa kuhlolwa umhlaba ukuba usesimweni yini,” usho kanje.

Uthe ekutholeni imali, uMasipala uzoyisebenzisa nawo eyawo kepha uyakudinga ukuba uthole uxhaso njengoba sezikhona izindawo lapho befake khona isicelo soxhaso. “Sisalinde izindawo ezimbili sithole ukuthi isicelo sethu siyaphumelela yini. Le mali izosiza ekutheni kulandelwe imigudu, njengokuhlonza ukuthi kuzoba indawo yokulahla enjani nokuthi kuzolahlwa nhloboni yemfucuza, kuya ekuthengweni komhlaba, nokuthi kungabi indawo esondelene nabantu njengoba sinenkinga yokuthi le ekhona isondelene nomphakathi,” kusho uMhlongo.   

Uthe sekusungulwe ikomiti elizoqala libhekane nezinkinga ezikhungethe le ndawo, okungeminye yemibandela okumele basebenze ngaphansi kwayo. UMhlongo uthe leli komiti lakhiwa izinhlaka ezahlukene, ikakhulukazi abantu abathintekayo ngobukhona bale ndawo, bese kube uMnyango Wezemvelo, njengoba beqikelela ukuthi leli komiti liyawenza yini umsebenzi walo.

Scroll To Top