Now Reading
Usizi abangasebenzi begwazela imali
Dark Light

Usizi abangasebenzi begwazela imali

Labo abahola imali yesibonelelo sokhuvethe bakhokha imali efinyelela e-R150 ukuze bathole isikhala kumugqa eposini eNhlokodolobha ukuze bathole imali yabo engama-R350 yenyanga. Le mali ukwabelana kwayo kuvele ukuthi bakhokha ama-R50 kulabo abahlala emgwaqeni, abababambela umugqa ubusuku bonke ngaphandle kweposi. 

Abanye bathi bakhokha i-R150 bekhokhela izisebenzi zangaphakathi ukuze bathole indawo ngaphakathi. 

NgoLwesithathu unogada kaMasipala uMsunduzi uze wasebenzisa imvubu emveni kokuba iqeqebane lalaba abahlala emgwaqeni belinesixokoxoko ngendaba yemigqa. 

UMasipala wajuba onogada ukuba baqaphe eposini ukuqinisa ukuba imgomo yokhuvethe iyalandelwa. 

Nokho onogada nabo sebake banindeka ngokugwazelwa ngoNcwaba nyakenye. IBAYEDE yabika ngalokho uMasipala wagcina usaphenya kanti azikho izinyathelo ezisathathiwe kulabo ababesoleka ngalesi senzo. 

UNks uSilindile Mchunu uthe ubelokhu efika ezobamba umugqa eposini izinsuku ezi-4 zilandelana. Ehleli onqenqemeni lomgwaqo ngaphandle uNks uMchunu uthe akanayo imali yokugwaza ukuba eqe umugqa. 

“Angisebenzi, imali enginayo eyokugibela kuphela. Isizathu njengoba ngilana ingoba ngidinga le mali. Ama…alala lana (ekhomba), babeka amakhreythi ukushiya isikhala salabo ababakhokhele. Laba abakhokhile bafika bengamaqoqo kudingeke ukuba sihlehle. Sithembele konogada ukuthi babaxoshe kodwa inkinga abahlezi belana,” kusho uNks uMchunu. 

Ehleli phansi ephethe umazisi wakhe ngesandla uNkosi Dlamini waseMbali uthe usebambe umugqa izinsuku ezimbili. Uthi akanayo imali eyanele ukuba aye ekhaya aphinde abuye. “Kumele ngikhokhele i… imali ukuze ngikwazi ukuba phambili. Ngaphandle kwemali kushuthi kuzomele ngibuye futhi kusasa. Phakathi eposini ezinye izisebenzi zidayisa ngezikhala nge-R150. La makhosikazi ame ngasesicabheni iwona akhokhela izisebenzi phakathi, abawubambi umugqa balindele ukubizwa,” kusho uNkosi. 

Uthe akanalo ithemba lokuthi uzongena ngalo lolu suku langoLwesithathu. “Bavala ngehora lesi-4. Umugqa usemude, ngeke basisize sonke. Uma ngidinga le mali kuzomele ngilale la namhlanje. INingizimu Afrika injalo uma ungenamali ngeke uthole lutho, abantu abanemali yibo abathola izinto,” kusho yena. 

IBAYEDE ibe seyiphikelela kulabo besifazane abasolwa ngokuthi yibo abagwazayo bakhokhele izisebenzi zaseposini. Bonke banqabile ukukhuluma babe sebeshiya izihlalo zabo bahamba. UNks uSibongile Dube obemi emgqeni uthe uphume ekhaya ngehora lesi-4 ekuseni. Ube esekhomba izingubo zokulala emgwaqweni. “Balala la ngoba bayasebenza. Siyasaba ukubalwisa,” kusho uNks uDube. 

See Also

UNkanyiso Khanyile obedayisa ugwayi uthe bekungadingi ukuba afike kusampondo zamnenke ngoba ukhokhile. “Ngeke ngime emgqeni. Ngiyaxolisa ukusho lokhu uyintatheli ukuthi ngikhokhile kepha izinto zami zimhlophe. Ungaze ungishuthe, i… lizongibiza noma inini kusuka manje ukuthi ngingene ngaphakathi. Onogada bahambile izinto sezizobuyela kokwejwayelekile. Ukuma umugqa ngeke kungisize ingakho ngikhokhile,” kusho uNkanyiso. 

Okhulumela iPosi, uMnu uJohan Kruger, uthe bayazi ngezinsolo zokugwazisa eziqhubeka eposini eliseMgungundlovu, wathi unxusa wonke umuntu ongaba nolwazi athinte inombolo yaseposini ebhekene nobugebengu ku-0800 020 070, uthi abashayayo bangakwazi ukuzifihla, yonke imkhondo ingalandelwa. 

“IPost Office inxusa amakhasimende ukuthi bangazikhokheli izikhala. IPost Office ayinawo amandla negunya lokulawula amalungu omphakathi ngaphandle kwesakhiwo sasePost Office, kodwa kulolu daba bangabika kuMeneja bese yona ibika icala eliwubugebengu emaphoyiseni,” kusho yena. 

Uqhube wathi: “Nokho kunesixazululo emakhasimendeni akwaSouth African Social Security Agency (SASSA) abamba imigqa ngenxa yokudinga imali engama-R350 okuyisibonelelo sokhuvethe. Amakhasimende angavula i-akhawunti yePostbank bese ecela iSouth African Post Office ukuthi ikhokhe imali yesibonelelo kule akhawunti bese besebenzisa ikhadi uma bethenga ezitolo, noma bakhiphe imali ezitolo noma kuma-ATM ukugwema inani labantu abaningi,” kusho uKruger. 

Uphethe ngokuthi amakhasimende amaningi athola imali yesibonelelo esingama-R350 aya ezakhiweni zeposi ngoba eyohlola ukuthi ngabe le mali ikhona noma ingenile yini. Uthi izakhamuzi zingakubheka lokho ngokuvakashela ku: http//srd.sassa.gov.za/sc19/status. 

Scroll To Top