Now Reading
INkantolo Yokhetho iphethe amandla negunya kokumisa noma kokuhlehlisa ukhetho
Dark Light

INkantolo Yokhetho iphethe amandla negunya kokumisa noma kokuhlehlisa ukhetho

Njengoba ukhuvethe lumise kabi umhlaba wonke, kwaphazamiseka nempilo yansukuzonke kuyona yonke imikhakha, iKhomishini Yokhetho Ezimele eNingizimu Afrika, i-Independent Electoral Commission (IEC), ifuna igunya leNkantolo Yokhetho ukuze ihlehlise ukhetho lokuchibiyela oluzokuba mhla zintathu namhla zili-17 kuNhlolanja wezi-2021.

I-IEC ifuna lokhu nje kulandela ukubuyiselwa kwezwe esigabeni sesithathu semvalelwakhaya esesibuyisele izivimbelo ezithile kokwenziwa amaqembu epolitiki. 

IKhomishini ibona ukuthi amaqembu angeke aba naso isikhathi esanele sokukhankasa. Iphinde ithi nakuba amaqembu amaningi esezipothulile izinhlelo zawo zokhetho lokuchibiyela imithetho yemvalelwakhaya izoyiphazamisa kakhulu imikhankaso yawo nalabo abangenele ukhetho futhi izokwenza ukhetho lungabi ngokuhambe ngendlela efanele futhi lwangakhululeka.

Lokhu kwenzeka nje, kulo nyaka kubhekwe ukuthi iNingizimu Afrika ibambe ukhetho loHulumeni Bezindawo okungazeki noma kuzokwenzeka njengoba silokhu senyuke njalo isibalo sabatheleleka ngokhuvethe nolubabulalayo.

Kulolu shicilelo lwanamuhla sibheka ukuthi iyini iNkantolo Yokhetho, ukwakheka kwayo nokuthi isebenza kanjani.

INkantolo Yokhetho

Lena yiNkantolo yaseNingizimu Afrika ebheka iKhomishini Yokhetho nendlela okuphathwa ngayo ukhetho. 

Yasungulwa ngaphansi koMthetho WeKhomishini Yokhetho we-1996 ingena esikhundleni seNkantolo Yokhetho Ekhethekile okuyiyo eyayibhekelele ukhetho lwangowe-1994. Le Nkantolo inesisindo esifanayo nesigaba seNkantolo Enkulu.

Ukwakheka kweNkantolo

Yokhetho 

INkantolo Yokhetho yakhiwe usihlalo nabehluleli ababili beNkantolo Enkulu namalungu amabili. Wonke amalungu ale nkantolo aqokwa uMengameli wezwe ngokwelulekwa iJudicial Service Commission (JSC). USihlalo wale nkantolo uMehluleli uJeremiah Shongwe,  aBehluleli ababili uStanley Moshidi noWillem Wepener namalungu amabili. AmaHhovisi ale Nkantolo aseBloemfontein lapho kuzinze khona eYokwedluliswa Kwamacala kodwa ingakwazi ukuhlalela amacala noma kuphi eNingizimu Afrika.

Ukusebenza kwale Nkantolo

Ihlangana kuphela uma kunecala elilethwe phambi kwayo ngakho iba matasa kakhulu ngezikhathi zokhetho kodwa kuba kancane phakathi kolukazwelonke noma olwezindawo. Amacala ngokujwayelekile, kodwa kungaphoqelekile, alalelwa yiwona wonke amalungu amahlanu ale Nkantolo. 

INkantolo Yokhetho inamandla okubuyekeza noma yisiphi isinqumo esithathwe iKhomishini Yokhetho, ilalela izicelo zokwedluliswa kwesinqumo seKhomishini uma sihlanganisa ukuhunyushwa komthetho futhi iphendula imibuzo ngokuhunyushwa ngokozomthetho yiKhomishini.

Le Nkantolo iphinde iphenye izinsolo eziqondiswe emalungwini eKhomishini.

Yile Nkantolo ethatha izinqumo ezicacisa ukuthi izingxabano ngokuziphatha kwamaqembu nabangenele ukhetho zingaphathwa kanjani yizinkantolo ezijwayelekile. Iyakwazi futhi ukuthi yona iwahlalele la macala kodwa ngeke yaziphatha njengenkantolo yamacala obugebengu.

Singaphoselwa inselelo isinqumo sale Nkantolo?

Izinqumo zale Nkantolo nazo zingaphoselwa inselelo njengoba ike yakwenza i-IEC ngowezi-2020 lapho yayiphikisana nesinqumo sale Nkantolo esithinta iDemocatic Alliance (DA) noNkk uPatricia de Lille.

See Also

I-IEC yalibangisa eNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala iphonsela inselelo isinqumo seNkantolo Yokhetho sokuchita isinqumo sayo le Khomishini esasiyalela iDemocratic Alliance (DA) ukuba ixolise ngenkulmo yayo yokuthi ixoshe owayeyiMeya yayo eCape Town, uNkk uDe Lille ngaphambi kokhetho lukazwelonke lwangowezi-2019.

UDe Lille wayekade efake isikhalo kuKhomishini Yokhetho ngokwakushiwo iDA ngaye. I-IEC yathola ukuthi iDA yephule iSigaba 9(1)(b) somgomo wokuziphatha wokhetho ngokwenza isitatimende esingamanga sokuthi ixoshe uNkk uDe Lille. 

IKhomishini yayiphika isinqumo seNkantolo Yokhetho esasithi yayingenawo amandla okusebenzisa umgomo wokuziphatha wokhetho. 

Amanye amacala eNkantolo Yokhetho

Ecaleni eliwunombolo: 001/13 IEC, mhla zingama-23 kuMbasa wezi-2013 phakathi kukaMnu u-Andre Dawid Lotter (ummangali) neKhomishini Yokhetho Ezimele (ummangalelwa wokuqala), i-African National Congress (ummangalelwa wesibili) ne-Inkatha Freedom Party (ummangalelwa wesithathu), uMehluleli uWepener wale Nkantolo ngokuvumelana nabanye wayalela i-IEC ukuba icele, njengokucubungula kweSigaba 8 seLocal Government Municipal Electoral Act wezi-2000, iKhabhinethi yesifundazwe ukuba ihlehlise ukhetho lokuchibiyela olwaluzobanjwa mhla zingama-24 kuMbasa wezi-2013 kuMasipala AbaQulusi KwaZulu-Natal. 

IKhomishini Yokhetho Ezimele yayalelwa ukuba iphenye izinsolo zokukhwabanisa ezazivela esicelweni mayelana nohlu lokuvota lweWadi 22 ngaphansi kwalo Masipala. Le Khomishini yaphinde yayalelwa ukuba yamukele ukuqokwa kukaLotter njengozongenela ukhetho lokuchibiyela olwaluzobanjwa kuWadi 22 kuwona lo Masipala.

Kwelinye eliwunombolo: 006/2014 elaliphakathi kukaMnu u-Andre Dawid Lotter emangalele iKhomishini Yokhetho Ezimele lapho afaka isicelo esiphuthumayo eNkantolo Yokhetho efuna kuba kukhishwe ezikhundleni okhomishana be-IEC nokuhlehliswa kokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe.

Mhla ziyisi-6 kuNhlaba wezi-2014 uMehluleli uJ.A Shongwe ngokuvumelana nabanye wakhipha umyalelo ochitha isicelo sikammangali wathi izizathu zalokhu zizobuye zikhishwe.

Scroll To Top